Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. decembra 2012

Šolska partnerstva izboljšujejo spretnosti učencev in učiteljev

Z novo študijo o učinku partnerstev med šolami v različnih državah je bilo ugotovljeno, da so učenci in zlasti dijaki znatno izboljšali svoje spretnosti, vključno s kulturnimi in socialnimi spretnostmi, znanjem s področja IT in tujih jezikov. Učinek partnerstev je bil najbolj opazen pri tistih učencih, ki so obiskali partnerske šole. Predstavniki sedmih od desetih šol so povedali, da je imelo partnerstvo močan do zelo močan vpliv na kulturno zavest in izražanje učencev ter na njihove socialne in državljanske kompetence. Temu je sledilo računalniško znanje (54 %) in sporazumevanje v tujih jezikih (52 %). Partnerstva so bila financirana v okviru programa izmenjav Comenius, šolske različice programa Erasmus.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „S šolskimi partnerstvi mladi pridobivajo osnovne spretnosti in kompetence, potrebne za osebni razvoj, prihodnje zaposlovanje in aktivno državljanstvo. Program Comenius učencem in izobraževalnemu osebju pomaga spoznavati različne evropske kulture in jezike. Ta partnerstva bodo še naprej dobivala podporo v okviru našega novega programa Erasmus za vse v obdobju 2014–2020.“

Študija je pokazala tudi, da ta program koristi učiteljem in šolam znotraj njihovih lokalnih skupnosti. Učitelji pravijo, da so s pomočjo mobilnosti v okviru šolskega partnerstva izboljšali svoje poznavanje drugih izobraževalnih sistemov ter okrepili socialne spretnosti in znanja tujih jezikov.

Dve tretjini šol poroča, da je partnerstvo izboljšalo njihovo podobo, 80 % pa jih meni, da je program okrepil njihovo evropsko razsežnost. Skupinsko delo s šolami v tujini jim je pomagalo razviti tesnejše vezi, tako znotraj šole kot z lokalnimi organi.

Partnerstva Comenius imajo primerjalno večji vpliv na učitelje in šole ter njihovo okolje na področju predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ker je na tej stopnji lažje k udeležbi spodbuditi celotno šolo ter vključiti nove zamisli in dejavnosti v učne načrte. Po drugi strani pa je vpliv na spretnosti močnejši pri dijakih.

Za mnoge šole v oddaljenih predelih Evropske unije so partnerstva, financirana s sredstvi EU, edina možnost za učence in učitelje za sodelovanje v projektu v tujini. 85 % šol, vključenih v študijo, se namerava prijaviti za pridobitev finančnih sredstev za prihodnja partnerstva.

Študija je zajela 50 šol v 15 evropskih državah (Belgija, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija, Turčija in Združeno kraljestvo), ki so prejele nepovratna sredstva iz programa Comenius za vzpostavitev partnerstev od jeseni 2009–2011. Študija je več kot dve leti spremljala učinek partnerstev na učence, učitelje in šole.

Ozadje

Študija temelji na rezultatih predhodne obširne raziskave med partnerskimi šolami, ki je bila objavljena leta 2007 (celotna študija za leto 2007, povzetek).

EU od leta 1995 šolam zagotavlja nepovratna sredstva za skupne projekte. Šolska partnerstva Comenius se financirajo v okviru programa vseživljenjsko učenje, ki je na voljo 33 državam (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).

Partnerstva povežejo vsaj dve šoli iz različnih evropskih držav, ki pripravita skupni dvoletni projekt za izboljšanje kakovosti poučevanja in sodelovanje pri iskanju inovativnih zamisli ali izmenjavah. Projekti se osredotočajo na področja, ki zanimajo učence, tekoča vprašanja v zvezi z izobraževanjem v sodelujočih državah ali prednostne naloge, ki jih določijo šole.

Od leta 2007 je EU podprla več kot 7 000 projektov Comenius, od katerih je vsak vključeval v povprečju 5 šol. Partnerstva vsako leto prejmejo približno 120 milijonov evrov, s čimer je več kot 130 000 učencem in njihovim učiteljem omogočeno, da obiščejo partnerske šole, in približno 650 000 učencem, da sodelujejo v lokalnih dejavnostih. EU poleg tega učiteljem in učiteljem pripravnikom zagotavlja nepovratna sredstva za usposabljanje ali pridobitev delovnih izkušenj v tujini.

Od leta 2014 bo podpora, ki jo EU namenja šolam, del novega predlaganega programa za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus za vse. Cilj novega programa je podvojiti število učencev, študentov, učiteljev, vajencev, mladinskih delavcev in drugih, ki bodo prejeli nepovratna sredstva za študij, usposabljanje in prostovoljstvo v tujini ter s tem izboljšali svoje spretnosti, na 5 milijonov ljudi v obdobju 2014–2020. Več kot dve tretjini predlaganega proračuna v višini 19 milijard evrov naj bi bilo namenjenih individualnim izmenjavam v tujini, ostanek pa naj bi bil dodeljen projektom sodelovanja za inovacije, reforme politike in izmenjavo dobrih praks.

Več informacij

Celotna študija in povzetek

Metodologija in študije primerov

Program Comenius

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte Androullo Vassiliou na twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga

Slika 1: Učinek na učence

Slika 2: Učinek na učitelje

Slika 3: Učinek na šole in njihovo okolje


Side Bar