Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Dauha 8. decembra 2012

Na konferencii o zmene klímy v Dauhe sa dosiahol mierny pokrok v príprave celosvetovej dohody o klíme plánovanej v roku 2015

Európska únia víta výsledok dosiahnutý na dnešnej konferencii o zmene klímy v Dauhe, ktorý je základom ambicióznejších medzinárodných opatrení na boj proti zmene klímy v krátkodobom horizonte. Otvára sa tak cesta k novej globálnej dohode v oblasti zmeny klímy, ktorej uzavretie sa očakáva v roku 2015. Vďaka výsledku konferencie sa 1. januára 2013 bude môcť začať druhá fáza Kjótskeho protokolu.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „V Dauhe sa nám podarilo posunúť sa ďalej, teda prejsť od starého spôsobu riešenia problému zmeny klímy k novému systému. V súčasnosti sme na ceste k celosvetovej dohode, ktorá sa má podpísať v roku 2015. Nebolo to ľahké ani pohodlné. Ale podarilo sa nám prekonať prekážky. Čakajú nás veľmi intenzívne rokovania. Teraz potrebujeme ešte viac cieľavedomosti a rýchlosti.“

Cyperský minister poľnohospodárstva, prírodných zdrojov a životného prostredia Sofoclis Aletraris, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, dodal: „Tieto balíky rozhodnutí predstavujú pevný základ pre zvyšovanie náročnosti cieľov v rámci celosvetového úsilia o znižovanie emisií do roku 2015. EÚ bude so svojimi partnermi spolupracovať s cieľom maximálne využiť túto príležitosť. Do Dauhy sme prišli s odhodlaním načúvať konkrétnym návrhom z rozvojových krajín zameraným na postup v prípade strát a škôd súvisiacich s vplyvom zmeny klímy. Preto vítame dohodu týkajúcu sa budúcoročného zavedenia inštitucionálnych dojednaní na tento účel, ku ktorej sme dnes dospeli.“

Durbanská platforma pre posilnené opatrenia

Podľa požiadaviek Komisie sa na konferencii schválil pracovný plán na rok 2013 a na ďalšie obdobie v rámci durbanskej platformy. Platforma je poverená dvomi úlohami. Prvou je vytvorenie novej celosvetovej dohody v oblasti zmeny klímy s účasťou všetkým krajín a s predpokladaným prijatím v roku 2015. Druhou úlohou je vymedzenie spôsobov dosiahnutia ambicióznejšieho zníženia globálnych emisií do roku 2020 s cieľom zabezpečiť súlad medzi súčasnými prísľubmi týkajúcimi sa znižovania emisií a akútnou potrebou udržiavať globálne otepľovanie pod úrovňou 2°C. V pracovnom pláne, na ktorom sa dohodli účastníci konferencie v Dauhe, sa uvádza harmonogram podujatí, ako aj návrh tém, ktorým sa treba venovať v rámci oboch pracovných oblastí. Politický impulz tomuto úsiliu dodáva zámer generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna zvolať v roku 2014 samit svetových lídrov venovaný zmene klímy.

Zefektívnenie rokovaní

Proces medzinárodných rokovaní venovaných zmene klímy sa zjednodušil vďaka úspešnému vytvoreniu dvoch paralelných pracovných skupín - skupiny pre kjótsky protokol a skupiny pre dlhodobú spoluprácu v rámci dohovoru OSN o zmene klímy. Durbanská platforma teda bude jediným fórom pre rokovania o dohode očakávanej v roku 2015.

Finančné prostriedky v oblasti zmeny klímy

EÚ je najväčším svetovým poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci a finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách. Na konferencii v Dauhe EÚ potvrdila, že je pripravená poskytnúť celkovú sumu vo výške 7,2 miliardy €, ktorú prisľúbila v rámci finančných prostriedkov na urýchlené začatie činností na obdobie rokov 2010 až 2012. EÚ zároveň uistila svojich partnerov z rozvojových krajín, že financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy bude aj po tomto roku pokračovať. Niekoľko členských štátov EÚ a ďalších vyspelých krajín informovalo o osobitných finančných prísľuboch na rok 2013 a v niektorých prípadoch až do roku 2015. Súbor rozhodnutí týkajúcich sa finančných prostriedkov by mal podnietiť vyspelé krajiny, aby udržiavali úroveň financovania opatrení v oblasti zmeny klímy v rokoch 2013 až 2015 prinajmenšom na priemernej úrovni ich financovania zameraného na urýchlené začatie činností. Týmito rozhodnutiami sa tiež o rok predlžuje pracovný program týkajúci sa dlhodobého financovania, ktorého cieľom je pomôcť rozvinutým krajinám identifikovať spôsoby, ako do roku 2020 zvýšiť objem finančných prostriedkov v oblasti zmeny klímy na 100 miliárd USD ročne z verejných, súkromných a alternatívnych zdrojov v kontexte zmysluplných zmierňovacích opatrení a ich transparentnej realizácie rozvojovými krajinami.

Straty a škody v súvislosti so zmenou klímy

Vďaka odsúhlaseniu inštitucionálnych dojednaní, medzi ktoré patrí napríklad medzinárodný mechanizmus postupu v prípade strát a škôd v dôsledku zmeny klímy v obzvlášť citlivých rozvojových krajinách, sa účastníkom konferencie v Dauhe podarilo prispieť k riešeniu problému, ktorý je v popredí záujmu rozvojových krajín. Tieto dojednania nadobudnú definitívnu podobu na konferencii OSN venovanej zmene klímy, ktorá sa uskutoční koncom budúceho roka vo Varšave.

Kjótsky protokol

Na základe vyváženého výsledku konferencie v Dauhe môže EÚ potvrdiť svoje odhodlanie zúčastniť sa na druhom období záväzkov Kjótskeho protokolu, ktoré sa začne 1. januára 2013. Na konferencii sa prijal ratifikovateľný zmenený a doplnený dokument obsahujúci predpisy, ktorými sa riadi druhé obdobie záväzkov. Bude v platnosti osem rokov, čím sa zabráni vzniku problémov v období medzi ukončením jeho platnosti a vstupu novej celosvetovej dohody do platnosti v roku 2020. EÚ začne zmeny a doplnenia dohody uplatňovať od 1. januára 2013 napriek tomu, že formálna ratifikácia európskymi inštitúciami a členskými štátmi bude pravdepodobne trvať viac ako rok.

V rámci druhého obdobia prijala EÚ záväzok znížiť úroveň emisií v súlade so svojím domácim cieľom zredukovať do roku 2020 úroveň emisií dosiahnutú v roku 1990 o 20 %. V prípade vhodných podmienok si však necháva priestor aj na výraznejšie zníženie emisií, a to až o 30 %. Záväzok znižovania emisií bude EÚ plniť spoločne so svojimi členskými štátmi, Chorvátskom a Islandom. Ciele všetkých krajín zúčastňujúcich sa na druhom období sa do roku 2014 prehodnotia na účely prípadného prijatia ešte ambicióznejších predsavzatí.

Členské štáty EÚ spolu s ďalšími krajinami, ktoré v rámci druhého obdobia prijmú vytýčené záväzky, budú mať od začiatku tohto obdobia naďalej prístup ku kjótskym mechanizmom. V tejto súvislosti sa bude uplatňovať obmedzenie nákupu nadbytočných emisií (AAU) z prvého obdobia záväzkov. Okrem toho toto rozhodnutie obsahuje politické vyhlásenia EÚ a jej členských štátov, ako aj všetkých ďalších potenciálnych nákupcov vrátane Austrálie, Japonska, Lichtenštajnska, Monaka, Nového Zélandu, Nórska a Švajčiarska, v ktorých sa uvádza, že nebudú nakupovať AAU prenesené z prvého obdobia.

Druhé obdobie je súčasťou prechodu na celosvetovú dohodu, ktorá vstupuje do platnosti v roku 2020. Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na druhej fáze Kjótskeho dohovoru, vrátane EÚ, produkujú len okolo 14 % svetových emisií. V tejto súvislosti treba zdôrazniť potrebu spoločného úsilia všetkých krajín v kontexte budúceho režimu klimatických opatrení.

Kontaktné osoby:

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)


Side Bar