Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012

Καταλληλότητα της νομοθεσίας: αξιοποίηση του δικαίου της ΕΕ σε δύσκολες εποχές

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου. Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει και να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις να ασκούν τις δραστηριότητές τους και για τους πολίτες να επωφελούνται από την ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε μια σημαντική δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και τη διασφάλιση της «καταλληλότητας της νομοθεσίας» της ΕΕ. Περιλαμβάνει ένα νέο πρόγραμμα για την περικοπή κάθε περιττού ρυθμιστικού κόστους σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Αποτελεί συνέχεια του προγράμματος για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και βελτιώνει τα εργαλεία – εκτίμηση του αντικτύπου, αξιολογήσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις – που καθιστούν τη νομοθεσία της ΕΕ κατάλληλη ως προς τον σκοπό της. Αυτή η δέσμη μέτρων έχει καταρτιστεί για να βοηθήσει την ΕΕ να αναπτυχθεί και να είναι ανταγωνιστική σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Η σημασία της αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε:

«Εάν θέλουμε η Ευρώπη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική, η νομοθεσία της πρέπει να είναι κατάλληλη ως προς τον σκοπό της. Για τον λόγο αυτόν, θέσαμε την έννοια της «έξυπνης νομοθεσίας» στον πυρήνα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Σήμερα, επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας με τη δρομολόγηση ενός νέου και περιεκτικού προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας. Θα αναλύσουμε το υπάρχον σύνολο νομοθετικών διατάξεων και θα παρεμβαίνουμε συστηματικά σε όλες τις διατάξεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα.»

Η «έξυπνη νομοθεσία» αποτελεί κοινό σκοπό της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εργάζονται ενεργά για να μετατρέψουν αυτήν την κοινή ευθύνη σε κοινή αποστολή. Η ανακοίνωση σχετικά με την καταλληλόλητα της νομοθεσίας της ΕΕ προβαίνει σε απολογισμό της σημαντικής προόδου που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα κατά την εφαρμογή του θεματολογίου της Επιτροπής για έξυπνη νομοθεσία. Υπογραμμίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της ακόμη πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά: αποδεικνύοντας ότι υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία, παρέχοντας πλήρη οφέλη με το ελάχιστο κόστος και τηρώντας τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ο τελικός στόχος είναι ένα απλό, σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT) για να προσδιορίζονται συστηματικά και να εκτελούνται με διαφανή τρόπο οι πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του ρυθμιστικού κόστους και σε απλούστευση.

2. Τη συνέχεια του προγράμματος δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (ABRplus) ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου ως προς τον περιορισμό της γραφειοκρατίας κατά 25% αποφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ στα κράτη μέλη.

3. Βελτιωμένα εργαλεία για την κανονιστική διαχείριση: συνεχής βελτίωση των αξιολογήσεων του αντικτύπου· πιο σφαιρικές και κριτικές αξιολογήσεις, σταθερά ενταγμένες στη διαδικασία πολιτικής, βελτιωμένες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και μεγαλύτερη στήριξη της εφαρμογής.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

  • «Review of the Commission Consultation Policy» (Επανεξέταση της πολιτικής διαβουλεύσεων της Επιτροπής) που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διεξάγει ευρείες και διαφανείς διαβουλεύσεις (με περισσότερες από 300 ανοικτές διαβουλεύσεις που δημοσιεύθηκαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια), ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (και καθορίζοντας προθεσμία πάντα 12 εβδομάδων για να απαντήσουν οι ενδιαφερόμενοι). Η επανεξέταση υπογραμμίζει επίσης μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των διαβουλεύσεων.

  • «Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου – Τελική έκθεση» όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι προτάσεις της Επιτροπής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 33% (περίπου 41 δισεκατ. Ευρώ), υπερβαίνοντας τον στόχο του 25% που καθορίστηκε το 2008. Οι συννομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν πολλές από αυτές τις προτάσεις (που ανέρχονται σε σχεδόν 31 δισεκατ. Ευρώ).

Παράλληλα, η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τη νομοθεσία της ΕΕ στις ανάγκες των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, διεξάγοντας ευρείες διαβουλεύσεις με αυτές και εξετάζοντας ενδελεχώς το σώμα της νομοθεσίας για να εντοπίσει και να μειώσει το φόρτο που την επιβαρύνει. Στις αρχές του 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει μια πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Ιστορικό

Στην ανακοίνωσή της για «έξυπνη νομοθεσία», της 7ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να υποβάλει έκθεση το 2012 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος.

Τον Ιούνιο του 2012, το «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης» κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει, μέχρι τα τέλη του 2012, περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της «έξυπνης νομοθεσίας», όπως μέτρα για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Έχοντας επίγνωση του δυναμικού ανάπτυξης της «έξυπνης νομοθεσίας», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2012 δήλωσε ότι προσβλέπει στην υποβολή της εν λόγω έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

MEMO/12/974

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar