Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 december 2012

Commissie is van plan Europees vennootschapsrecht en corporate governance te moderniseren

De Europese Commissie heeft vandaag een actieplan vastgesteld met toekomstige initiatieven op het gebied van vennootschapsrecht en corporate governance.

Het Europees vennootschapsrecht en de corporate governance zouden de concurrentiekracht en de duurzaamheid van vennootschappen moeten garanderen. Uit de analyse van de Commissie en de raadplegingen van de voorbije twee jaar blijkt duidelijk dat verdere verbeteringen mogelijk zijn, namelijk door betrokkenheid van de aandeelhouders op lange termijn aan te moedigen en te faciliteren, door de transparantie tussen vennootschappen en hun aandeelhouders te vergroten en door grensoverschrijdende operaties van Europese ondernemingen eenvoudiger te maken.

Op basis van haar reflectie en de resultaten van de raadplegingen legde de Commissie verschillende actielijnen op het gebied van het vennootschapsrecht en de corporate governance vast die fundamenteel zijn om een moderne wetgeving vast te stellen voor duurzame en concurrerende vennootschappen.

Michel Barnier, commissaris voor interne markt en diensten: "Dit actieplan op het gebied van vennootschapsrecht en corporate governance zet de koers uit: aandeelhouders zouden meer rechten moeten krijgen, maar tegelijkertijd volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor de concurrentiekracht van hun vennootschap op de langere termijn. De vennootschappen zouden met betrekking tot verschillende aspecten transparanter moeten worden. Dit zal ertoe bijdragen dat vennootschappen beter worden bestuurd."

Hoofdlijnen van het actieplan:

1. Meer transparantie tussen vennootschappen en hun aandeelhouders om de corporate governance te verbeteren, door onder meer:

 1. meer transparantie bij de vennootschappen over hun beleid inzake de diversiteit van hun raad van bestuur en risicobeheer;

 2. betere rapportage over corporate governance;

 3. betere identificatie van aandeelhouders door emittenten;

 4. strengere transparantieregels voor institutionele beleggers in verband met hun stembeleid en hun beleid inzake betrokkenheid.

2. Initiatieven om betrokkenheid van aandeelhouders op lange termijn aan te moedigen en te faciliteren, zoals:

 1. meer transparantie over het beloningsbeleid en de individuele beloning van bestuurders, alsook het recht van aandeelhouders om te stemmen over het beloningsbeleid en het verslag over beloning;

 2. beter inzicht voor de aandeelhouders in transacties met verbonden partijen, dat wil zeggen transacties tussen de vennootschap en haar bestuurders of aandeelhouders met zeggenschap;

 3. passende operationele regels voor volmachtadviseurs (dit wil zeggen firma’s die diensten voor aandeelhouders verrichten, zoals het geven van stemadvies), vooral wat transparantie en belangenconflicten betreft;

 4. verduidelijking van het concept “handelen in overleg” om de samenwerking tussen aandeelhouders over aspecten van corporate governance gemakkelijker te maken;

 5. onderzoeken of werknemersaandeelhouderschap kan worden aangemoedigd.

3. Initiatieven op het gebied van vennootschapsrecht om Europese ondernemingen te ondersteunen en hun groei en concurrentiekracht te bevorderen:

 1. verder onderzoeken van een mogelijk initiatief in verband met de grensoverschrijdende verplaatsing van zetels voor vennootschappen;

 2. faciliteren van grensoverschrijdende fusies;

 3. duidelijke EU‑regels inzake grensoverschrijdende splitsingen;

 4. follow-up van het voorstel voor het statuut van de Europese besloten vennootschap (IP/08/1003) om grensoverschrijdende opportuniteiten voor kmo’s te versterken;

 5. een informatiecampagne over het statuut van de Europese vennootschap (SE)/Europese coöperatieve vennootschap (SCE);

 6. gerichte maatregelen voor groepen van vennootschappen, namelijk erkenning van het concept van het belang van de groep en meer transparantie inzake de structuur van de groep.

Daarnaast voorziet het actieplan erin dat de grote richtlijnen op het gebied van het vennootschapsrecht in één enkele tekst worden samengebracht. Op die manier zou het EU‑vennootschapsrecht toegankelijker en begrijpelijker worden en zou het risico van toekomstige inconsistenties worden vermeden.

Achtergrond:

In de strategie “Europa 2020” van de Commissie (zie IP/10/225) wordt gevraagd om een beter ondernemingsklimaat. Het EU‑vennootschapsrecht en de regels inzake corporate governance voor de Europese ondernemingen, beleggers en werknemers moeten aan de behoeften van de samenleving van vandaag en het veranderende economische klimaat zijn aangepast. Het Europees vennootschapsrecht en de corporate governance zouden moeten garanderen dat de vennootschappen concurrerend en duurzaam zijn.

Met haar groenboek over EU‑corporate governance van 2011 (IP/11/404) startte de Commissie een diepgaande reflectie om de doeltreffendheid van de huidige regels inzake corporate governance voor Europese vennootschappen te evalueren. Zij hield ook een online publieke raadpleging over de toekomst van het Europees vennootschapsrecht, waarop heel wat antwoorden kwamen van uiteenlopende belanghebbenden (IP/12/149).

Zie ook MEMO/12/972

Voor informatie over vennootschapsrecht en corporate governance:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar