Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 11. decembra 2012

Školské partnerstvá zlepšujú zručnosti žiakov a učiteľov

Zo záverov novej štúdie o vplyve partnerstiev medzi školami v rôznych krajinách vyplynulo, že žiaci, a najmä študenti stredných škôl, výrazne zlepšili svoje zručnosti vrátane kultúrnych a sociálnych zručností, znalostí v oblasti IT a cudzích jazykov. Vplyv partnerstiev bol najsilnejší v prípade žiakov, ktorí navštívili partnerské školy. Sedem z desiatich škôl uviedlo, že partnerstvá majú silný až veľmi silný vplyv na kultúrne povedomie a vyjadrovanie žiakov, ako aj na ich spoločenské a občianske kompetencie. Vplyv partnerstiev bol výrazný aj pri počítačových zručnostiach (54 %) a komunikácii v cudzích jazykoch (52 %). Partnerstvá boli financované prostredníctvom výmenného programu Comenius, ktorý je obdobný programu Erasmus a určený pre školy.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Školské partnerstvá umožňujú mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné na ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne občianstvo. Program Comenius takisto pomáha žiakom a učiteľom pri spoznávaní rôznych európskych kultúr a jazykov. Tieto partnerstvá budú mať aj naďalej našu podporu v rámci nového programu Erasmus pre všetkých na obdobie rokov 2014 – 2020.“

Na základe tejto štúdie sa zistilo, že takýto systém vzdelávania prospieva učiteľom a školám aj v ich miestnych spoločenstvách. Učitelia uviedli, že partnerstvo so zahraničnou školou prehlbuje ich vedomosti o iných školských systémoch, posilňuje spoločenské zručnosti a pomáha im zlepšiť jazykové schopnosti.

Dve školy z troch sa vyjadrili, že partnerstvo im zlepšilo ich obraz a až 80 % škôl bolo toho názoru, že partnerstvo posilňuje európsky rozmer. Vytváranie partnerstiev so zahraničnými školami pomáhalo prehĺbiť vzťahy v rámci príslušnej školy, ale aj s miestnymi orgánmi.

Partnerstvá v rámci programu Comenius majú porovnateľne väčší dosah na učiteľov, školy a ich okolie počas predškolského a primárneho vzdelávania, pretože je ľahšie zmobilizovať a zapojiť celú školu a integrovať nové myšlienky a činnosti do osnov na prvom stupni. Naopak vplyv na zručnosti žiakov je silnejší na druhom stupni.

Pokiaľ ide o školy vo vzdialenejších oblastiach Európskej únie, partnerstvá financované z fondov EÚ predstavujú pre žiakov a učiteľov jedinú možnosť ako sa zapojiť do zahraničného projektu. 85 % škôl, ktorých sa štúdia týkala, uviedlo, že si v budúcnosti plánujú podať žiadosť o financovanie ďalších partnerstiev.

Štúdia preverovala 50 rôznych škôl v 15 európskych krajinách (v Belgicku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku, Turecku a Spojenom kráľovstve), ktoré dostali granty z programu Comenius, aby si mohli vytvoriť partnerstvá od jesene 2009 do roku 2011. Sledovaním škôl počas obdobia dvoch a viac rokov štúdia dôkladne preskúmala aký vplyv majú partnerstvá na žiakov, učiteľov a príslušnú školu.

Súvislosti

Štúdia sa zakladá na výsledkoch predchádzajúceho rozsiahleho prieskumu v rámci partnerských škôl, ktorý bol uverejnený v roku 2007 (celá štúdia z roku 2007, zhrnutie).

Od roku 1995 EÚ už poskytla viacerým školám granty na spoločné projekty. Školské partnerstvá v programe Comenius sú financované v rámci programu celoživotného vzdelávania, ktorý je prístupný v 33 krajinách (v členských štátoch EÚ, Chorvátsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, vo Švajčiarsku a v Turecku).

Partnerstvá spájajú minimálne dve školy z odlišných európskych krajín, ktoré zostavia spoločný dvojročný projekt, aby zlepšili kvalitu vyučovania a aby pri spoločnej práci prinášali novátorské myšlienky a vzájomné obohatenie. Projekty sa zameriavajú na oblasti záujmov žiakov, súčasné otázky vzdelávania v príslušných krajinách alebo na priority, ktoré si stanovia školy.

Od roku 2007 EÚ podporilo viac ako sedemtisíc projektov v rámci programu Comenius a každý projekt priemerne zahŕňal päť škôl. Každý rok tieto partnerstvá dostávajú približne 120 miliónov EUR, čo umožňuje viac ako 130 000 žiakom a ich učiteľom navštevovať svoje partnerské školy a vďaka týmto partnerstvám sa môže približne 650 000 žiakov zúčastňovať na miestnych činnostiach. Okrem toho EÚ ponúka granty učiteľom a asistentom učiteľov, aby mohli absolvovať odbornú prípravu alebo získať skúsenosti v zahraničí.

Od roku 2014 podpora EÚ určená školám sa stane súčasťou programu Erasmus pre všetkých, ktorý sa týka vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Cieľom tohto nového programu je dosiahnutie dvojnásobného počtu žiakov, študentov, učiteľov, učňov, mladých pracovníkov a iných osôb, ktorým budú udelené granty na zvyšovanie zručností a možností v oblasti štúdia, odbornej prípravy a dobrovoľníckej práce v zahraničí. V období rokov 2014 – 2020 by mal tento počet osôb predstavovať až 5 miliónov. Viac ako dve tretiny navrhovaného rozpočtu tohto programu vo výške 19 miliárd EUR by bolo venovaných na individuálne vzdelávacie výmenné pobyty v zahraničí a zvyšok prostriedkov určených na tieto projekty by sa mal sústrediť na spoluprácu s cieľom podporiť inovácie, reformy politík a spoločné využívanie osvedčených postupov.

Ďalšie informácie

Celá štúdia a zhrnutie

Metodika a prípadové štúdie

Program Comenius

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Príloha

Obrázok 1: Vplyv na žiakov

Obrázok 2: Vplyv na učiteľov

Obrázok 3: Vplyv na školy a ich okolie


Side Bar