Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 декември 2012 г.

Училищните партньорства допринасят за усъвършенстване на уменията на учители и ученици

Ново проучване на въздействието на партньорствата между училища от различни държави сочи значително усъвършенстване на уменията на учениците, особено в прогимназиална и гимназиална степен, в различни области, сред които отчитането на междукултурните различия, уменията във връзка с поведението в обществото, ИТ и владеенето на чужди езици. Въздействието е най-силно върху учениците, посетили училищата партньори. Респондентите в седем от десет училища са оценили като силно или много силно въздействието на партньорствата върху уменията на учениците за отчитане на културните различия и изразяване, както и върху социалните и гражданските им компетентности. Следващо по значение е било въздействието върху компютърните умения (54 %) и върху уменията за общуване на чужд език (52 %). Партньорствата са финансирани по програмата за обмен „Коменски“, която е еквивалент на програмата „Еразъм“, но в началните, основните и средните училища.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Училищните партньорства дават възможност на младите хора да придобият основните умения за справяне в живота и необходимите способности за личностно развитие, бъдеща професионална реализация и активно участие в гражданското общество. Програмата „Коменски“ също така позволява на учениците и на работещите в училищата да опознаят различните култури и езици в Европа. Подкрепата за тези партньорства ще продължи в рамките на нашата нова програма „Еразъм за всички“ за периода 2014 — 2020 г.“.

В проучването също така се констатира, че схемата е от полза за преподавателите и училищата в рамките на местната общност. Учителите посочват, че благодарение на партньорството с училище от друга държава са подобрили познанията си за другите образователни системи и социалните си умения, като това е допринесло и за усъвършенстване на чуждоезиковите им умения.

Две от всеки три училища са заявили, че партньорството е допринесло за подобряване на техния имидж, а в 80 % от случаите е посочено, че партньорството е придало по-изявено общоевропейско измерение на училището. Съвместната работа с училища в чужбина също така е спомогнала да се изградят по-тесни взаимоотношения в рамките на училището, както и с органите на местната власт.

Партньорствата по програма „Коменски“ оказват сравнително по-голямо въздействие върху учителите, училищата и заобикалящата ги среда, когато се работи на ниво предучилищно възпитание и начални училища, защото тогава е по-лесно да се организира и включи цялото училище в дадена дейност, както и да се заложат нови идеи и дейности в учебната програма. За сметка на това въздействието върху уменията на учениците е по-силно в прогимназиална и гимназиална степен на образование.

За много училища в отдалечени краища на Европейския съюз финансираните със средства на ЕС партньорства са единствената възможност учениците и учителите да се включат в проект в чужбина. Общо 85 % от участвалите в проучването училища са посочили, че възнамеряват да подадат заявления за финансиране на бъдещи партньорства.

В проучването са обхванати 50 училища в 15 европейски държави (Белгия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Турция и Обединеното кралство), които са получили безвъзмездни средства по програма „Коменски“ за създаване на партньорства в периода от есента на 2009 г. до 2011 г. Чрез наблюдение на училищата по време на този двугодишен период и след него в проучването се прави задълбочен анализ на начина, по който партньорствата са повлияли на учениците, учителите и съответното училище.

Контекст

Проучването допълва резултатите от предходното мащабно изследване, проведено сред партниращите си училища и публикувано през 2007 г. (вж. пълния текст на проучването от 2007 г.; резюме).

ЕС предоставя безвъзмездни средства на училища за осъществяване на съвместни проекти от 1995 г. насам. Училищните партньорства по програма „Коменски“ се финансират в рамките на програма „Учене през целия живот“, в която могат да участват 33 държави (държавите — членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция).

В партньорствата усилията си обединяват поне две училища от различни европейски държави, които разработват съвместен двугодишен проект за усъвършенстване на преподаването и за съвместна работа по новаторски идеи или обмен. Проектите са насочени към области, представляващи интерес за учениците, към актуални проблеми на образованието в съответните държави или към приоритетни области, определени от самите училища.

От 2007 г. насам ЕС е предоставил подкрепа за над 7000 проекта по програмата „Коменски“, във всеки от които са участвали средно 5 училища. Всяка година за тези партньорства се предоставят около 120 млн. евро, благодарение на които над 130 000 ученици и техните преподаватели могат да посетят училищата, с които си партнират, а около 650 000 ученици получават възможността да участват в дейности на местно равнище. Освен това ЕС предоставя безвъзмездни средства на учители (титуляри и стажанти), за да участват в курсове за обучение или да придобият практически опит в чужбина.

От 2014 г. подкрепата от ЕС за училищата ще бъде предоставяна по линия на предложената нова програма „Еразъм за всички“ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. С нея се цели да се удвои броят на учениците, студентите, преподавателите, стажантите, работещите с младежи лица и другите получатели на безвъзмездни средства, които имат възможност да усъвършенстват уменията си чрез участие в учебен процес, обучение или доброволческа дейност в чужбина, като този брой достигне 5 милиона души в периода 2014 — 2020 г. Над две трети от предложения за програмата бюджет в размер на 19 млрд. евро ще бъдат използвани за подкрепа на индивидуални дейности по обмен в чужбина, а останалата част ще бъде изразходвана за проекти, насочени към сътрудничество за иновации, реформи в областта на политиката и обмен на добри практики.

За повече информация:

Пълен текст и резюме на проучването

Методология и конкретни примери

Програма „Коменски“

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Комисар Андрула Василиу в Туитър: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложение

Фигура 1: Въздействие върху учениците

Фигура 2: Въздействие върху преподавателите

Фигура 3 Въздействие върху училищата и заобикалящата ги среда


Side Bar