Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 december 2012

"Gezonde EU-wet- en regelgeving": optimalisering in moeilijke tijden

Brussel, 12 december. De Europese Commissie wenst het makkelijker te maken voor ondernemingen om zaken te doen en voor burgers om gebruik te maken van de voordelen van de eengemaakte markt. Daarom kondigt zij een pakket maatregelen aan om het Europese regelgevend kader te versterken en te verbeteren en om te zorgen voor "gezonde regelgeving". Het pakket omvat een nieuw programma om op EU-niveau en op nationaal niveau te snoeien in overbodige kosten en bouwt voort op het programma ter vermindering van de administratieve lasten. De instrumenten waarmee de EU-wetgeving gezond wordt gehouden (effectbeoordelingen, evaluaties, openbare raadplegingen) worden erin aangescherpt. Dit pakket moet de EU helpen om in moeilijke tijden te groeien en concurrerend te zijn. Tijdens de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2012 werd het belang ervan benadrukt.

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie:

"Als Europa wil groeien, banen wil scheppen en de internationale concurrentie aan wil gaan, moet het over een geschikte EU-wetgeving kunnen beschikken. Slimme regelgeving is dan ook het speerpunt van onze beleidsvorming. Vandaag schroeven wij onze inspanningen op met de lancering van een nieuw, grootschalig programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Wij zullen de bestaande wetgeving systematisch controleren op alles wat niet strikt noodzakelijk is voor duurzame groei, banen en concurrentievermogen."

De Commissie moet samen met het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten zorgen voor slimme regelgeving. De Commissie spant zich actief in om van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook een gezamenlijke missie te maken. De mededeling van de EU inzake gezonde regelgeving schetst de aanzienlijke vooruitgang die al werd geboekt bij de uitvoering van de agenda van de Commissie voor slimme regelgeving. Ook wordt uiteengezet hoe de EU-wetgeving haar doelstellingen nog doeltreffender kan bereiken: door het bewijs te leveren van haar meerwaarde, alle voordelen te behalen tegen minimale kosten en te beantwoorden aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Het uiteindelijke doel is te komen tot een eenvoudig, duidelijk, stabiel en voorspelbaar regelgevend kader.

De mededeling omvat de volgende maatregelen:

1. Een nieuw programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT - Regulatory Fitness and Performance Programme) om systematisch na te gaan welke initiatieven de regelgeving aanzienlijk kunnen vereenvoudigen en de kosten ervan kunnen drukken en vervolgens die initiatieven ook op doorzichtige wijze uit te voeren.

2. een vervolg op het Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten (ABRplus), zodat ondernemingen en het mkb in de lidstaten de vruchten ervan kunnen plukken dat de bureaucratie met 25 % werd verminderd;

3. aangescherpte instrumenten voor het beheer van de regelgeving: steeds betere effectbeoordelingen, grootschaligere en kritischere evaluaties die onlosmakelijk deel uitmaken van de beleidsvorming, betere raadplegingen van de belanghebbenden en meer ondersteuning bij de uitvoering.

De mededeling gaat vergezeld van twee werkdocumenten van de diensten van de Commissie:

  • een evaluatie van het raadplegingsbeleid van de Commissie waarin wordt aangetoond hoe de Commissie breed en transparant raad inwint (de afgelopen drie jaar werden ruim 300 open raadplegingen gepubliceerd) en daarbij beproefde internationale methoden volgt (belanghebbenden krijgen steeds 12 weken de tijd om te antwoorden). De evaluatie bevat ook een aantal maatregelen om de kwaliteit van de raadplegingen nog te verbeteren;

  • "Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten - eindverslag" waarin wordt uiteengezet welke voorstellen de Commissie heeft gedaan om de bureaucratie met 33 % (bijna 41 miljard euro) te verminderen, wat meer is dan het in 2008 gestelde doel van 25 %. De medewetgevers in de EU hebben heel wat van deze voorstellen goedgekeurd (voor in totaal al bijna 31 miljard euro).

Tegelijk heeft de Commissie de EU-wetgeving aangepast aan de behoeften van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, waarbij in nauw overleg met die ondernemingen in het wetgevingsarsenaal is gezocht naar onnodige formaliteiten. Begin 2013 brengt de Commissie een eerste voortgangsverslag uit over deze activiteiten.

Achtergrond

In haar mededeling over slimme regelgeving van 7 oktober 2010 beloofde de Commissie in 2012 verslag uit te brengen van de tenuitvoerlegging.

Het "Pact voor groei en werkgelegenheid" van juni 2012 riep de Commissie op om eind 2012 verdere stappen voor te leggen inzake "slimme regelgeving" om de algehele regelgevingslast op EU- en nationaal niveau niveau te verminderen, ook voor micro-ondernemingen.

De Europese Raad van 18 en 19 oktober 2012, zich bewust van het groeipotentieel van slimme regelgeving, heeft te kennen gegeven naar de voorstelling van dit verslag uit te kijken.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_nl.htm

MEMO/12/974

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar