Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 12 grudnia 2012 r.

„Sprawność regulacyjna": możliwości lepszego wykorzystania unijnego prawa w trudnych czasach

Bruksela, dnia 12 grudnia – Komisja Europejska ogłosiła obszerny pakiet środków na rzecz wzmocnienia i poprawy europejskich ram regulacyjnych oraz zapewnienia sprawności regulacyjnej UE. Przedsiębiorcom ma on ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i obniżenie jej kosztów, obywatelom – korzystanie z możliwości, jakie oferuje jednolity rynek. Jego częścią jest nowy program na rzecz ograniczenia zbędnych kosztów regulacyjnych na poziomie unijnym i krajowym. Pakiet jest kontynuacją programu dotyczącego ograniczania obciążeń administracyjnych i udoskonala dostępne narzędzia – takie jak ocena skutków, ocena, konsultacje społeczne – pozwalające zachować skuteczność unijnej legislacji. Pakiet opracowano z myślą o wsparciu rozwoju gospodarczego i konkurencyjności UE w trudnych czasach. Rada Europejska potwierdziła jego wagę w konkluzjach z 18-19 października 2012 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział:

„Jeśli w Europie mają powstawać nowe miejsca pracy, jeśli ma się ona rozwijać i konkurować na arenie międzynarodowej, unijne prawodawstwo musi być adekwatne do zamierzonych celów. Dlatego właśnie inteligentne regulacje stały się centralnym elementem naszej polityki. Dziś, wraz z uruchomieniem nowego i kompleksowego programu sprawności i wydajności regulacyjnej, idziemy o krok dalej. Dokonamy przeglądu istniejących przepisów i w sposób systematyczny będziemy eliminować to, co nie jest absolutnie konieczne do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy i konkurencyjności”.

Tworzenie prawa w inteligentny sposób jest wspólnym zadaniem Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich, a Komisja stara się, by ten wspólny obowiązek przerodził się we wspólną misję. W komunikacie w sprawie sprawności regulacyjnej UE podsumowano dotychczasowe znaczne postępy w zakresie wdrażania komisyjnego programu inteligentnych regulacji. Przedstawiono w nim również, w jaki sposób unijne prawodawstwo może jeszcze skuteczniej i efektywniej osiągać zakładane cele: wykazywać wyraźną wartość dodaną, przynosić maksymalne korzyści przy minimalnych kosztach oraz respektować zasady pomocniczości i proporcjonalności. Ostateczny cel polega na zapewnieniu prostych, jasnych, trwałych i przewidywalnych ram regulacyjnych.

W komunikacie przewidziano następujące środki:

1. nowy program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) mający na celu określenie i przejrzystą realizację inicjatyw na rzecz znacznego obniżenia kosztów regulacyjnych i uproszczenia przepisów,

2. działania następcze podejmowane w związku z Programem działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (ABRplus), by upewnić się, że podejmowane w ramach tego programu udane inicjatywy na rzecz zmniejszenia biurokracji (o 25%) przynoszą korzyści przedsiębiorcom i MŚP w państwach członkowskich,

3. udoskonalenie narzędzi zarządzania regulacyjnego: ciągła poprawa oceny skutków, bardziej kompleksowa i krytyczna ocena przepisów, zakorzeniona głęboko w procesie kształtowania polityki, lepsze konsultacje z zainteresowanymi podmiotami oraz silniejsze wsparcie wdrażania przepisów.

Komunikatowi towarzyszą dwa dokumenty robocze służb Komisji:

  • „Przegląd polityki konsultacji” przedstawiający, w jaki sposób Komisja prowadzi szeroko zakrojone i przejrzyste konsultacje (w ciągu ostatnich trzech lat KE ogłosiła 300 konsultacji), stosując się do najlepszych praktyk międzynarodowych (respondenci mają 12 tygodni na udzielenie odpowiedzi). W dokumencie tym zaproponowano również szereg działań zmierzających do dalszego poprawienia jakości konsultacji;

  • „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej – sprawozdanie końcowe”, w którym wyjaśniono, w jaki sposób Komisja przedstawiła wnioski mające ograniczyć obciążenia administracyjne o 33% (blisko 41 mld EUR) i przekroczyła wyznaczony w 2008 r. cel 25%. Współprawodawcy unijni przyjęli wiele z tych wniosków (które przyniosą oszczędności w wysokości niemal 31 mld EUR).

Równocześnie Komisja dostosowuje unijne przepisy do potrzeb małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw: prowadzi z nimi szeroko zakrojone konsultacje i przegląda korpus prawa pod kątem wykrycia i usunięcia ewentualnych obciążeń dla tego typu przedsiębiorców. Na początku 2013 r. Komisja przedłoży pierwsze sprawozdanie z prowadzonych działań.

Kontekst

W swoim komunikacie na temat inteligentnych regulacji z 7 października 2010 r. Komisja zobowiązała się, że do 2012 r. przedstawi sprawozdanie z jego realizacji.

W Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia z czerwca 2012 r. wezwano Komisję, by do końca 2012 r. przedstawiła dalsze inicjatywy na rzecz ograniczania ogólnych obciążeń regulacyjnych na szczeblu unijnym i krajowym oraz kolejne działania w zakresie inteligentnych regulacji, m.in. wspierające mikroprzedsiębiorców.

Inteligentne regulacje mogą przełożyć się na wzrost gospodarczy. Rada Europejska, świadoma tego faktu, potwierdziła w swoich konkluzjach z 18-19 października 2012 r., że z zainteresowaniem czeka na wyniki wspomnianego sprawozdania.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_pl.htm

MEMO/12/974

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar