Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. prosince 2012

Kvalita právních předpisů EU musí být v těžkých časech co nejlepší

Brusel 12. prosince. Ve snaze zjednodušit a zlevnit činnost podnikům a občanům umožnit využívat výhod jednotného trhu Evropská komise ohlásila významný balíček opatření, která mají posílit a zlepšit evropský regulační rámec a zvýšit kvalitu právních předpisů EU. Balíček obsahuje nový program na snížení všech zbytečných nákladů na úrovni EU i členských států, které jsou spojeny s regulací. Navazuje na program týkající se snižování administrativní zátěže. Balíček také vylepšuje nástroje – posuzování dopadů, hodnocení, veřejné konzultace – které z právních předpisů EU dělají kvalitní normy. Tento balíček má pomoci EU k růstu a konkurenceschopnosti v obtížné době. Jeho význam uznala i Evropská rada na zasedání ve dnech 18. a 19. října 2012.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso v této souvislosti uvedl:

„Pokud má Evropa růst, vytvářet pracovní místa a být na mezinárodní úrovni konkurenceschopnou, právní předpisy EU musí být vhodné pro daný účel. Proto jsme z inteligentní regulace učinili jádro tvorby naší politiky. Naše úsilí se dneškem zintenzivňuje, neboť zahajujeme nový a komplexní program pro kvalitu a účinnost právních předpisů. Zaměříme se na stávající právní předpisy a systematicky budeme vybírat všechny ty, které nejsou absolutně nezbytné pro účinné zajištění udržitelného růstu, tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti.“

Inteligentní regulace je společným úkolem Komise, Evropského parlamentu a Rady. Členské státy a Komise aktivně pracují na tom, aby se tato společná odpovědnost stala i společnou misí. Sdělení o kvalitě právních předpisů EU hodnotí značný pokrok, který byl až dosud dosažen, v provádění agendy Komise inteligentní regulace. Dále podává přehled o tom, jak mohou právní předpisy EU dosáhnout svých cílů efektivněji a účinněji: musí prokázat, že mají jasnou přidanou hodnotu a dále musí poskytovat maximální výhody za minimální náklady a respektovat zásady subsidiarity a proporcionality. Konečným cílem je jednoduchý, jasný, stabilní a předvídatelný regulační rámec.

Sdělení obsahuje následující opatření:

1. Nový program pro kvalitu a účinnost právních předpisů (REFIT), jehož cílem je systematicky odhalovat a transparentně provádět iniciativy, které významně sníží náklady a zjednoduší právní prostředí.

2. V návaznosti na akční program pro snižování administrativní zátěže (ABRplus) je nutné zajistit, aby se stanovené výsledky (snížení byrokratické zátěže o 25 %) promítly do přínosů pro podniky a malé a střední podniky v členských státech.

3. Vylepšené nástroje pro řízení regulace: neustálé zlepšování posuzování dopadů, komplexnější a kritičtější hodnocení pevně zakotvená v politickém procesu, lepší konzultace se zainteresovanými stranami a více podpory provádění předpisů v praxi.

Sdělení doprovází dva pracovní dokumenty útvarů:

  • „Přezkum politiky Komise v oblasti konzultace“, které ukazuje, jak Komise provádí rozsáhlé a transparentní konzultace (za poslední tři roky bylo zahájeno více než 300 otevřených konzultací), a které navazuje na mezinárodní osvědčené postupy (zúčastněné strany mají na odpověď vždy k dispozici 12 týdnů). Přezkum rovněž nastiňuje soubor opatření k dalšímu zlepšení kvality konzultací.

  • „Akční program pro snižování administrativní zátěže – závěrečná zpráva“ podrobně rozebírá, jaké návrhy Komise učinila, aby snížila administrativní zátěž o 33 % (téměř 41 miliard EUR), čímž překročila cíl 25 % stanovený v roce 2008. Spoluzákonodárci EU mnoho z uvedených návrhů přijali (což představuje částku 31 miliard EUR).

Souběžně s tím se Komise věnovala přizpůsobování právních předpisů EU potřebám malých a středních podniků a mikropodniků, vedla s nimi rozsáhlé konzultace a prověřovala všechny relevantní právní předpisy, aby odhalila a zmírnila zátěž těchto podniků. Na počátku roku 2013 Komise předloží první zprávu o pokroku v těchto činnostech.

Souvislosti

Ve svém sdělení o inteligentní regulaci ze dne 7. října 2010 se Komise zavázala, že do roku 2012 předloží zprávu o provádění.

V „Paktu pro růst a zaměstnanost“ z června 2012 byla Komise vyzvána, aby do konce roku 2012 navrhla možnosti, jak pokračovat ve snižování celkové regulační zátěže na úrovni EU a členských států, a navrhla další kroky pro inteligentní regulaci, včetně opatření na podporu mikropodniků.

Evropská rada, která si je vědoma prorůstového potenciálu inteligentní regulace, se dne 18. a 19. října 2012 vyjádřila, že s potěšením očekává předložení této zprávy.

Další informace:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_cs.htm

MEMO/12/974

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar