Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 december 2012

Lagstiftningens ändamålsenlighet: bästa tillämpning av EU-lagstiftningen i svåra tider

Bryssel den 12 december. För att försöka göra det enklare och billigare för företag att bedriva verksamhet och för medborgarna att dra nytta av den inre marknaden har Europeiska kommissionen lagt fram ett åtgärdspaket. På så vis vill man stärka och förbättra det europeiska regelverket och garantera EU-lagstiftningens ändamålsenlighet. Bestämmelserna inbegriper ett nytt program för att minska onödiga lagstiftningskostnader på EU-nivå och nationell nivå. Detta är en uppföljning av programmet om den administrativa bördan. Och det skärper redskapen – konsekvensbedömningar, utvärderingar, offentliga samråd – som gör EU-lagstiftningen ändamålsenlig. Detta paket kommer att hjälpa EU att växa och konkurrera i svåra tider. Paketets betydelse bekräftades av Europeiska rådet den 18–19 oktober 2012.

EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, lämnade följande kommentar:

- Om Europa ska kunna växa, skapa arbetstillfällen och konkurrera internationellt, måste EU-lagstiftningen vara ändamålsenlig. Därför har vi satt smart lagstiftning i centrum för vårt beslutsfattande. Vi ökar nu våra insatser genom att införa ett nytt och omfattande program för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat. Vi kommer att undersöka den befintliga lagstiftningen och systematiskt fastställa allt som inte är absolut nödvändigt för att på ett effektivt sätt uppnå hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft, säger han.

Smart lagstiftning är en gemensam uppgift för kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna och kommissionen arbetar aktivt för att omvandla detta delade ansvar till ett gemensamt uppdrag. I meddelandet om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet sammanfattas de betydande framsteg som hittills gjorts med genomförandet av kommissionens agenda för smart lagstiftning. I meddelandet anges även hur EU-lagstiftningen kan uppnå sina mål än mer effektivt och ändamålsenligt: visa tydligt mervärde, ge fullständiga fördelar till lägsta möjliga kostnad och respektera subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Slutmålet är ett enkelt, tydligt, stabilt och förutsägbart regelverk.

I meddelandet beskrivs följande åtgärder:

1. Ett nyinrättat program (Refit) om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat som systematiskt ska kartlägga och på ett öppet sätt genomföra initiativ som kommer att leda till betydande kostnadsminskning och förenkling av regelverket.

2. En uppföljning av åtgärdsprogrammet (ABR Plus) för att minska den administrativa bördan för att se till att den minskning av byråkratin med 25 % som genomförts genom ABR Plus-programmet gynnar näringslivet och små och medelstora företag i medlemsstaterna.

3. Förbättrade redskap för regelförvaltningen: kontinuerlig förbättring av konsekvensbedömningarna, mer omfattande och kritiska utvärderingar, som är fast förankrade i den politiska processen, bättre samråd med berörda parter och mer stöd för genomförandet.

Till meddelandet hör också två arbetsdokument från kommissionen.

  • Översyn av kommissionens samrådsstrategi som visar hur kommissionen genomför omfattande och öppna samråd (över 300 öppna samråd har offentliggjorts under de tre senaste åren) och efter bästa internationella praxis (där berörda parter systematiskt har beviljats en frist på 12 veckor för att svara). I översynen tas även en rad åtgärder upp för att ytterligare förbättra samrådens kvalitet.

  • Åtgärdsprogram för att minska den administrativa bördan – slutlig rapport, som förklarar hur kommissionen har lagt fram förslag för att minska den administrativa bördan med 33 % (nästan 41 miljarder euro), och därmed överskridit det mål på 25 % som fastställdes 2008. EU:s medlagstiftare har antagit många av dessa förslag (som uppgår till nästan 31 miljarder euro).

Parallellt med detta har kommissionen också anpassat EU-lagstiftningen till behoven hos små och medelstora företag och mikroföretag, hållit omfattande samråd med dem och granskat den samlade lagstiftningen för att upptäcka och ta bort bördor. I början av 2013 kommer kommissionen att lägga fram en första lägesrapport om dessa verksamheter.

Bakgrund

I sitt meddelande om smart lagstiftning av den 7 oktober 2010 åtog sig kommissionen att lägga fram en rapport om genomförandet senast 2012.

I tillväxt- och sysselsättningspakten från juni 2012 uppmanades kommissionen att senast i slutet av 2012 föreslå fortsatta insatser för att minska den totala regelbördan på EU-nivå och nationell nivå och vidare arbete inom smart lagstiftning, bl.a. åtgärder för att stödja mikroföretag.

Medveten om tillväxtpotentialen genom smart lagstiftning, framhöll Europeiska rådet under sitt möte den 18–19 oktober 2012 att det ser fram emot presentationen av denna rapport.

Mer information:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

MEMO/12/974

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973


Side Bar