Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. decembra 2012

Komisija načrtuje posodobitev evropskega prava družb in upravljanja podjetij

Evropska komisija je danes sprejela akcijski načrt o prihodnjih pobudah na področjih prava družb in upravljanja podjetij.

Evropsko pravo družb in upravljanje podjetij morata zagotoviti konkurenčnost in nadaljnji obstoj podjetij. Analiza Komisije in posvetovanja v zadnjih dveh letih so jasno pokazala, da so nadaljnje izboljšave mogoče, in sicer s spodbujanjem in olajševanjem dolgoročnega vključevanja delničarjev, s povečevanjem preglednosti med podjetji in njihovimi delničarji ter s poenostavitvijo čezmejnih dejavnosti evropskih podjetij.

Na podlagi lastnega razmisleka in rezultatov posvetovanj je Komisija ugotovila več smeri ukrepanja na področju prava družb in upravljanja podjetij, ki so bistvene za vzpostavitev sodobne zakonodaje za obstojna in konkurenčna podjetja.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Ta akcijski načrt za področje prava družb in upravljanja podjetij določa nadaljnjo pot: delničarji bi morali imeti dodatne pravice, a hkrati prevzeti tudi polno odgovornost, s katero bodo zagotovili, da bo podjetje dolgoročno ostalo konkurenčno. Prav tako bi podjetja morala postati preglednejša v marsikaterem pogledu. To bo prispevalo k učinkovitemu upravljanju podjetij.“

Ključni elementi akcijskega načrta

1. Izboljšanje ravni preglednosti med podjetji in njihovimi delničarji za izboljšanje upravljanja podjetij. To pomeni zlasti:

 1. povečanje preglednosti podjetij glede raznolikosti njihovih odborov in strategij obvladovanja tveganj;

 2. izboljšanje poročanja o upravljanju podjetij;

 3. boljše prepoznavanje delničarjev s strani izdajateljev;

 4. krepitev pravil preglednosti, ki veljajo za institucionalne vlagatelje glede glasovanja in strategij sodelovanja.

2. Pobude za spodbujanje in olajševanje dolgoročnega sodelovanja delničarjev, kot so:

 1. večja transparentnost glede politike prejemkov in osebnih prejemkov direktorjev, kot tudi pravica delničarjev, da glasujejo o politiki prejemkov in o poročilu o prejemkih;

 2. boljši nadzor delničarjev nad transakcijami povezanih strank, tj. poslovanjem med podjetjem in njegovimi direktorji ali večinskimi delničarji;

 3. ustvarjanje ustreznih operativnih pravil za svetovalce zastopniških podjetij (tj. podjetij, ki opravljajo storitve za delničarje, predvsem svetovanje pri glasovanju), zlasti kar zadeva preglednost in navzkrižje interesov;

 4. razjasnitev pojma „usklajeno delovanje“ za olajšanje sodelovanja delničarjev pri vprašanjih upravljanja podjetij;

 5. preučitev, ali je mogoče spodbujati solastništvo zaposlenih.

3. Pobude na področju prava družb za podporo evropskim podjetjem ter spodbujanje njihove rasti in konkurenčnosti:

 1. nadaljnja preučitev morebitne pobude o čezmejnem prenosu sedeža podjetij;

 2. omogočanje čezmejnih združitev;

 3. jasna pravila EU za čezmejne delitve;

 4. nadaljnje spremljanje predloga statuta evropske družbe v zasebni lasti (IP/08/1003), z namenom povečanja čezmejnih priložnosti za mala in srednja podjetja (MSP);

 5. informacijska kampanja o statutu evropske gospodarske družbe/evropske zadruge;

 6. ciljni ukrepi za koncerne, tj. priznanje pojma „interes koncerna“ in večja preglednost strukture koncerna.

Poleg tega akcijski načrt predvideva združitev vseh pomembnejših direktiv o pravu družb v en sam instrument. S tem bi pravo družb EU postalo bolj dostopno in razumljivejše ter zmanjšalo tveganje za morebitna neskladja v prihodnosti.

Ozadje

Strategija Komisije „Evropa 2020“ (glej IP/10/225) poziva k izboljšanju poslovnega okolja v Evropi. Pravo družb EU in pravila upravljanja podjetij za družbe, vlagatelje in zaposlene je treba prilagoditi potrebam današnje družbe in spremembam v gospodarskem okolju. Evropsko pravo družb ter upravljanje podjetij morata zagotoviti konkurenčnost in nadaljnji obstoj podjetij.

Z zeleno knjigo o upravljanju podjetij v EU iz leta 2011 (IP/11/404) je Komisija začela poglobljen razmislek, da bi ocenila učinkovitost sedanjih pravil glede upravljanja podjetij v Evropi. Izvedla je tudi spletno javno posvetovanje o prihodnosti evropskega prava družb, na katerega je prejela veliko število odgovorov, ki so jih posredovale številne različne zainteresirane strani (IP/12/149).

Glej tudi MEMO/12/972

Za informacije o pravu družb in upravljanju podjetij glej:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm.

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar