Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 декември 2012 г.

„Регулаторна пригодност“: максимално оползотворяване на законодателството на ЕС в период на трудности

Брюксел, 12 декември. За да могат предприятията по-лесно и евтино да правят бизнес, а гражданите да се възползват от единния пазар, Европейската комисия обяви важен пакет от мерки за укрепване и подобряване на европейската регулаторна рамка и за гарантиране на „регулаторната пригодност“ на ЕС. Той съдържа нова програма за намаляване на всякакви ненужни регулаторни разходи на равнище ЕС и на национално равнище. Като продължение на Програмата за намаляване на административната тежест в ЕС той служи за усъвършенстване на инструментите — оценки на въздействието, оценки, обществени консултации, — които позволяват на законодателството на ЕС да запази пригодността си. Този пакет трябва да помогне на ЕС да постигне растеж и да бъде конкурентоспособен в период на трудности. Важността му беше призната от Европейския съвет на 18 и 19 октомври 2012 г.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви:

„За да може Европа да постигне растеж, да създава работни места и да се конкурира в световен мащаб, законодателството на ЕС трябва да бъде пригодено към тази цел. Ето защо поставихме интелигентното регулиране в центъра на нашата политика. Днес ние засилваме усилията си, като въвеждаме нова и всеобхватна Програма за регулаторна пригодност и резултатност. Ще направим преглед на съществуващото законодателство и системно ще следим за всичко, което не е абсолютно необходимо за ефективното постигане на устойчив растеж, нови работни места и конкурентоспособност.“

Интелигентното регулиране е съвместна задача на Комисията, Европейския парламент и Съвета, а държавите членки и Комисията работят активно, за да се превърне тази споделена отговорност в обща мисия. В съобщението относно регулаторната пригодност на ЕС се прави равносметка на значителния напредък, постигнат до този момент в прилагането на програмата за интелигентно регулиране на Комисията. В него също така се посочва как законодателството на ЕС може да постигне целите си още по-резултатно и ефективно: чрез доказване на ясна добавена стойност, постигане на максимална полза на минимална цена и спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Крайната цел е проста, ясна, стабилна и предвидима регулаторна рамка.

В съобщението се очертават следните мерки:

1. Нова Програма за регулаторна пригодност и резултатност (REFIT), за да се набелязват системно и да се провеждат в дух на прозрачност инициативи, които ще доведат до значително намаляване на регулаторните разходи и опростяване.

2. Продължение на Програмата за действие за намаляване на административната тежест (ABR plus), за да се гарантира, че успехът ни в Програмата за действие за административната тежест — намаляване на бюрокрацията с 25% — е от полза за предприятията и малките и средни предприятия в държавите членки.

3. По-ефективни инструменти за регулаторно управление: постоянно подобряване на оценките на въздействието, по-всеобхватни и критични оценки, стабилно заложени в процеса на създаване на политики, подобрени консултации със заинтересованите участници и по-голяма подкрепа при изпълнението.

Към съобщението са прикрепени два работни документа на службите на Комисията:

  • „Преглед на политиката на консултации на Комисията“, в който се показва как Комисията провежда широки и прозрачни консултации (през последните три години са публикувани над 300 отворени консултации) в съответствие с международните най-добри практики (на заинтересованите участници системно се дават 12 седмици за отговор). В прегледа е набелязан и набор от мерки за допълнително подобряване на качеството на консултациите.

  • „Програма за действие за намаляване на административната тежест — окончателен доклад“, в който подробно се описва как Комисията направи предложения за намаляване на административната тежест с 33 % (близо 41 милиарда евро), превишавайки поставената през 2008 г. цел от 25 %. Съзаконодателите на ЕС приеха много от тези предложения (на стойност близо 31 милиарда евро).

Успоредно с това Комисията също така адаптира законодателството на ЕС към потребностите на МСП и микропредприятията, като провежда широки консултации с тях и извършва проверка на законодателството, за да открие и облекчи тежестта върху тях. В началото на 2013 г. Комисията ще представи първия доклад за напредъка по тези дейности.

Контекст

В съобщението си за интелигентното регулиране от 7 октомври 2010 г. Комисията пое ангажимент да докладва до 2012 г. за изпълнението.

През юни 2012 г. в „Пакт за растеж и работни места“ бе отправен призив към Комисията да внесе предложение до края на 2012 г. за допълнителни усилия за намаляване на цялостната регулаторна тежест на равнище ЕС и на национално равнище и за по-нататъшни стъпки в интелигентното регулиране, като се вземат мерки включително за подкрепа на микропредприятията.

Съзнавайки потенциала за растеж, който се съдържа в интелигентното регулиране, Европейският съвет от 18 и 19 октомври 2012 г. заяви, че с нетърпение очаква представянето на въпросния доклад.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

MEMO/12/974

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar