Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. decembrī

Skolu partnerības uzlabo skolēnu un skolotāju prasmes

Jaunā pētījumā par to, kā partnerības ietekmē dažādu valstu skolas, tika konstatēts, ka būtiski uzlabojas skolēnu, jo īpaši vidusskolēnu, prasmes, tostarp prasmes kultūras un sociālajā, informācijas tehnoloģiju un svešvalodu jomā. No partnerībām visvairāk ieguva skolēni, kuri bija apmeklējuši partnerskolas. Septiņas no desmit skolām apgalvoja, ka partnerība būtiski vai ļoti būtiski ir ietekmējusi skolēnu informētību kultūras jautājumos un kultūras izpausmes, kā arī sociālās un pilsoniskās prasmes. Tām sekoja datoriemaņas (54 %) un saziņa svešvalodās (52 %). Partnerības tika finansētas ar programmas Comenius starpniecību – tā ir programmai ERASMUS līdzvērtīga skolu apmaiņas programma.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu sacīja: "Skolu partnerības dod jauniešiem iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās pamatiemaņas un personīgajai attīstībai, nākotnes nodarbinātībai un aktīvai pilsonībai vajadzīgās kompetences. Programma Comenius palīdz skolēniem un skolotājiem iepazīt dažādu Eiropas valstu kultūru un valodas. Šīs partnerības arī 2014.-2020. gadā saņems atbalstu no mūsu jaunās programmas Erasmus visiem."

Turklāt pētījumā konstatēts, ka vietējā sabiedrībā ieguvēji no šīs shēmas ir skolotāji un skolas. Skolotāji pauda atziņu, ka partnerība ar ārvalstu skolu ir paplašinājusi viņu zināšanas par citām izglītības sistēmām un ir nostiprinājusi sociālās prasmes, kā arī uzlabojusi viņu valodu zināšanas.

Divas no trim skolām apgalvoja, ka, pateicoties partnerībai, ir uzlabojies viedoklis par tām, un 80 % skolu apgalvoja, ka partnerība ir pastiprinājusi Eiropas dimensiju tajās. Sadarbība ar ārvalstu skolām palīdzējusi veidot ciešākas saites gan skolā, gan ar vietējām iestādēm.

Programmas Comenius partnerības salīdzinoši vairāk ietekmē skolotājus, skolas un to vidi pirmsskolas iestādēs un pamatskolās, jo šajā līmenī ir vieglāk mobilizēt un iesaistīt visu skolu, kā arī mācību programmās iekļaut jaunas idejas un darbības. Turpretim skolēnu prasmes partnerības vairāk ietekmē vidusskolas līmenī.

Daudzās skolās attālos Eiropas Savienības apgabalos no ES līdzekļiem finansētās partnerības ir vienīgā iespēja skolēniem un skolotājiem iesaistīties projektā ārzemēs. 85 % skolu, kuras bija iesaistītas pētījumā, apgalvoja, ka iecerējušas pieteikties finansējumam arī turpmākajās partnerībās.

Pētījumā tika apsekotas tās 50 skolas 15 Eiropas valstīs (Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Slovākija, Somijā, Spānijā, Turcijā, Ungārijā un Vācijā), kuras saņēmušas programmas Comenius dotācijas partnerību izveidei posmā no 2009. gada rudenim līdz 2011. gadam. Pētījumā, apsekojot skolas ilgāk nekā divus gadus, tika padziļināti vērtēts, kā partnerības ietekmē skolēnus, skolotājus un skolu.

Vispārīga informācija

Pētījuma pamatā ir rezultāti, kas iegūti iepriekšējā plašā partnerskolu aptaujā, kas tika publicēta 2007. gadā (pilns 2007. gada pētījums, kopsavilkums).

ES kopš 1995. gada ir nodrošinājusi dotācijas skolām kopīgu projektu īstenošanai. Programmas Comenius skolu partnerības tiek finansētas saskaņā ar mūžizglītības programmu, kurā piedalās 33 valstis (ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija).

Partnerībā apvienojas vismaz divas skolas no dažādām Eiropas valstīm, izveidojot kopīgu divu gadu projektu, kura mērķis ir uzlabot mācīšanas kvalitāti un sadarboties novatorisku ideju vai apmaiņas jomā. Projektos galvenā uzmanība tiek pievērsta skolēnu interešu jomām, attiecīgajā valstī aktuālajiem izglītības jautājumiem vai skolu izvirzītajām prioritātēm.

Kopš 2007. gada Eiropas Savienība programmā Comenius ir atbalstījusi vairāk nekā 7000 projektu, katrā iesaistot vidēji 5 skolas. Šīm partnerībām ik gadu tiek piešķirti aptuveni 120 miljoni eiro, kas ļauj vairāk nekā 130 000 skolēnu un skolotāju apmeklēt partnerskolas un apmēram 650 000 skolēnu piedalīties vietējos pasākumus. Turklāt ES piedāvā stipendijas skolotājiem un profesionālās izglītības pedagogiem, lai viņi varētu mācīties un iegūt darba pieredzi ārzemēs.

No 2014. gada ES atbalsts skolām būs daļa no ierosinātās jaunās programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus visiem". Šīs programmas mērķis ir laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam divkāršot līdz 5 miljoniem cilvēku to skolēnu, studentu, skolotāju, mācekļu, jaunatnes darbinieku un citu personu skaitu, kuri saņem stipendijas prasmju uzlabošanai studijām, mācībām un brīvprātīgajam darbam ārzemēs. Vairāk nekā divas trešdaļas no programmā paredzētā 19 miljardu eiro budžeta varētu tikt novirzīts atsevišķiem apmaiņas projektiem ārzemēs, bet pārējie līdzekļi – projektiem, kas vērsti uz sadarbību inovācijas jomā, politikas reformu un apmaiņu ar informāciju par paraugpraksi.

Plašāka informācija

Pilnīgs pētījums un kopsavilkums

Metodika un gadījumu izpēte

Programma Comenius

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrula Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU.

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pielikums

1. attēls. Ietekme uz skolēniem

2. attēls. Ietekme uz skolotājiem

3. attēls. Ietekme uz skolām un to vidi


Side Bar