Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. detsember 2012

Koolipartnerlused parandavad õpilaste ja õpetajate oskusi

Uus uuring eri riikide koolide vaheliste partnerlussuhete mõju kohta näitab, et õpilased – eelkõige keskkooli tasemel – on märkimisväärselt parandanud oma kultuurilisi, sotsiaalseid, IT- ja võõrkeeleoskusi. Partnerlusel oli suurim mõju õpilastele, kes on õppinud partnerkoolides. Seitse kooli kümnest kinnitas, et partnerlusel oli suur või väga suur mõju õpilaste kultuuriteadlikkusele ja ‑pädevusele ning sotsiaalsele ja kodanikupädevusele. Sellele järgnesid arvutioskus (54 %) ja võõrkeeles suhtlemine (52 %). Partnerlusi rahastati Comeniuse vahetusprogrammi kaudu, mis on Erasmuse vaste koolide jaoks.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Koolipartnerlus aitab noortel omandada põhilised eluks vajalikud oskused ja pädevused, mida on tarvis nende isikliku arengu jaoks, tulevase töökoha ja kodanikuaktiivsuse seisukohalt. Comeniuse abil saavad õpilased ja personal tundma õppida erinevaid Euroopa kultuure ja keeli. Nende partnerluste toetamist jätkatakse uue programmi „Erasmus kõigile” raames aastatel 2014–2020.”

Lisaks leiti selle uuringu käigus, et selline programm on kasulik kohaliku kogukonna õpetajatele ja koolidele. Õpetajate sõnul parandas koolipartnerlus nende teadmisi teiste haridussüsteemide kohta, tugevdas sotsiaalseid oskusi ning edendas nende keeleoskust.

Kolmest koolist kahe arvates parandas partnerlus nende mainet ja 80 % koolidest aitas see tugevdada nende Euroopa mõõdet. Koostöö välismaa koolidega aitas kujundada tihedamaid sidemeid nii koolisiseselt kui ka kohalike ametiasutustega.

Comeniuse partnerluse mõju õpetajatele, koolidele ja sealsele keskkonnale on suurem eel- ja algkoolides, sest sellisel tasemel on lihtsam kaasata tervet kooli ning lülitada uued ideed ja tegevused õppekavva. Vastupidiselt sellele on mõju õpilaste oskustele tugevam just keskkoolides.

Euroopa Liidu äärepoolsemates osades paiknevate koolide õpilaste ja õpetajate jaoks on ELi rahastatud partnerlused ainus võimalus olla seotud välismaise projektiga. 85 % uuringus osalenud koolidest kavatseb tulevasteks partnerlusteks rahastamist taotleda.

Uuring hõlmas 50 kooli 15 Euroopa riigist (Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik), mis said Comeniuse programmi toetusi partnerluste loomiseks 2009. aasta sügisest 2011. aasta sügiseni. Uuringud, mille käigus on neid koole jälgitud kaks aastat ja enamgi, käsitlesid põhjalikult partnerluste mõju õpilastele, õpetajatele ja koolidele.

Taust

Uuringus lähtutakse eelmise partnerkoolide seas läbi viidud ulatusliku uuringu tulemustest, mis avaldati 2007. aastal (2007. aasta täielik uuring; kokkuvõte).

EL on koolide ühisprojekte rahaliselt toetanud alates 1995. aastast. Comeniuse koolipartnerlusi rahastatakse elukestva õppe programmi alusel, mis on avatud 33 riigile (ELi liikmesriigid, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi).

Partnerlus ühendab vähemalt kaht kooli Euroopa eri riikidest, et koos luua ühine projekt, millega parandada õpetamise kvaliteeti ning teha koostööd uuenduslike ideede või vahetustega. Projektid on suunatud õpilaste huvialadele, osalevate riikide aktuaalsetele haridusküsimustele või kooli seatud prioriteetidele.

EL on alates 2007. aastast toetanud rohkem kui 7 000 Comeniuse projekti, millest iga projekt on seotud keskmiselt viie kooliga. Igal aastal saavad need partnerlused umbes 120 miljonit eurot toetust, mille abil saavad rohkem kui 130 000 õpilast ja nende õpetajad külastada partnerkoole ning umbes 650 000 õpilast osaleda kohalikus tegevuses. Lisaks sellele pakub EL õpetajatele ja õpetajaks õppijatele toetusi koolitusprogrammide läbimiseks või töökogemuse saamiseks välismaal.

Alates 2014. aastast on ELi toetus koolidele osa programmist „Erasmus kõigile”, mis on kavandatav uus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm. Uue programmi eesmärk on ajavahemikul 2014–2020 kahekordistada õpilaste, üliõpilaste, õpetajate, praktikantide, noorsootöötajate ja muude inimeste arvu, kes saavad toetusi oskuste täiendamiseks õppimise, koolitumise või vabatahtliku tegevuse kaudu välismaal, ja jõuda 5 miljoni inimeseni. Üle kahe kolmandiku programmi kavandatavast 19 miljardi euro suurusest eelarvest läheks individuaalsete välisvahetuste toetamiseks ning ülejäänud osa projektidele, mis keskenduvad innovatsioonialasele koostööle, poliitikareformidele ja heade tavade vahetamisele.

Lisateave

Täielik uuring ja kokkuvõte

Metoodika ja juhtumiuuringud

Comeniuse programm

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Lisa

Joonis 1: Mõju õpilastele

Joonis 2: Mõju õpetajatele

Joonis 3: Mõju koolidele ja sealsele keskkonnale


Side Bar