Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. detsember 2012

Õigusloome kvaliteet: rasked ajad nõuavad tõhusaid õigusakte

Brüssel, 12. detsember. Euroopa Komisjon tuli täna välja olulise meetmepaketiga, et tugevdada ja parandada Euroopa õigusraamistikku ja tagada kvaliteetne ELi õigusloome. Komisjon tahab sellega muuta äritegevust ettevõtjate jaoks lihtsamaks ja odavamaks ning tagada, et kodanikud saaksid nautida ühtse turu eeliseid. Pakett sisaldab tarbetu õigusliku kulu vähendamist nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Tegemist on halduskoormuse vähendamise programmi jätkuga. Sellega täiustatakse eri vahendeid, nagu mõjuhinnangud, hindamised, üldsusega konsulteerimine. Kõik see võimaldab tagada ELi õigusaktide kvaliteedi. Paketi eesmärk on aidata ELil kasvada ja püsida konkurentsivõimeline rasketel aegadel. Selle tähtsust tunnistas ka 18.–19. oktoobril 2012 kogunenud Euroopa Ülemkogu.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso lausus:

„Kui Euroopa tahab kasvada, luua uusi töökohti ja olla rahvusvahelisel areenil konkurentsivõimeline, peavad ELil olema selleks ka sobivad õigusaktid. Seepärast olemegi seadnud aruka reguleerimise oma poliitikakujundamisel keskele kohale. Täna pingutame selle nimel veelgi, tulles välja uue ning laiaulatusliku õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmiga. Vaatame pidevalt läbi oma olemasolevat õigustikku ja püüame süstemaatiliselt sõeluda sealt välja selle, mis ei ole jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime tõhusaks saavutamiseks absoluutselt vajalik.“

Arukas reguleerimine on komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühine ülesanne ning liikmesriigid ja komisjon teevad aktiivselt koostööd, et sellest ühisest kohustusest saaks ühine püüdlus. ELi õigusloome kvaliteeti käsitlevas teatises esitatakse kokkuvõte olulistest tulemustest, mis on siiani saavutatud komisjoni aruka reguleerimise tegevuskava elluviimisel. Samuti kirjeldatakse, kuidas ELi õigusega saab ELi seatud eesmärkideni jõuda veelgi tõhusamalt ja tulemuslikumalt, näidates selget lisaväärtust, pakkudes võimalikult suurt kasu võimalikult väikese kuluga ning järgides subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. Lõppeesmärgiks on selge, stabiilne ja etteaimatav õigusraamistik.

Teatises kirjeldatakse järgmisi meetmeid:

1. uus õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT), et süstemaatiliselt teha kindlaks ja läbipaistvalt viia ellu algatusi, mille abil vähendatakse oluliselt õigusaktidest tulenevat kulu ja lihtsustatakse neid;

2. halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi järelmeede tagamaks, et halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi eesmärgi täitmisest, milleks on bürokraatia vähendamine 25 % ulatuses, oleks kasu ettevõtjatele ja VKE-le liikmesriikides;

3. tõhustatud vahendid õigusloome juhtimiseks: mõjuhinnangute pidev täiustamine, kõikehõlmavamad ja kriitilisemad hindamised, millega arvestatakse poliitikakujundamisel, sidusrühmadega konsulteerimise parandamine ja rakendamise suurem toetamine.

Teatisele on lisatud kaks talituste töödokumenti.

  • Konsulteerimist käsitleva komisjoni poliitika läbivaatamine: selles näidatakse, et komisjon konsulteerib laiahaardeliselt ja läbipaistvalt ning rahvusvahelist parimat tava järgides. Viimase kolme aasta jooksul on avaldatud üle 300 avaliku konsulteerimise ja sidusrühmadele antakse konsulteerimisele reageerimiseks süstemaatiliselt aega 12 nädalat. Dokumendis esitatakse ka mitu meedet, millega saab parandada konsulteerimise kvaliteeti.

  • Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm – lõpparuanne: selles kirjeldatakse üksikasjalikult komisjoni ettepanekuid halduskoormuse vähendamiseks 33% (sääst ligi 41 miljardit eurot), mis on rohkem kui 2008. aastal seatud 25% eesmärk. ELi kaasseadusandjad on paljud neist ettepanekutest vastu võtnud (sääst umbes 31 miljardit eurot).

Samal ajal on komisjon kohandanud ELi õigust ka VKEde ja mikroettevõtjate vajadustele, konsulteerides nendega laialdaselt ning sõeludes õigusakte, et teha kindlaks koormuse põhjused ja leevendada neid. 2013. aasta alguses esitab komisjon nende meetmete kohta esimese eduaruande.

Taustteave

7. oktoobri 2010. aasta teatises aruka reguleerimise kohta võttis komisjon kohustuse esitada 2012. aastal aruande selle rakendamise kohta.

2012. aasta juuni majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes kutsuti komisjoni esitama 2012. aasta lõpuks ettepaneku täiendavate jõupingutuste kohta üldise regulatiivse koormuse vähendamiseks ELi ja liikmesriikide tasandil ning aruka reguleerimise edasiste sammude, sealhulgas meetmete kohta mikroettevõtjate toetamiseks.

Olles teadlik potentsiaalist, mida peidab endas majanduskasvu jaoks arukas reguleerimine, teatas 18.-19. juunil 2012 kogunenud Euroopa Ülemkogu, et ootab huviga selle aruande esitamist.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_et.htm

MEMO/12/974

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar