Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Doha den 8 december 2012

Klimatkonferensen i Doha tar ett blygsamt steg mot ett globalt klimatavtal 2015

Europeiska unionen välkomnar dagens resultat av klimatkonferensen i Doha som lägger grunden för mer ambitiösa internationella klimatinsatser på kort sikt, banar vägen för ett nytt globalt klimatavtal 2015 och möjliggör Kyotoprotokollets andra omgång, som startar den 1 januari 2013.

I Doha har vi har korsat bron från den gamla klimatstrategin till det nya systemet. Vi är nu på väg mot ett globalt avtal 2015. Det har bitvis varit motigt. Det har också tagit tid. Men vi lyckades. Vi har tuffa förhandlingar framför oss. Vad vi behöver nu är mer ambition och mer fart, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatpolitik.

Detta paket med beslut ger en hållbar grund för att öka ambitionsnivån för de globala utsläppsinsatserna senast 2015. EU kommer att arbeta tillsammans med sina partner för att ta vara på detta tillfälle. Vi kom till Doha för att få höra utvecklingsländernas konkreta förslag till hur man ska hantera de förluster och skador som klimatförändringarnas effekter har orsakat, och vi välkomnar att det här i Doha har uppnåtts enighet om att skapa de internationella ramarna för denna fråga nästa år, tillägger Sofoclis Aletraris, cypriotisk minister med ansvar för jordbruk, naturresurser och miljö, och vars land för närvarande är ordförande i Europeiska unionens råd.

Durbanplattformen för förstärkta insatser

På begäran av EU kom konferensdeltagarna överens om en arbetsplan som ska gälla från och med 2013 inom ramen för Durbanplattformen. Plattformen har två uppgifter. Att utarbeta ett nytt globalt klimatavtal med alla länder som ska antas under 2015, och se hur man skulle kunna åstadkomma mer ambitiösa globala utsläppsminskningar för 2020 för att överbrygga klyftan mellan nuvarande utsläppsåtaganden och vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C. Doha-arbetsplanen innehåller en tidsplan för en rad evenemang och föreslår ämnen som bör tas upp i båda arbetsplanerna. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har för avsikt att kalla världens ledare till ett toppmöte om klimatförändringarna 2014, vilket kommer att ge ökad politisk drivkraft till detta arbete.

Rationalisering av förhandlingarna

Den internationella klimatförhandlingsprocessen förenklades genom att man lade ned de parallella arbetsgrupper för Kyotoprotokollet och för långsiktigt samarbete som inrättats inom ramen för FN:s klimatkonvention. Durbanplattformen kommer således att vara det enda förhandlingsforumet för 2015 års avtal.

Klimatfinansiering

EU är världens största givare av offentligt utvecklingsbistånd och klimatfinansiering till utvecklingsländerna. I Doha har EU visat att man är på god väg att skaffa fram hela det belopp på 7,2 miljarder euro som utlovats som så kallad snabbstartsfinansiering för perioden 2010–2012, och dessutom försäkrat sina partner bland utvecklingsländerna att klimatfinansieringen kommer att fortsätta efter detta år. Flera EU-medlemsländer och andra utvecklade länder har således gjort särskilda finansiella åtaganden för 2013 och i vissa fall ända fram till 2015. En rad beslut om finansieringen uppmuntrar de utvecklade länderna att hålla klimatfinansieringen under perioden 2013–15 på minst den genomsnittliga nivån av deras snabbstartsfinansiering. Besluten förlänger dessutom arbetsprogrammet för långsiktig finansiering med ett år, i syfte att hjälpa utvecklade länder att hitta vägar för att öka klimatfinansieringen till 100 miljarder US-dollar per år till 2020 med hjälp av offentliga, privata och alternativa källor, så länge utvecklingsländerna vidtar meningsfulla begränsningsåtgärder och tillämpningen präglas av öppenhet.

Klimatrelaterade förluster och skador

I Doha behandlades en fråga som är av mycket stor betydelse för utvecklingsländerna genom att man kom överens om att upprätta institutionella ramar, till exempel en internationell mekanism, för att hantera förluster och skador relaterade till klimatförändringarnas effekter, särskilt i sårbara utvecklingsländer. Ramarna kommer att fastställas vid FN:s klimatkonferens i slutet av nästa år i Warszawa.

Kyotoprotokollet

Ett balanserat resultat från Doha har gjort det möjligt för EU att bekräfta sitt åtagande att delta i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, från och med den 1 januari 2013. Konferensen antog en ratificerbar ändring med regler för den andra perioden. Den kommer att gälla åtta år framåt, och ser därmed till att det inte blir något glapp mellan det att perioden löper ut och ikraftträdandet av det nya globala avtalet 2020. EU kommer att tillämpa ändringen från och med den 1 januari 2013, även om de europeiska institutionernas och medlemsstaternas ratificering sannolikt kommer att ta över ett år.

För den andra perioden har EU åtagit sig att minska utsläppen i linje med sina egna mål att senast 2020 minska utsläppen med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer. EU håller samtidigt dörren öppen för att öka detta åtagande till 30 % om rätt förutsättningar föreligger. Minskningsåtagandet kommer att fullgöras gemensamt av EU och dess medlemsstater, Kroatien och Island. Målen för alla länder som deltar i den andra perioden kommer att ses över senast 2014 i syfte att överväga att höja ambitionsnivån.

EU och andra länder som åtar sig att uppfylla vissa mål under den andra perioden kommer att ha fortsatt tillgång till Kyotomekanismerna från början. Det införs dock en gräns för inköp av överskott av utsläppsrätter (AAU) från den första åtagandeperioden. Dessutom innehåller beslutet politiska förklaringar av EU och dess medlemsstater och alla andra potentiella köpare – Australien, Japan, Liechtenstein, Monaco, Norge, Nya Zeeland och Schweiz – om att inte köpa tilldelade utsläppsenheter som överförts från den första perioden.

Den andra perioden utgör en del av övergången till det globala avtal som träder i kraft år 2020. De länder som deltar i Kyotoprotokollets andra omgång, inklusive EU, står endast för ca 14 % av de globala utsläppen, vilket understryker behovet av att den framtida klimatstrategin omfattar alla länder.

Kontaktpersoner:

Stephanie Rhomberg +32 2 298 72 78

Isaac Valero Ladron +32 2 296 49 71


Side Bar