Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 12. decembrī

"Regulējuma piemērotība": optimāli ES tiesību akti grūtos laikos

Briselē, 12. decembrī. Lai uzņēmumi varētu vieglāk un lētāk veikt uzņēmējdarbību un iedzīvotāji varētu baudīt vienotā tirgus sniegtās priekšrocības, Eiropas Komisija paziņoja, ka tā pieņēmusi svarīgu pasākumu kopumu nolūkā nostiprināt un uzlabot Eiropas tiesisko regulējumu un nodrošināt ES „regulējuma piemērotību". Pasākumu kopums ietver jaunu programmu, lai samazinātu nevajadzīgas regulatīvās izmaksas ES un valstu līmenī. Tas ir programmas administratīvā sloga samazināšanai turpinājums, un ar to tiek uzlaboti instrumenti – ietekmes novērtējumi, vērtējumi, sabiedriskās apspriešanas —, pateicoties kuriem var nodrošināt ES tiesību aktu piemērotību. Šis pasākumu kopums ir izveidots, lai palīdzētu ES izaugsmei un konkurētspējai grūtos laikos. Tā nozīmi jau atzina Eiropadome 2012. gada 18. - 19. oktobrī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica:

"Ja Eiropā ir jānodrošina izaugsme, jārada darbavietas un tai jākonkurē starptautiski, ES tiesību aktiem jābūt piemērotiem šim nolūkam. Tāpēc mēs esam izvirzījuši lietpratīgu regulējumu mūsu politikas veidošanas centrā. Šodien mēs pastiprinām mūsu centienus, uzsākot jaunu un visaptverošu regulējuma piemērotības un izpildes programmu. Lai efektīvi nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju, mēs izskatīsim spēkā esošo tiesību aktu kopumu un sistemātiski vērsīsim uzmanību uz visu, kas nav absolūti nepieciešams."

Lietpratīgs regulējums ir kopīgs uzdevums Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei, un dalībvalstis un Komisija aktīvi strādā pie tā, lai šo kopīgo uzdevumu padarītu par kopīgu misiju. Paziņojumā par ES regulējuma piemērotību apkopota informācija par ievērojamu progresu, kas līdz šim sasniegts, īstenojot Komisijas lietpratīgā regulējuma programmu. Tajā arī aprakstīts, kā efektīvāk un lietderīgāk var sasniegt ES tiesību aktu mērķus: apliecinot skaidru pievienoto vērtību, sniedzot maksimālu labumu par minimālām izmaksām un ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Galīgais mērķis ir vienkārša, skaidra, stabila un paredzama reglamentējošā sistēma.

Paziņojumā ieskicēti šādi pasākumi:

1. jauna regulējuma piemērotības un izpildes programma (REFIT), lai sistemātiski identificētu un pārredzamā veidā īstenotu iniciatīvas, kuru rezultātā tiks ievērojami samazinātas un vienkāršotas regulatīvās izmaksas;

2. turpmākais darbs pie Rīcības programmas administratīvā sloga samazināšanai (ABRplus), lai nodrošinātu, ka mūsu centieni Rīcības programmā administratīvā sloga samazināšanai birokrātiju samazināt par 25 % rada ieguvumus uzņēmumiem un MVU dalībvalstīs;

3. efektīvāki regulējuma pārvaldības instrumenti: ietekmes novērtējumu nepārtraukta uzlabošana; pilnīgāki un kritiskāki vērtējumi, kas stingri iedibināti politikas procesā, uzlabots apspriešanās process ar ieinteresētajām personām un lielāks atbalsts īstenošanai.

Paziņojumam pievienoti divi Komisijas dienestu darba dokumenti:

  • "Pārskats par Komisijas apspriešanu politiku" ("Review of the Commission Consultation Policy"), kurā parādīts, ka Komisija plaši un pārredzamā veidā apspriežas (pēdējo trīs gadu laikā sāktas vairāk nekā 300 apspriešanās) un ievēro starptautisko paraugpraksi (ieinteresētajām personām atbildes sniegšanai parasti ir piešķirtas 12 nedēļas). Turklāt pārskatā izklāstīts arī pasākumu kopums, kuru mērķis ir vēl vairāk uzlabot apspriešanas kvalitāti.

  • "Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai – galīgais ziņojums" ("Action Programme for Reducing Administrative Burden - Final Report"), kurā detalizēti aprakstīti Komisijas iesniegtie priekšlikumi par administratīvā sloga samazināšanu par 33 % (gandrīz par 41 miljardu eiro), kas pārsniedz 2008. gadā noteikto 25 % mērķi. ES likumdevēji ir pieņēmuši daudzus no šiem priekšlikumiem (gandrīz par 31 miljardu eiro).

Vienlaikus Komisija ES tiesību aktus ir pielāgojusi arī MVU un mikrouzņēmumu vajadzībām, plaši apspriežoties ar tiem un izskatot tiesību aktu kopumu, lai atklātu un samazinātu to slogu. Komisija 2013. gada sākumā iesniegs pirmo progresa ziņojumu par šīm darbībām.

Vispārīga informācija

Savā 2010. gada 7. oktobra paziņojumā par lietpratīgu regulējumu Komisija apņēmās līdz 2012. gadam ziņot par tā īstenošanu.

2012. gada jūnija Izaugsmes un nodarbinātības paktā Komisija tika aicināta līdz 2012. gada beigām iesniegt priekšlikumus par to, kā var samazināt vispārējo regulatīvo slogu ES un valstu līmenī un kādus turpmākus pasākumus var veikt saistībā ar lietpratīgu regulējumu, tostarp pasākumus mikrouzņēmumu atbalstam.

Apzinoties lietpratīga regulējuma izaugsmes potenciālu, 2012. gada 18. - 19. oktobra Eiropadome pauda, ka tā ar nepacietību gaida šā ziņojuma iesniegšanu.

Papildu informācija:

http://ec.eiropa.eu/governance/better_regulation/index_lv.htm

MEMO/12/974

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar