Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. decembra 2012

Komisia plánuje modernizovať európske právo obchodných spoločností a správu a riadenie spoločností

Európska komisia dnes prijala akčný plán, v ktorom navrhla budúce iniciatívy v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností.

Prostredníctvom európskeho práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností by sa mala zabezpečiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť spoločností. Z analýzy a konzultácií, ktoré Komisia uskutočnila v uplynulých dvoch rokoch, jednoznačne vyplýva, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie. Možno ho dosiahnuť podporou a uľahčovaním dlhodobej angažovanosti akcionárov, zvyšovaním úrovne transparentnosti medzi spoločnosťami a ich akcionármi a zjednodušením cezhraničných operácií európskych podnikov.

Komisia na základe svojich úvah a výsledkov konzultácií identifikovala niekoľko smerov činnosti v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zavádzaní moderných právnych predpisov pre udržateľné a konkurencieschopné spoločnosti.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „V tomto akčnom pláne týkajúcom sa práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností sa navrhuje spôsob, ako postupovať ďalej: akcionári by mali získať ďalšie práva, ale takisto prevziať plnú zodpovednosť za to, že si daná spoločnosť zachová konkurencieschopnosť v dlhodobejšom horizonte. Spoločnosti by mali takisto zvýšiť svoju transparentnosť z viacerých hľadísk, čo prispeje k účinnému systému správy a riadenia spoločností.“

Kľúčové prvky akčného plánu

1. Zvýšenie úrovne transparentnosti medzi spoločnosťami a ich akcionármi v záujme zlepšenia správy a riadenia spoločností. Pôjde najmä o:

 1. zvýšenie transparentnosti spoločností, pokiaľ ide o rôznorodosť ich rád a politiky riadenia rizík,

 2. zlepšenie predkladania správ týkajúcich sa správy a riadenia spoločností,

 3. lepšiu identifikáciu akcionárov emitentmi,

 4. posilnenie pravidiel transparentnosti pre inštitucionálnych investorov v súvislosti s ich politikami hlasovania a angažovanosti.

2. Iniciatívy zamerané na podporu a uľahčovanie dlhodobej angažovanosti akcionárov, ako napríklad:

 1. väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o politiky odmeňovania a individuálne odmeny riaditeľov, ako aj o právo akcionárov hlasovať o politike odmeňovania a správe o odmeňovaní,

 2. lepší dohľad akcionárov nad transakciami s blízkymi osobami, t. j. transakciami medzi spoločnosťou a jej riaditeľmi alebo kontrolujúcimi akcionármi,

 3. vytvorenie primeraných prevádzkových pravidiel pre zastupujúcich poradcov (t. j. firmy, ktoré akcionárom poskytujú služby, najmä poradenstvo v súvislosti s hlasovaním), hlavne pokiaľ ide o transparentnosť a konflikty záujmov,

 4. objasnenie koncepcie „konajúci v zhode “ s cieľom uľahčiť spoluprácu akcionárov v otázkach správy a riadenia spoločností,

 5. preskúmanie otázky, či možno podporovať zamestnanecké vlastníctvo akcií.

3. Iniciatívy v oblasti práva obchodných spoločností zamerané na podporu európskych podnikov a ich rastu a konkurencieschopnosti:

 1. ďalšie preskúmanie prípadnej iniciatívy týkajúcej sa cezhraničného presunu sídiel spoločností,

 2. uľahčenie cezhraničných zlúčení alebo splynutí,

 3. jasné pravidlá EÚ pre cezhraničné rozdelenia,

 4. opatrenia nadväzujúce na návrh o štatúte európskej súkromnej spoločnosti (IP/08/1003) s cieľom posilniť cezhraničné príležitosti pre MSP,

 5. informačná kampaň o štatúte európskej spoločnosti/európskeho družstva,

 6. opatrenia zamerané na skupiny spoločností, t. j. uznanie koncepcie záujmu skupiny a väčšia transparentnosť v súvislosti so štruktúrou skupiny.

Okrem toho sa v akčnom pláne navrhuje zlúčenie všetkých hlavných smerníc o práve obchodných spoločností do jedného nástroja. Vďaka tomu by sa uľahčil prístup k európskemu právu obchodných spoločností, zvýšila by sa jeho zrozumiteľnosť a obmedzilo riziko nezrovnalostí v budúcnosti.

Súvislosti

Komisia v rámci svojej stratégie „Európa 2020“ (pozri IP/10/225) vyzýva na zlepšenie podnikateľského prostredia v Európe. Európske právo obchodných spoločností a pravidlá správy a riadenia spoločností týkajúce sa spoločností, investorov a zamestnancov sa musia prispôsobiť potrebám dnešnej spoločnosti a meniacemu sa hospodárskemu prostrediu. Prostredníctvom európskeho práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností by sa mala zabezpečiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť spoločností.

Komisia svojou Zelenou knihou o správe a riadení európskych spoločností z roku 2011 (IP/11/404) iniciovala hĺbkovú úvahu s cieľom posúdiť účinnosť existujúcich pravidiel správy a riadenia spoločností platných pre európske spoločnosti. Uskutočnila aj on-line verejnú konzultáciu o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností, v rámci ktorej získala veľké množstvo odpovedí od širokej škály zainteresovaných strán (IP/12/149).

Pozri aj MEMO/12/972

Informácie o práve obchodných spoločností a o správe a riadení spoločností:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar