Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. decembra 2012

„Vhodnosť právnych predpisov“– zvyšovanie kvality práva EÚ v ťažkých časoch

Brusel 12. decembra. Európska komisia oznámila dôležitý balík opatrení na posilnenie a zlepšenie európskeho regulačného rámca a zaistenie „vhodnosti právnych predpisov“ EÚ, ktorý je krokom vpred smerom k tomu, aby mohli spoločnosti ľahšie a lacnejšie podnikať a občania využívať výhody jednotného trhu. Tento balík obsahuje nový program na znižovanie zbytočných nákladov súvisiacich s právnymi predpismi na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Nadväzuje na program v oblasti znižovania administratívnej záťaže a zároveň sprísňuje nástroje na zabezpečenie kvality právnych predpisov EÚ, ako sú posúdenia vplyvu, hodnotenia a verejné konzultácie. Tento balík má pomôcť EÚ rásť a konkurovať v ťažkých časoch. Európska rada na svojom zasadnutí 18. – 19. októbra 2012 uznala jeho dôležitosť.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal:

Ak má Európa rásť, podporovať zamestnanosť a konkurovať na medzinárodnej úrovni, právne predpisy EÚ musia spĺňať svoj účel. Z tohto dôvodu sa stala inteligentná regulácia centrom tvorby našej politiky. Dnes zintenzívňujeme naše snahy spustením nového a komplexného Programu pre vhodnosť a účinnosť právnych predpisov. V rámci neho preskúmame existujúce právne predpisy a systematicky sa zameriame na tie, ktoré zásadne neprispievajú k účinnému dosiahnutiu udržateľného rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Inteligentná regulácia je spoločnou úlohou Komisie, Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov a Komisia sa aktívne usiluje o to, aby sa táto spoločná zodpovednosť stala spoločným poslaním. V oznámení o vhodnosti právnych predpisov EÚ sa skúma značný pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol v rámci implementácie programu Komisie v oblasti inteligentnej regulácie. Takisto sa v ňom uvádza, ako môže legislatíva EÚ dosiahnuť svoje ciele efektívnejším a účinnejším spôsobom: preukázaním jasnej pridanej hodnoty, dosahovaním celkových prínosov pri minimálnych nákladoch a dodržiavaním zásady subsidiarity a zásady proporcionality. Konečným cieľom je jednoduchý, jasný, stabilný a predvídateľný regulačný rámec.

V oznámení sa uvádzajú tieto opatrenia:

1. Nový Program pre vhodnosť a účinnosť právnych predpisov (REFIT, z angl. Regulatory Fitness and Performance Programme) zameraný na systematické určovanie a transparentné uskutočňovanie iniciatív, čo prinesie značné zjednodušenie právnych predpisov a zníženie súvisiacich nákladov.

2. Nadviazanie na Akčný program na znižovanie administratívnej záťaže (ABRplus) s cieľom zabezpečiť, aby náš úspech v súvislosti s akčným programom na znižovanie administratívnej záťaže týkajúci sa zníženia byrokracie o 25 % prinášal výhody pre podniky a MSP v členských štátoch.

3. Prísnejšie pravidlá pre regulačné riadenie: neustále zlepšovanie posúdení vplyvu, komplexnejšie a kritickejšie hodnotenia pevne zakotvené v politickom procese, zlepšené konzultácie so zainteresovanými stranami a väčšia podpora vykonávania.

K oznámeniu sú pripojené dva pracovné dokumenty útvarov Komisie:

  • „Preskúmanie politiky Komisie v oblasti konzultácií“, v ktorom sa poukazuje na to, ako Komisia uskutočňuje široké a transparentné konzultácie (viac ako 300 otvorených konzultácií zverejnených za posledné tri roky) a dodržiava medzinárodné najlepšie postupy (zainteresované strany majú na svoju odpoveď spravidla 12 týždňov). V preskúmaní sa takisto uvádza súbor opatrení na ďalšie zlepšovanie kvality konzultácií.

  • „Akčný program na znižovanie administratívnej záťaže – záverečná správa“, v ktorej sa podrobne uvádzajú návrhy Komisie na zníženie administratívnej záťaže o 33 % (takmer 41 miliárd EUR), čo prevyšuje cieľ 25 %, ktorý bol stanovený v roku 2008. Spoluzákonodarcovia prijali mnohé z týchto návrhov (čím sa dosiahlo takmer 31 miliárd EUR).

Zároveň Komisia takisto prispôsobuje právne predpisy EÚ potrebám MSP a mikropodnikov prostredníctvom rozsiahlych konzultácií s nimi a podrobne skúma súbor právnych predpisov, aby odhalila a odstránila prekážky, ktoré tieto podniky musia prekonať. Začiatkom roka 2013 Komisia predloží prvú správu o pokroku týkajúcu sa týchto činností.

Chronológia

Vo svojom oznámení o inteligentnej regulácii zo 7. októbra 2010 sa Komisia zaviazala predložiť správu o implementácii do roku 2012.

V „Pakte pre rast a zamestnanosť“ z júna 2012 bola Komisia vyzvaná, aby do konca roka 2012 navrhla ďalšie opatrenia na zníženie celkového regulačného zaťaženia na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, a ďalšie kroky v oblasti inteligentnej regulácie vrátane opatrení na podporu mikropodnikov.

Európska rada, ktorá si uvedomuje rastový potenciál inteligentnej regulácie, sa na svojom zasadnutí 18. – 19. októbra vyjadrila, že s potešením očakáva predloženie tejto správy.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

MEMO/12/974

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar