Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012

Οι σχολικές συμπράξεις βελτιώνουν τις δεξιότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Μια νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των συμπράξεων μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες διαπίστωσε ότι οι μαθητές - ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - βελτίωσαν σημαντικά τις δεξιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τις γνώσεις πληροφορικής (ΤΠ) και ξένων γλωσσών. Ο αντίκτυπος των συμπράξεων ήταν μεγαλύτερος για τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Επτά στα δέκα σχολεία δήλωσαν ότι οι συμπράξεις είχαν μεγάλο έως πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην πολιτισμική συνείδηση και έκφραση των μαθητών καθώς και στις κοινωνικές τους ικανότητες και στις ικανότητες συμπεριφοράς τους ως πολιτών. Ακολούθησαν οι δεξιότητες χρήσης υπολογιστή (54%) και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (52%). Οι συμπράξεις χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Comenius, που είναι το σχολικό ισοδύναμο του Erasmus.

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «οι σχολικές συμπράξεις επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη, τη μελλοντική απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Το Comenius επίσης βοηθά τους μαθητές και το προσωπικό να γνωρίσουν διάφορους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και γλώσσες. Οι εν λόγω συμπράξεις θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν βοήθεια από το νέο μας πρόγραμμα «Erasmus για όλους» την περίοδο 2014-2020».

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το σύστημα ωφελεί τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στις τοπικές κοινότητες. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η σύμπραξη με ξένα σχολεία βελτίωσε τις γνώσεις τους σχετικά με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ενίσχυσε τις κοινωνικές τους δεξιότητες και βοήθησε τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Δύο στα τρία σχολεία ισχυρίστηκαν ότι η σύμπραξη βελτίωσε την εικόνα τους και το 80% δήλωσε ότι ενίσχυσε την ευρωπαϊκή τους διάσταση. Η διδακτική συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών τόσο εντός του σχολείου όσο και με τις τοπικές αρχές.

Οι συμπράξεις Comenius έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία καθώς και στα περιβάλλοντά τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια βαθμίδα, λόγω του ότι είναι ευκολότερο να κινητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί ολόκληρο το σχολείο και να ενσωματώσει νέες ιδέες και δραστηριότητες στα προγράμματα σ’ αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Αντίθετα, ο αντίκτυπος στις δεξιότητες των μαθητών είναι μεγαλύτερος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε πολλά σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμπράξεις που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ είναι η μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα στο εξωτερικό. Το 85% των σχολείων που καλύπτει η μελέτη δήλωσε ότι σκόπευε να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για μελλοντικές συμπράξεις.

Η μελέτη κάλυψε 50 σχολεία σε 15 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο), που έλαβαν επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Comenius για να δημιουργήσουν συμπράξεις που λειτούργησαν από το φθινόπωρο της περιόδου 2009-2011. Με την παρακολούθηση των σχολείων κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών, και πέρα από αυτήν, η μελέτη εξέτασε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι συμπράξεις επηρέασαν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Ιστορικό

Η μελέτη βασίζεται στα αποτελέσματα μιας προηγούμενης έρευνας ευρείας κλίμακας μεταξύ των άλλων σχολείων, που δημοσιεύθηκε το 2007 (πλήρης μελέτη 2007· περίληψη).

Από το 1995, η ΕΕ έχει παράσχει επιχορηγήσεις σε σχολεία για κοινά έργα. Οι σχολικές συμπράξεις COMENIUS χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης, το οποίο είναι ανοικτό σε 33 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία).

Οι συμπράξεις συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία καταρτίζουν ένα κοινό διετές πρόγραμμα για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με καινοτόμες ιδέες ή ανταλλαγές. Τα έργα εστιάζονται τομείς ενδιαφέροντος των μαθητών, στα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα στις ενδιαφερόμενες χώρες ή στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τα ίδια τα σχολεία.

Από το 2007 η ΕΕ έχει στηρίξει πάνω από 7.000 σχέδια Comenius, σε καθένα από τα οποία έλαβαν μέρος 5 σχολεία κατά μέσο όρο. Κάθε χρόνο οι συμπράξεις αυτές λαμβάνουν περίπου 120 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας σε περισσότερους από 130.000 μαθητές και τους δασκάλους τους να επισκεφθούν τα σχολεία-εταίρους τους και σε περίπου 650.000 μαθητές να συμμετάσχουν στις τοπικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η ΕΕ προσφέρει υποτροφίες σε εκπαιδευτικούς και ασκούμενους εκπαιδευτικούς, ώστε να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα στο εξωτερικό.

Από το 2014, η στήριξη που παρέχει η ΕΕ στα σχολεία θα είναι μέρος του «Erasmus για όλους», το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να διπλασιάσει σε 5 εκατομμύρια άτομα την περίοδο 2014-2020 τον αριθμό των μαθητών, των σπουδαστών, των διδασκόντων, των ασκουμένων, των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και των λοιπών φορέων που επιχορηγούνται για σπουδές ενίσχυσης των δεξιοτήτων, για κατάρτιση και για εθελοντισμό στο εξωτερικό. Πάνω από τα δύο τρίτα του προτεινόμενου για το πρόγραμμα προϋπολογισμού, ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα υποστηρίξουν τις μεμονωμένες ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για σχέδια που επικεντρώνονται στη συνεργασία για την καινοτομία, τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πλήρης μελέτη και περίληψη

Μεθοδολογία και περιπτωσιολογικές μελέτες

Πρόγραμμα Comenius

Δικτυακός τόπος της κας Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Παράρτημα

Σχήμα 1: Αντίκτυπος στους μαθητές

Σχήμα 2: Αντίκτυπος στους εκπαιδευτικούς

Σχήμα 3: Αντίκτυπος στα σχολεία και στο περιβάλλον τους


Side Bar