Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 12 d., Briuselis

„Reglamentavimo kokybė“: Kaip geriausiai pasinaudoti ES teise sunkiais laikais

Briuselis, gruodžio 12 d. Kad įmonėms būtų lengviau ir pigiau pradėti verslą, o piliečiai galėtų naudotis bendrosios rinkos privalumais, Europos Komisija paskelbė svarbių priemonių paketą, skirtą stiprinti ir gerinti Europos reglamentavimo sistemą ir užtikrinti ES „reglamentavimo kokybę“. Jam priklauso nauja nebūtinų reglamentavimo išlaidų mažinimo ES ir nacionaliniu lygmeniu programa. Ji parengta remiantis administracinės naštos mažinimo programa. Be to, ja sutvirtinamos priemonės – poveikio vertinimas, vertinimas, viešos konsultacijos, – kuriomis palaikoma ES teisės aktų kokybė. Šiuo paketu siekiama padėti ES skatinti augimą ir konkurencingumą sunkiais laikais. Jo svarbą 2012 m. spalio 18–19 d. pripažino Europos Taryba.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pasakė:

„Tam, kad Europoje būtų kuriamos darbo vietos, ji galėtų augti ir konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, reikalingi tinkami ES teisės aktai. Todėl pažangus reglamentavimas itin svarbus mūsų politikos kūrimui. Šiandien mes suaktyviname pastangas ir pradedame naują išsamią Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą. Peržiūrėsime esamus teisės aktus ir sistemingai sieksime atmesti viską, kas nebūtina tvariam augimui, darbo vietų kūrimui ir konkurencingumui veiksmingai užtikrinti“.

Pažangus reglamentavimas – tai bendra Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos užduotis; valstybės narės ir Komisija aktyviai bendradarbiauja, siekdamos šią bendrą atsakomybę paversti bendra misija. Komunikate dėl ES reglamentavimo kokybės apžvelgiama didelė pažanga, iki šiol pasiekta vykdant Komisijos pažangaus reglamentavimo darbotvarkę. Jame išdėstoma, kaip dar veiksmingiau ir efektyviau siekti ES teisės aktuose numatytų tikslų: aiškiai parodant pridėtinę vertę, mažiausiomis sąnaudomis teikiant visapusišką naudą ir laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Galutinis tikslas yra paprasta, aiški, stabili ir numatoma reglamentavimo sistema.

Komunikate nurodomos šios priemonės:

1. nauja Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT), skirta sistemingai nustatyti ir skaidriai įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis bus ženkliai sumažintos reglamentavimo išlaidos ir supaprastintas reglamentavimas;

2. tęstinės priemonės, susijusios su Administracinės naštos mažinimo veiksmų programa (ABRplus) ir skirtos užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendinama administracinės naštos mažinimo programa, kuria numatyta 25 proc. sumažinti biurokratinių procedūrų, bus naudinga valstybių narių verslui ir MVĮ;

3. sutvirtintos reglamentavimo valdymo priemonės: nuolatinis poveikio vertinimo tobulinimas; išsamesnis ir kritiškesnis vertinimas, tvirtai susietas su politikos procesu, patobulintos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, daugiau paramos įgyvendinimui.

Prie komunikato pridedami du Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai:

  • „Komisijos konsultacijų politikos apžvalga“, kurioje matyti, kad Komisija rengia plataus masto ir skaidrias konsultacijas (per pastaruosius trejus metus paskelbta per 300 viešų konsultacijų) ir laikosi tarptautinės geriausios praktikos (suinteresuotosioms šalims sistemingai skiriamas 12 savaičių laikotarpis nuomonei pareikšti). Apžvalgoje išdėstytas priemonių rinkinys, skirtas toliau gerinti konsultacijų kokybę;

  • „Administravimo naštos mažinimo veiksmų programos galutinė ataskaita“, kurioje smulkiai išdėstyta, kaip Komisija pateikė pasiūlymų 33 proc. (beveik 41 milijardu EUR) sumažinti administravimo naštą, viršijant 2008 m. nustatytą tikslą sumažinti naštą 25 proc. ES teisės aktų leidėjai priėmė daug šių pasiūlymų (bendras jų poveikis – beveik 31 milijardas EUR).

Lygiagrečiai Komisija pritaikė ES teisės aktus, atsižvelgdama į MVĮ ir labai mažas įmones, daug su jomis konsultavosi ir peržiūrėjo esamus teisės aktus, ieškodama įmonėms tenkančios naštos ir ją mažindama. 2013 m. pradžioje Komisija pateiks pirmą šių veiksmų pažangos ataskaitą.

Pagrindiniai faktai

2010 m. spalio 7 d. Pažangaus reglamentavimo komunikate Komisija įsipareigojo iki 2012 m. pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

2012 m. birželio mėn. Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Komisija paraginta iki 2012 m. pabaigos pasiūlyti tęstines priemones, skirtas sumažinti bendrą reglamentavimo naštą ES ir nacionaliniu lygmeniu, ir numatyti tolesnius pažangaus reglamentavimo žingsnius, tarp jų paramos labai mažoms įmonėms priemones.

2012 m. spalio 18–19 d. Europos Taryba, suvokdama pažangaus reglamentavimo siūlomą augimo potencialą, pareiškė laukianti šios ataskaitos pristatymo.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_lt.htm

MEMO/12/974

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar