Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. joulukuuta 2012

Koulujen väliset kumppanuudet parantavat oppilaiden ja opettajien taitoja

Eri maissa sijaitsevien koulujen välisiä kumppanuuksia on tarkasteltu uudessa tutkimuksessa. Siinä havaittiin, että kumppanuuksien myötä etenkin toisen asteen oppilaiden taidot – muun muassa kulttuuriset ja sosiaaliset, tietotekniset ja vieraiden kielten taidot – ovat parantuneet merkittävästi. Vaikutukset olivat suurimpia niiden oppilaiden kohdalla, jotka vierailivat kumppanikouluissa. Seitsemän kymmenestä koulusta katsoi, että kumppanuudet ovat vaikuttaneet voimakkaasti tai erittäin voimakkaasti oppilaiden kulttuuritietoisuuteen ja -ilmaisuun sekä sosiaalisiin ja kansalaistaitoihin. Seuraavaksi eniten ne ovat vaikuttaneet tietotekniseen osaamiseen (54 %) ja vieraan kielen viestintätaitoihin (52 %). Kumppanuuksia on rahoitettu Comenius-ohjelmasta, joka on Erasmus-ohjelmaa vastaava vaihto-ohjelma kouluille.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan koulujen yhteistyökumppanuudet auttavat nuoria hankkimaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja, jotka edistävät henkilökohtaista kehitystä, tulevaa työllistymistä ja kansalaisaktiivisuutta. ”Comeniuksen avulla oppilaat ja koulujen henkilöstö pääsevät myös tutustumaan Euroopan eri kulttuureihin ja kieliin. Jatkossa nämä kumppanuudet saavat tukea uudesta vuosina 2014­­–2020 toteutettavasta Yhteinen Erasmus ‑ohjelmasta.”

Tutkimuksessa todettiin, että järjestelmästä on opettajille ja kouluille hyötyä myös näiden omassa paikallisyhteisössä. Opettajien mukaan yhteistyö ulkomaisen koulun kanssa lisäsi heidän tietämystään muista koulutusjärjestelmistä ja kohensi heidän sosiaalisia taitojaan ja kielitaitoaan.

Kaksi kolmesta koulusta oli sitä mieltä, että kumppanuus oli parantanut niiden imagoa, ja 80 prosentin mukaan se oli parantanut niiden käsitystä kuulumisesta yhtenäiseen Eurooppaan. Yhteistyö ulkomaisten koulujen kanssa oli myös auttanut luomaan entistä läheisempiä suhteita sekä koulun sisällä että paikallisviranomaisten kanssa.

Comenius-kumppanuuksilla on suhteellisesti enemmän vaikutusta opettajiin sekä kouluihin ja niiden toimintaympäristöihin esiasteen ja alemman perusasteen kouluissa, koska niissä on helpompaa saada toimintaan mukaan koko koulu ja sisällyttää uusia ideoita ja toimintoja opetussuunnitelmiin. Oppilaiden taitoihin kohdistuvat vaikutukset ovat sen sijaan suurempia toisen asteen oppilaitoksissa.

Monissa Euroopan unionin syrjäisillä alueilla sijaitsevissa kouluissa EU:n rahoittamat kumppanuudet ovat oppilaille ja opettajille ainoa tilaisuus päästä osallistumaan hankkeeseen ulkomailla. Tutkimuksessa mukana olleista kouluista 85 prosenttia aikoo hakea rahoitusta tulevia kumppanuuksia varten.

Tutkimuksessa oli mukana 50 koulua 15:stä Euroopan maasta (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Suomi, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta). Koulut ovat saaneet Comenius-ohjelmasta avustuksia yhteistyökumppanuuksiin, joita on toteutettu vuoden 2009 syksystä vuoteen 2011. Tutkimuksessa seurattiin kouluja näiden kahden vuoden aikana ja jälkeen ja tutkittiin perusteellisesti, miten kumppanuudet vaikuttivat oppilaisiin, opettajiin ja kouluihin.

Tausta

Tutkimus on jatkoa kumppanuuskoulujen keskuudessa toteutetulle edelliselle laajalle tutkimukselle, joka julkaistiin vuonna 2007 (vuoden 2007 tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tiivistelmä).

Vuodesta 1995 lähtien EU on antanut kouluille tukea yhteisiin hankkeisiin. Koulujen väliset Comenius-kumppanuudet rahoitetaan elinikäisen oppimisen ohjelmasta, johon osallistuu 33 maata (EU-maat sekä Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki).

Kumppanuuden muodostamiseen tarvitaan vähintään kaksi koulua Euroopan eri maista. Koulut käynnistävät yhteisen kaksivuotisen hankkeen, jonka yhteydessä pyritään parantamaan opetuksen laatua ja tekemään yhteistyötä innovatiivisten ideoiden tai vaihtojen toteuttamiseksi. Hankkeissa keskitytään oppilaita kiinnostaviin aiheisiin, ajankohtaisiin koulutuskysymyksiin asianomaisissa maissa tai koulujen itsensä tärkeinä pitämiin aiheisiin.

EU on vuodesta 2007 lähtien tukenut yli 7 000 Comenius-hanketta, joihin kuhunkin on osallistunut keskimäärin viisi koulua. Nämä kumppanuudet saavat vuosittain yhteensä noin 120 miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin yli 130 000 oppilasta pääsee opettajineen vierailemaan kumppanikouluissa ja noin 650 000 oppilasta osallistuu paikalliseen toimintaan. Lisäksi EU tarjoaa apurahoja opettajille ja opettajaharjoittelijoille, jotta nämä voivat hakeutua koulutukseen tai hankkia työkokemusta ulkomailla.

Vuodesta 2014 lähtien kouluille annettava EU-tuki tulee Yhteinen Erasmus ‑ohjelmasta, joka on komission ehdottama EU:n uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Uudella ohjelmalla pyritään kaksinkertaistamaan niiden oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien, harjoittelijoiden, nuorisotyöntekijöiden ja muiden sellaisten lukumäärä, joille myönnetään apuraha taitojen kehittämiseen opiskelemalla, harjoittelemalla tai tekemällä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Tavoitteena on, että 5 miljoonaa ihmistä saa ohjelmasta tukea vuosina 2014–2020. Yli kaksi kolmannesta ohjelman ehdotetusta 19 miljardin talousarviosta on tarkoitettu yksittäisten ihmisten ulkomaan vaihtoihin, ja loput osoitetaan hankkeille, joissa keskitytään innovointiyhteistyöhön, toimintatapojen uudistamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Lisätietoja

Tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tiivistelmä

Menetelmät ja tapaustutkimukset

Comenius-ohjelma

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite

Kuvio 1: Vaikutukset oppilaisiin

Kuvio 2: Vaikutukset opettajiin

Kuvio 3: Vaikutukset kouluihin ja niiden ympäristöön


Side Bar