Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. decembra 2012

Ustreznost predpisov – v težkih razmerah je treba čim bolje izkoristiti pravo EU

Bruselj, 12. decembra 2012 – Evropska komisija je ob prizadevanjih za olajšanje in pocenitev poslovanja za podjetja ter povečanje koristi enotnega trga za državljane napovedala pripravo pomembnega svežnja ukrepov, s katerimi namerava okrepiti in izboljšati evropski regulativni okvir ter zagotoviti ustreznost predpisov v EU. Med ukrepi je tudi nov program za odpravo vseh nepotrebnih regulativnih stroškov na evropski in nacionalni ravni, ki je nadaljevanje programa za zmanjšanje upravnih obremenitev. Program izpopolnjuje orodja, kot so ocene učinka, vrednotenja ter javna posvetovanja, da se zagotovi ustreznost zakonodaje Evropske unije. Z ukrepi tega svežnja se bodo izboljšale možnosti EU za rast in njena konkurenčnost v težkih časih. Pomen tega svežnja je potrdil tudi Evropski svet na svojem zasedanju 18.–19. oktobra 2012.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal:

„Če naj evropsko gospodarstvo raste, ustvarja delovna mesta in konkurira na mednarodnem prizorišču, mora biti zakonodaja EU za to primerna. Zato smo pametni pravni ureditvi namenili osrednje mesto pri oblikovanju naših politik. Danes smo temu še korak bližje z novim in celovitim programom ustreznosti in uspešnosti predpisov. Opravili bomo temeljit pregled obstoječe zakonodaje in se sistematično lotili obravnave vsega, kar ni povsem nujno za učinkovito doseganje trajnostne rasti, novih delovnih mest in konkurenčnosti.“

Odgovornost za pametno pravno ureditev si delijo Komisija, Evropski parlament in Svet ter države članice, Komisija pa si aktivno prizadeva, da bi ta skupna odgovornost postala skupna misija. V sporočilu o ustreznosti predpisov EU je opravljen pregled znatnega dosedanjega napredka pri uresničevanju agende za pametno pravno ureditev. Navedeni so tudi načini, kako bi bilo mogoče z zakonodajo EU zastavljene cilje doseči še bolj učinkovito in uspešno. Med temi cilji so izkazovanje jasne dodane vrednosti, doseganje vseh koristi ob čim manjših stroških ter spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Končni cilj je preprost, jasen, stabilen in predvidljiv zakonodajni okvir.

V sporočilu so predstavljeni naslednji ukrepi:

1. Nov program ustreznosti in uspešnosti predpisov za sistematično ugotavljanje in pregledno izvajanje pobud, s katerimi bo mogoče precej zmanjšati regulativne stroške in poenostaviti njihovo strukturo.

2. Ukrepi za nadaljevanje izvajanja Akcijskega programa za zmanjševanje upravnih obremenitev, da bi doseženi uspeh pri skrajšanju upravnih postopkov za 25 % v okviru navedenega programa podjetjem in MSP v državah članicah prinesel koristi.

3. Izpopolnjena orodja za upravljanje predpisov, in sicer stalno izboljševanje ocen učinka, celovitejša in bolj kritična vrednotenja, trdno vpeta v proces oblikovanja politik, izboljšano posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in večja podpora izvajanju.

Sporočilo spremljata dva delovna dokumenta služb Komisije:

  • „Pregled politike Komisije v zvezi s posvetovanji“, ki opisuje potek širokih in preglednih posvetovanj Komisije (v zadnjih treh letih je bilo objavljenih več kot 300 odprtih posvetovanj) ter njeno uporabo mednarodne najboljše prakse (zainteresiranim stranem je sistematično zagotovljen 12-tedenski odzivni čas). V pregledu je predstavljen tudi sklop ukrepov za nadaljnje izboljšanje kakovosti posvetovanja.

  • „Akcijski program za zmanjševanje upravnih obremenitev – končno poročilo“, v katerem so predstavljene podrobnosti o predlogih Komisije za zmanjšanje upravnih obremenitev za 33 % (skoraj 41 milijard evrov), kar je več kot 25-odstotno zmanjšanje, zastavljeno leta 2008. Sozakonodajalca EU sta sprejela veliko teh predlogov (tako da je bilo doseženo zmanjšanje za skoraj 31 milijard evrov).

Hkrati je Komisija zakonodajo EU prilagajala potrebam MSP in mikropodjetij ter se pri tem z njimi obsežno posvetovala in pregledovala zakonodajne akte, da bi odkrila vir teh obremenitev in jih odpravila. Komisija bo v začetku leta 2013 predstavila prvo poročilo o napredku pri teh dejavnostih.

Ozadje

Komisija se je v svojem sporočilu o pametni pravni ureditvi z dne 7. oktobra 2010 zavezala, da bo do leta 2012 poročala o izvajanju na tem področju.

V „Paktu za rast in delovna mesta“, sprejetem junija 2012, je bila Komisija pozvana, naj do konca leta 2012 predlaga načine za stalna prizadevanja pri zmanjševanju skupnih regulativnih obremenitev na evropski in nacionalni ravni ter nadaljnje ukrepe za uresničitev pametne pravne ureditve, vključno z ukrepi za podporo mikropodjetjem.

Evropski svet je na svojem zasedanju 18.–19. oktobra 2012 z mislimi na potencial za rast, ki ga ima pametna pravna ureditev, izrazil težko pričakovanje tega poročila.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_sl.htm.

MEMO/12/974

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973


Side Bar