Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 december 2012

Schoolpartnerschappen verbeteren vaardigheden van leerlingen en leraren

Uit een nieuw onderzoek over het effect van partnerschappen tussen scholen in verschillende landen blijkt dat de vaardigheden van leerlingen - vooral in het secundair onderwijs - aanzienlijk verbeterden. Dit geldt voor culturele en sociale vaardigheden en voor IT en vreemde talen. Het effect van de partnerschappen was het grootst bij de leerlingen die zelf op bezoek gingen bij partnerscholen. Volgens zeven op de tien scholen hadden de partnerschappen een groot tot heel groot effect op het cultureel bewustzijn en de culturele expressie, en op de sociale en burgerschapscompetenties van de leerlingen. Daarna kwamen computervaardigheden (54 %) en communicatie in vreemde talen (52 %). De partnerschappen werden gefinancierd door het uitwisselingsprogramma Comenius, voor scholen het equivalent van Erasmus.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei hierover: "Door schoolpartnerschappen kunnen jongeren de belangrijkste vaardigheden verwerven die ze in hun leven nodig hebben, en de competenties die nodig zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling, hun toekomstig werk en een actief burgerschap. Comenius helpt leerlingen en personeel ook om verschillende Europese culturen en talen te leren kennen. Wij zullen deze partnerschappen blijven steunen in het kader van ons nieuwe programma "Erasmus voor iedereen" in 2014-2020."

Uit het onderzoek bleek verder dat het initiatief nuttig is voor leraren en voor scholen in hun lokale gemeenschap. Leraren merkten op dat hun kennis van andere onderwijsstelsels groter werd, dat hun sociale vaardigheden verbeterden en dat hun taalvaardigheid vooruitging door het partnerschap met een buitenlandse school.

Twee op de drie scholen stelden dat het partnerschap hun imago had verbeterd en volgens 80 % versterkte het de Europese dimensie van hun school. De samenwerking met scholen in het buitenland droeg ook bij tot een nauwere samenwerking, zowel binnen de school als met de plaatselijke autoriteiten.

Het effect van Comenius-partnerschappen voor leraren en voor scholen en hun omgeving is in vergelijking groter in het basisonderwijs omdat het daar eenvoudiger is om de hele school mee te krijgen en nieuwe ideeën en activiteiten in de lessen te integreren. Het effect op de leerlingvaardigheden is dan weer groter in het secundair onderwijs.

Voor heel wat scholen in afgelegen delen van de Europese Unie vormen door de EU gefinancierde partnerschappen de enige mogelijkheid om leerlingen en leraren te laten deelnemen aan een project in het buitenland. 85 % van de scholen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, waren naar eigen zeggen van plan in de toekomst een subsidieaanvraag voor partnerschappen in te dienen.

Het onderzoek had betrekking op 50 scholen in 15 Europese landen (België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Deze scholen hebben via het Comenius-programma beurzen gekregen om partnerschappen aan te gaan vanaf het najaar van 2009 tot in 2011. Door de scholen tijdens en ook na deze periode van nabij te volgen, werd grondig onderzocht welke invloed de partnerschappen hadden op de leerlingen, de leraren en op de school.

Achtergrond

Het onderzoek bouwt verder op de resultaten van een eerder grootschalig onderzoek bij partnerscholen (volledig onderzoek uit 2007; samenvatting).

Sinds 1995 verleent de EU beurzen aan scholen voor gezamenlijke projecten. Comenius-schoolpartnerschappen worden gefinancierd in het kader van het programma "Een leven lang leren", waaraan 33 landen deelnemen (naast de EU-lidstaten ook Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en Zwitserland).

De partnerschappen brengen ten minste twee scholen uit verschillende Europese landen bijeen voor een gezamenlijk tweejarig project om de onderwijskwaliteit te verbeteren en samen te werken rond vernieuwende ideeën of uitwisseling. De projecten richten zich op interessedomeinen van de leerlingen, op actuele onderwijsthema's in de betrokken landen of op prioriteiten die de scholen zelf hebben bepaald.

Sinds 2007 heeft de EU meer dan 7 000 Comenius-projecten ondersteund, met gemiddeld vijf deelnemende scholen per project. Jaarlijks krijgen deze partnerschappen ongeveer 120 miljoen euro, zodat meer dan 130 000 leerlingen en hun leraren een bezoek kunnen brengen aan hun partnerscholen en zodat ongeveer 650 000 leerlingen kunnen deelnemen aan plaatselijke activiteiten. Bovendien verleent de EU beurzen aan leraren en stagiairs om opleiding te volgen of werkervaring op te doen in het buitenland.

Vanaf 2014 zal de EU-steun aan scholen worden opgenomen in "Erasmus voor iedereen", het voorgestelde nieuwe programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Dit nieuwe programma beoogt de verdubbeling tot vijf miljoen in 2014-2020 van het aantal scholieren, studenten, leraren, leerlingen, jeugdwerkers en anderen die beurzen krijgen om hun vaardigheden aan te scherpen via onderwijs, opleiding of vrijwilligerswerk in het buitenland. Meer dan twee derde van het voorgestelde programmabudget (19 miljard euro) is bedoeld voor internationale uitwisselingen van personen, terwijl de rest naar samenwerkingsprojecten gaat die gericht zijn op innovatie, beleidshervorming en het delen van goede werkwijzen.

Meer informatie

Volledig onderzoek en samenvatting

Methode en casestudies

Comenius-programma

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667

Bijlage

Figuur 1: effect op de leerlingen

Figuur 2: effect op de leraren

Figuur 3: effect op de scholen en hun omgeving


Side Bar