Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Доха, 8 декември 2012 г.

Конференцията в Доха по изменението на климата отбеляза скромен напредък към глобално споразумение за климата през 2015 г.

Европейският съюз приветства днешния резултат от конференцията в Доха по въпросите на изменението на климата, с който се полагат основите за по-амбициозни международни действия срещу изменението на климата в средносрочен план, открива се пътят за ново глобално споразумение за климата, преговорите по което трябва да приключат през 2015 г., и се дава зелена светлина на втори период на действие на Протокола от Киото от 1 януари 2013 г.

Кони Хедегор, европейски комисар по действията по климата, заяви: „В Доха успяхме да преминем от стария режим в областта на климата към новата система. Сега поемаме към глобалното споразумение през 2015 г. Не беше нито лесно, нито бързо, но все пак успяхме да осъществим прехода. Предстоят ни доста интензивни преговори и ни трябва повече амбиция и скорост.“

Г-н Софоклис Алетрарис, министър на земеделието, природните ресурси и околната среда на Кипър, чиято държава в момента председателства Съвета на Европейския съюз, добави: „Пакетът от решения е стабилна основа за увеличаване на амбициозния мащаб на действията в областта на глобалните емисии до 2015 г. В ЕС ще работим с нашите партньори, за да извлечем максимална полза от тази възможност. Дойдохме в Доха, като искахме да чуем от развиващите се страни конкретни предложения за преодоляване на загубите и щетите, причинени от изменението на климата. Приветстваме постигнатото тук споразумение през следващата година да бъдат установени институционални договорености по въпроса.“

Платформа от Дърбан за засилено действие

По искане на ЕС на конференцията бе приет работен план за 2013 г. и след нея в рамките на Платформата от Дърбан. Мандатът на Платформата е в две насоки: да се изготви ново глобално споразумение за климата с всички държави, което да бъде прието през 2015 г., и да се намерят начини за по-амбициозни намаления на глобалните емисии за 2020 г., за да се компенсира разликата между поетите ангажименти за ограничаване на емисиите и действително необходимите ограничения за задържане на глобалното затопляне под 2 °C. В договорения в Доха работен план е заложен график на мероприятията и се предлагат теми за работа в двете направления. Намерението на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун да свика през 2014 г. среща на върха на световните лидери по въпросите на изменението на климата ще даде допълнителен политически тласък на това начинание.

Единна платформа за преговори

Международният процес на преговори по въпросите на климата бе рационализиран чрез успешното приключване на задачите на успоредно функциониращите работни групи по Протокола от Киото и за дългосрочни съвместни действия в рамките на конвенцията на ООН по изменението на климата. По този начин Платформата от Дърбан остава единствен форум за преговори във връзка със споразумението от 2015 г.

Финансиране на борбата с изменението на климата

В световен мащаб ЕС е водещият донор на официална помощ за развитие и на финансиране на борбата с изменението на климата за развиващите се държави. В Доха ЕС доказа, че е на път да предостави цялата сума от 7,2 милиарда евро, за която бе поел ангажимент в програмата за ускорено финансиране за периода 2010—2012 г., и увери своите партньори от развиващите се страни, че финансирането на борбата с измененията на климата ще продължи и след тази година. Няколко държави—членки на ЕС, и други развити страни заявиха, че поемат конкретни ангажименти за 2013 г, а в някои случаи — и до 2015 г. С пакет от решения за отпускане на финансиране развитите страни се насърчават да запазят финансирането на борбата с измененията на климата през 2013—2015 г. поне на средното равнище на тяхното ускорено финансиране. С тези решения също така срокът на работната програма за дългосрочно финансиране се удължава с една година с цел да се помогне на развитите страни да установят начини за увеличаване на финансирането на борбата с изменението на климата до 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г. от публични, частни и алтернативни източници при съответните сериозни действия за смекчаване на последиците и прозрачно изпълнение от страна на развиващите се страни.

Загуби и щети, свързани с изменението на климата

В Доха бе засегнат въпрос, будещ особена тревога у развиващите се страни, като се постигна споразумение за установяване на институционални договорености, например международен механизъм, относно загубите и щетите, свързани с въздействието на изменението на климата върху особено уязвимите развиващи се страни. Договореностите ще бъдат установени по време на конференцията на ООН по въпросите на изменението на климата, която ще се състои в края на следващата година във Варшава.

Протоколът от Киото

Балансираният резултат от конференцията в Доха позволи на ЕС да потвърди своя ангажимент за участие във втория период на задължения съгласно Протокола от Киото, който започва на 1 януари 2013 г. Конференцията прие подлежащо на ратифициране изменение, в което са изложени правилата относно втория период. Продължителността на този период ще бъде 8 години, като по този начин се гарантира, че няма да се получат разминавания между изтичането на неговия срок на действие и влизането в сила на новото глобално споразумение през 2020 г. В ЕС изменението ще се прилага от 1 януари 2013 г., въпреки че вероятно официалното му ратифициране от европейските институции и държавите членки ще отнеме повече от година.

За втория период ЕС пое ангажимент за намаляване на емисиите в съответствие със своята вътрешна цел до 2020 г. да намали емисиите с 20 % спрямо нивата от 1990 г., но предвиди възможност при подходящи условия да увеличи намаленията до 30 %. Ангажиментът за намаляване на емисиите ще бъде изпълнен съвместно от ЕС и неговите държави членки, Хърватия и Исландия. До 2014 г. целите на всички държави, които участват във втория период, ще бъдат преформулирани, за да се отчетат по-големите амбиции.

ЕС и останалите държави, за които са определени цели за втория период, ще продължат да имат достъп до предвидените в Протокола от Киото механизми от началото на периода. Ще се прилага ограничение на закупуването на неизползваните през първия период на задължения права за емисии (ПЕЕ). Освен това в решението са включени политически декларации от ЕС и неговите държави членки и всички останали потенциални купувачи — Австралия, Япония, Лихтенщайн, Монако, Нова Зеландия, Норвегия и Швейцария, в които се заявява, че те няма да купуват ПЕЕ, прехвърлени от първия период.

Вторият период е част от прехода към новото глобално споразумение, което ще влезе в сила през 2020 г. Държавите, които участват във втория период на действие на Протокола от Киото, в т.ч. ЕС, излъчват едва 14 % от световните емисии. Това подчертава необходимостта всички страни по света да вземат активно участие в бъдещата схема за борба с изменението на климата.

За контакти:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar