Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 11 d., Briuselis

Mokyklų bendradarbiavimas padeda gerinti moksleivių ir mokytojų įgūdžius

Atlikus naują įvairių šalių mokyklų partnerystės poveikio tyrimą nustatyta, kad labai pagerėjo tokių mokyklų moksleivių, ypač besimokančių vyresnėse klasėse, kultūriniai ir socialiniai įgūdžiai bei IT ir užsienio kalbų žinios. Didžiausio poveikio toks mokyklų bendradarbiavimas turėjo moksleiviams, apsilankiusiems mokyklose partnerėse. Septynios iš dešimties mokyklų teigė, kad partnerystė turėjo didelio arba labai didelio poveikio moksleivių kultūriniam sąmoningumui ir raiškai bei socialiniams ir pilietiniams gebėjimams. Taip pat pagerėjo naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai (54 proc.) ir užsienio kalbų žinios (52 proc.). Lėšų mokyklų partnerystei buvo skirta pagal mainų programą „Comenius“ – mokykloms skirtą programos „Erasmus“ atitikmenį.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Mokyklų partneryste sudaromos sąlygos jaunimui įgyti pagrindinius gyvenimo įgūdžius ir gebėjimus, būtinus jų asmeniniam tobulėjimui, užimtumui ateityje ir aktyviam pilietiškumui. Programa „Comenius“ moksleiviams ir mokyklų darbuotojams padeda pažinti įvairias Europos kultūras ir kalbas. Pagal naująją 2014–2020 m. ES programą „Erasmus visiems” šiai partnerystei ir toliau bus skiriama parama.“

Atlikus tyrimą taip pat paaiškėjo, kad mokyklų bendradarbiavimas yra naudingas mokytojams ir pačioms mokykloms vietos bendruomenės lygmeniu. Pasak mokytojų, dėl partnerystės su užsienio mokykla jie įgijo geresnių socialinių įgūdžių ir daugiau žinių apie kitas švietimo sistemas bei patobulino savo užsienio kalbų žinias.

Dvi iš trijų mokyklų tvirtino, kad partnerystė pagerino jų įvaizdį, o 80 proc. mokyklų teigė, kad dėl to sustiprėjo jų Europos aspektas. Bendradarbiavimas su užsienio mokyklomis taip pat padėjo užmegzti glaudesnius ryšius tiek pačiose mokyklose, tiek su vietos valdžios institucijomis.

Partnerystė pagal programą „Comenius“ turi didesnio poveikio ikimokyklinėms ir pradinėms mokykloms, jų mokytojams ir aplinkai, nes tokiu lygmeniu galima lengviau įtraukti visą mokyklą į programos veiklą ir integruoti naujas idėjas ir veiklą į mokymo programas. Tačiau partnerystės poveikis moksleivių įgūdžiams labiau pastebimas vidurinėse mokyklose.

Daugelio atokesnėse Europos Sąjungos vietovėse esančių mokyklų moksleiviams ir mokytojams ES fondų lėšomis finansuojama partnerystė yra vienintelė galimybė dalyvauti projekte užsienyje. 85 proc. tyrime dalyvavusių mokyklų teigė ketinsiančios prašyti lėšų būsimiems partnerystės projektams finansuoti.

Tyrime dalyvavo 50 mokyklų iš 15 Europos šalių (Belgijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės). Šioms mokykloms buvo skirtos programos „Comenius“ dotacijos partnerystės ryšiams nuo 2009 m. rudens iki 2011 m. kurti. Atliekant tyrimą mokyklos stebėtos dvejus metus ar ilgiau, o vėliau buvo išsamiai nagrinėjamas partnerystės poveikis moksleiviams, mokytojams ir mokyklai.

Pagrindiniai faktai

Atliekant tyrimą buvo remtasi ankstesnės plataus masto mokyklų partnerių apklausos, paskelbtos 2007 m., rezultatais (visas 2007 m. tyrimas, tyrimo santrauka).

Nuo 1995 m. ES mokykloms teikia dotacijas bendriems projektams vykdyti. Mokyklų partnerystės pagal programą „Comenius“ projektai finansuojami Mokymosi visą gyvenimą programos, kurioje gali dalyvauti 33 šalys (ES valstybės narės, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija), lėšomis.

Partnerystė – tai bent dviejų mokyklų iš kelių Europos šalių bendradarbiavimo projektas, kuris trunka dvejus metus ir kuriuo siekiama pagerinti mokymo kokybę ir kartu įgyvendinti naujoviškas idėjas ar vykdyti mainus. Projekte daugiausia dėmesio skiriama mokinius dominančioms sritims, dabartinėms švietimo problemoms, su kuriomis susiduria projekte dalyvaujančios šalys, arba pačių mokyklų nustatytiems prioritetams.

Nuo 2007 m. ES suteikė paramą daugiau nei 7 000 programos „Comenius“ projektų, o kiekviename iš jų dalyvavo vidutiniškai penkios mokyklos. Kasmet šiems partnerystės projektams skiriama apie 120 mln. EUR – pasinaudodami šia parama daugiau nei 130 000 moksleivių ir jų mokytojų aplanko mokyklas partneres, o daugiau nei 650 000 moksleivių dalyvauja vietinėje veikloje. ES taip pat siūlo paramą mokytojams ir besiruošiantiems jais tapti. Už šias lėšas jie gali mokytis ar įgauti darbo patirties užsienyje.

Nuo 2014 m. ES parama mokykloms bus skiriama pagal Komisijos pasiūlytą naują švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“. Naująja programa siekiama padvigubinti moksleivių, studentų, mokytojų, stažuotojų, dirbančių jaunuolių ir kitų asmenų, gaunančių paramą vykti mokytis, stažuotis ar savanoriauti į užsienį ir taip pagerinti savo įgūdžius, skaičių. 2014–2020 m. tokių žmonių turėtų būti 5 mln. Daugiau nei du trečdaliai pasiūlyto programos biudžeto, kurį sudaro 19 mlrd. EUR, bus skirta pavienių asmenų tarptautiniams mainams, o likusi dalis bus paskirstyta bendradarbiavimui inovacijų, politikos reformų ir dalijimosi gerąja patirtimi veiklai vykdyti.

Daugiau informacijos

Visas tyrimas ir tyrimo santrauka

Metodika ir atvejų tyrimai

Programa „Comenius“

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter: @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Priedas

1 diagrama. Poveikis moksleiviams.

2 diagrama. Poveikis mokytojams.

3 diagrama. Poveikis mokykloms ir jų aplinkai.


Side Bar