Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Ad-Dauha, 8 grudnia 2012 r.

Konferencja w Ad-Dausze − skromny krok w kierunku globalnego porozumienia w sprawie klimatu w 2015 r.

Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła rezultat dzisiejszej konferencji w Ad-Dausze, podczas której przygotowano podstawy dla bardziej ambitnych międzynarodowych działań przeciwko zmianie klimatu w perspektywie krótkoterminowej. Konferencja ta toruje drogę dla nowego globalnego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w 2015 r. oraz umożliwia rozpoczęcie drugiego okresu protokołu z Kioto w dniu 1 stycznia 2013 r.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, powiedziała: „W Ad-Dausze dokonaliśmy przejścia od starej strategii dotyczącej zmian klimatu do nowego systemu. Znajdujemy się obecnie na drodze do zawarcia w 2015 r. światowego porozumienia. Nie była to łatwa i przyjemna praca. Nie postępowała ona też szybko. Ale udało nam się dokonać przełomu. Teraz czekają nas bardzo intensywne negocjacje. Potrzebujemy obecnie ambitniejszych celów i przyspieszenia".

Sofoclis Aletraris, cypryjski minister rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska, którego państwo przewodniczy obecnie Radzie Unii Europejskiej dodał: „Ten pakiet decyzji stanowi solidną podstawę dla ambitniejszych działań ograniczających globalne emisje do roku 2015. UE będzie współpracować z naszymi partnerami, aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę. Przybyliśmy do Ad-Dauhy gotowi wysłuchać konkretnych propozycji państw rozwijających się dotyczących radzenia sobie ze stratami i szkodami na skutek zmiany klimatu i z zadowoleniem przyjmujemy uzgodnienie, aby w przyszłym roku ustanowić rozwiązania instytucjonalne dotyczące tej kwestii.

Platforma z Durbanu dotycząca zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu

Zgodnie z wnioskiem UE konferencja przyjęła plan prac na rok 2013 i kolejne lata w ramach platformy z Durbanu. Platforma ma podwójny mandat: sporządzić nowe światowe porozumienie w sprawie klimatu z wszystkimi państwami, które miałoby zostać przyjęte w 2015 r., oraz ustalić na 2020 r. ambitniejsze cele dotyczące redukcji globalnych emisji, polegające na zwiększeniu obecnych zobowiązań w zakresie redukcji emisji tak, aby utrzymać poziom globalnego ocieplenia poniżej 2°C. W planie prac uzgodnionym w Ad-Dausze określono harmonogram wydarzeń i zaproponowano tematy, które powinny zostać poruszone w ramach obu kierunków działań. Plan Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, aby zwołać szczyt przywódców państw w sprawie zmian klimatu w 2014 r., będzie stanowił dodatkowy impuls polityczny dla tych prac.

Usprawnienie negocjacji

Proces międzynarodowych negocjacji w sprawie klimatu został usprawniony dzięki pomyślnemu zakończeniu prac równoległych grup roboczych ds. protokołu z Kioto oraz ds. długoterminowej współpracy w ramach konwencji w sprawie zmian klimatu NZ. Platforma z Durbanu będzie zatem jedynym forum negocjacyjnym w sprawie porozumienia z 2015 r.

Finansowanie działań związanych z klimatem

UE jest największym na świecie darczyńcą w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej i finansowania działań związanych z klimatem w krajach rozwijających się. W Ad-Dausze UE pokazała, że jest na dobrej drodze do zmobilizowania pełnej kwoty 7,2 mld euro, które zobowiązała się wyłożyć w ramach szybkiej pomocy finansowej na lata 2010-12, i zapewniła swoich partnerów z krajów rozwijających się, że finansowanie działań związanych z klimatem będzie kontynuowane po tym roku. Kilka państw członkowskich UE i innych krajów rozwiniętych złożyło określone zobowiązania finansowe na 2013 r., a w niektórych przypadkach na okres do 2015 r. Pakiet decyzji w sprawie finansowania zachęca kraje rozwinięte do utrzymania finansowania działań związanych z klimatem w latach 2013-15 na przynajmniej średnim poziomie ich szybkiej pomocy finansowej. W decyzjach również rozszerzono program prac dotyczący finansowania długoterminowego na okres jednego roku, aby kraje rozwinięte mogły określić sposoby zwiększenia finansowania działań związanych z klimatem do 100 mld USD rocznie do roku 2020 z publicznych, prywatnych i alternatywnych źródeł, w kontekście znaczących działań służących łagodzeniu skutków zmiany klimatu i przejrzystego ich wdrażania przez kraje rozwijające się.

Straty i szkody związane ze zmianami klimatu

Na konferencji w Ad-Dausze poruszono główny problem państw rozwijających się i uzgodniono, że należy ustalić rozwiązania instytucjonalne, takie jak międzynarodowy mechanizm, aby zaradzić stratom i szkodom związanym ze skutkami zmiany klimatu w najbardziej narażonych krajach rozwijających się. Rozwiązania te zostaną ustalone na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się pod koniec przyszłego roku w Warszawie.

Protokół z Kioto

Wyważony rezultat konferencji z Ad-Dauhy umożliwił UE potwierdzenie swoich zobowiązań do udziału w drugim okresie rozliczeniowym w ramach protokołu z Kioto, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Na konferencji przyjęto ratyfikowalną poprawkę ustanawiającą zasady obowiązujące w drugim okresie. Będzie on trwał osiem lat, tak aby jego koniec przypadał na moment wejścia w życie nowego światowego porozumienia w 2020 r. UE będzie stosowała tę poprawkę od 1 stycznia 2013 r., mimo że formalna ratyfikacja przez instytucje europejskie i państwa członkowskie prawdopodobnie nastąpi w ciągu roku.

W odniesieniu do drugiego okresu UE przyjęła zobowiązanie do redukcji emisji zgodnie z wewnętrznym celem zmniejszenia do 2020 r. emisji o 20% w stosunku do poziomu z roku 1990, ale pozostawiła otwartą możliwość zwiększenia tej redukcji do 30%, jeśli pozwolą na to warunki. Zobowiązania do redukcji emisji będą realizowane wspólnie przez UE i jej państwa członkowskie, Chorwację i Islandię. Cele wszystkich krajów uczestniczących w drugim okresie zostaną poddane przeglądowi w 2014 r. w celu rozważenia podniesienia docelowych wartości.

UE i inne kraje podejmujące zobowiązania w ramach drugiego okresu będą miały stały dostęp do mechanizmów z Kioto od początku tego okresu. Obowiązywać będzie ograniczenie zakupów nadwyżek uprawnień do emisji („AAU”) z pierwszego okresu zobowiązań. Ponadto decyzja zawiera polityczne deklaracje UE i jej państw członkowskich oraz wszystkich innych potencjalnych nabywców – Australii, Japonii, Liechtensteinu, Monako, Nowej Zelandii, Norwegii i Szwajcarii, w których stwierdzają oni, że nie nabędą AAU przeniesionych z początkowego okresu.

Drugi okres stanowi część przejścia do światowego porozumienia, które zacznie obowiązywać w 2020 r. Kraje uczestniczące w drugim okresie z Kioto, w tym państwa UE, są odpowiedzialne jedynie za około 14 % światowych emisji. Uwypukla to potrzebę stworzenia przyszłego systemu działań w dziedzinie klimatu, który angażowałby wszystkie państwa.

Kontakt:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar