Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 grudnia 2012 r.

Komisja planuje modernizację europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego

Komisja Europejska przyjęła dziś plan działania, w którym określono przyszłe inicjatywy w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego.

Europejskie prawo spółek i zasady ładu korporacyjnego powinny zapewnić konkurencyjność i trwałość podmiotów gospodarczych. Z analizy Komisji i przeprowadzonych przez nią w ciągu minionych dwóch lat konsultacji wynika wyraźnie, że można wprowadzić dalsze udoskonalenia poprzez zachęcanie akcjonariuszy do długofalowego zaangażowania i ułatwianie go, zwiększanie poziomu jawności na szczeblu kontaktów spółek z akcjonariuszami oraz uproszczenie prowadzenia operacji transgranicznych przez przedsiębiorstwa europejskie.

Na podstawie swojej analizy i wyników konsultacji Komisja określiła kilka kierunków działania w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego, które mają podstawowe znaczenie dla ustanowienia nowoczesnego prawa dotyczącego trwałych i konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Przyjęty plan działania w sprawie prawa spółek i ładu korporacyjnego wytycza kierunki: akcjonariusze powinni uzyskać dodatkowe uprawnienia, ale także w pełni przyjąć odpowiedzialność za zapewnienie przedsiębiorstwu konkurencyjności w dłuższej perspektywie. Spółki powinny też zyskać pod wieloma względami większą przejrzystość. Przyczyni się to do skutecznego zarządzania spółkami.”.

Kluczowe składniki planu działania

1. Podniesienie poziomu przejrzystości kontaktów między spółkami a ich akcjonariuszami w celu poprawy ładu korporacyjnego. W szczególności:

 1. zwiększenie przejrzystości spółek w odniesieniu do różnorodności składu organów spółki i strategii zarządzania ryzykiem;

 2. poprawa sprawozdawczości w zakresie ładu korporacyjnego;

 3. lepsza wiedza emitentów na temat akcjonariuszy;

 4. wzmocnienie zasad przejrzystości w odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych w zakresie ich polityki głosowania i zaangażowania.

2. Inicjatywy mające na celu wprowadzenie zachęt i ułatwień dla długofalowego zaangażowania akcjonariuszy:

 1. większa przejrzystość w zakresie polityki płacowej i indywidualnego wynagradzania dyrektorów, a także prawo akcjonariuszy do głosowania w sprawach polityki płacowej i sprawozdań płacowych;

 2. poprawa wglądu akcjonariuszy w transakcje z podmiotami powiązanymi, tzn. transakcje między spółką a jej dyrektorami lub akcjonariuszami dysponującymi pakietem kontrolnym;

 3. stworzenie odpowiednich zasad funkcjonowania dla doradców inwestycyjnych (tzn. firm świadczących akcjonariuszom usługi, zwłaszcza doradcze w sprawach głosowania), w szczególności odnoszące się do przejrzystości i konfliktu interesów;

 4. wyjaśnienie koncepcji „działania w porozumieniu” w celu ułatwienia współpracy akcjonariuszy w kwestiach ładu korporacyjnego;

 5. zbadanie możliwości wspierania akcjonariatu pracowniczego.

3. Inicjatywy w zakresie prawa spółek na rzecz wsparcia przedsiębiorstw europejskich oraz wspierania ich wzrostu i konkurencyjności:

 1. dalsza analiza w odniesieniu do ewentualnej inicjatywy dotyczącej transgranicznego transferu siedziby firmy;

 2. ułatwienie transgranicznego łączenia się spółek;

 3. jasne unijne przepisy dotyczące transgranicznych podziałów spółek;

 4. kontynuacja prac nad propozycją statutu europejskiej spółki prywatnej (IP/08/1003) w celu zwiększenia transgranicznych możliwości działania MŚP;

 5. kampania informacyjna na temat statutu spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej;

 6. działania ukierunkowane na grupy spółek, tzn. uznanie koncepcji dobra grupy i większa przejrzystość w zakresie struktury grupy.

Ponadto plan działania przewiduje połączenie wszystkich najważniejszych dyrektyw dotyczących prawa spółek w jednym instrumencie. Dzięki temu prawo spółek UE stanie się dostępniejsze oraz bardziej zrozumiałe i zmniejszy się ryzyko przyszłych niespójności.

Kontekst

W przyjętej przez Komisję strategii „Europa 2020” (zob. IP/10/225) wezwano do poprawy otoczenia biznesu w Europie. Unijne prawo spółek oraz zasady ładu korporacyjnego odnoszące się do przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników muszą być dostosowane do potrzeb współczesnego społeczeństwa i zmieniającego się środowiska gospodarczego. Europejskie prawo spółek i ład korporacyjny muszą zagwarantować konkurencyjność i trwałość podmiotów gospodarczych.

Przyjęcie przez Komisję w 2011 r. zielonej księgi w sprawie unijnych ram ładu korporacyjnego (IP/11/404) zapoczątkowało pogłębioną dyskusję nad oceną skuteczności obecnych zasad ładu korporacyjnego w spółkach europejskich. Komisja przeprowadziła także publiczne konsultacje internetowe na temat przyszłości europejskiego prawa spółek, których efektem było wiele wypowiedzi bardzo różnych zainteresowanych stron (IP/12/149).

Zobacz również MEMO/12/972

Więcej informacji na temat prawa spółek i ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Kontakt:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar