Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 12. decembrī

Komisija plāno modernizēt Eiropas uzņēmējdarbības tiesības un korporatīvo vadību

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi rīcības plānu, kurā izklāstītas nākotnē īstenojamās iniciatīvas uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās vadības jomā.

Eiropas uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās vadības sistēmai ir jānodrošina konkurētspējīgi un noturīgi uzņēmumi. Pēdējos divos gados Komisijas veiktā analīze un apspriešanās ir skaidri apliecinājusi, ka ir iespējams veikt turpmākus uzlabojumus, sekmējot un atvieglojot akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanos, palielinot pārredzamību uzņēmumu un to akcionāru starpā un Eiropas uzņēmumiem vienkāršojot pārrobežu darījumu nosacījumus.

Apsverot šo tēmu un apspriešanās rezultātus, Komisija ir apzinājusi vairākus darbības virzienus uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās vadības jomā, kuri ir īpaši būtiski, lai izstrādātu mūsdienīgus tiesību aktus noturīgiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: „Šis rīcības plāns par uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo vadību iezīmē nākotnes situāciju – ir jāpaplašina akcionāru tiesības, taču viņiem arī pilnībā jāuzņemas atbildība, lai nodrošinātu savu uzņēmumu konkurētspēju ilgākā laika posmā. Jāpalielina arī uzņēmumu pārredzamība no vairākiem aspektiem. Tas sekmēs uzņēmumu efektīvu vadību.”

Rīcības plāna galvenie elementi

1. Labāka pārredzamība uzņēmumu un to akcionāru starpā, lai uzlabotu korporatīvo vadību. Konkrēti:

 1. uzlabota uzņēmumu pārredzamība attiecībā uz to daudzveidīgajām padomes struktūrām un riska pārvaldības politiku;

 2. uzlabota ziņošana par korporatīvo vadību;

 3. emitentiem labākas iespējas identificēt akcionārus;

 4. pārredzamības noteikumu pastiprināšana institucionālajiem ieguldītājiem attiecībā uz to balsošanas un iesaistīšanas politiku.

2. Iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt un atvieglot akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanos, piemēram:

 1. lielāka pārredzamība attiecībā uz atalgojuma politiku un atsevišķu direktoru atalgojumu, kā arī akcionāru tiesībām balsot par atalgojuma politiku un atalgojuma ziņojumiem;

 2. labāka akcionāru pārraudzība pār darījumiem ar saistītajām personām, t.i., darījumiem starp uzņēmumu un tā direktoriem vai kontrolējošiem akcionāriem;

 3. ieviesti atbilstīgi darbības noteikumi pilnvarotajiem padomdevējiem (t.i., uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus akcionāriem, sevišķi padomus par balsošanu), it īpaši attiecībā uz pārredzamību un interešu konfliktiem;

 4. precizēts jēdziens „saskaņota darbošanās”, lai atvieglotu akcionāru sadarbību korporatīvās vadības jautājumos;

 5. izpēte, lai noskaidrotu, vai var sekmēt darbinieku akciju īpašumtiesības.

3. Iniciatīvas uzņēmējdarbības tiesību jomā, lai atbalstītu Eiropas uzņēmumus un sekmētu to izaugsmi un konkurētspēju:

 1. sīkāka izpēte attiecībā uz iespējamo iniciatīvu par uzņēmumu juridiskās adreses pārcelšanu uz citu valsti;

 2. pārrobežu apvienošanās mehānisma sekmēšana;

 3. skaidri ES noteikumi par pārrobežu sadalīšanos;

 4. turpmāks darbs attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem (IP/08/1003), lai uzlabotu MVU pārrobežu iespējas;

 5. informācijas kampaņa par Eiropas uzņēmējsabiedrības/Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtiem;

 6. mērķtiecīgi pasākumi, kas orientēti uz uzņēmumu grupām, t.i., grupas interešu koncepcijas atzīšana un lielāka pārredzamība attiecībā uz grupas struktūru.

Turklāt rīcības plānā ir paredzēts vienā dokumentā apvienot visas nozīmīgākās direktīvas par uzņēmējdarbības tiesībām. Tādējādi tiks uzlabota ES uzņēmējdarbības tiesību pieejamība un saprotamība un samazināts turpmāku neatbilstību risks.

Vispārīga informācija

Komisijas stratēģijā „Eiropa 2020” (sk. IP/10/225) pausts aicinājums uzlabot uzņēmējdarbības vidi Eiropā. ES uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās vadības noteikumiem, kuri attiecas uz uzņēmumiem, ieguldītājiem un darbiniekiem, jābūt pielāgotiem mūsdienu sabiedrības vajadzībām un mainīgajai ekonomikas videi. Eiropas uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās vadības sistēmai ir jānodrošina konkurētspējīgi un noturīgi uzņēmumi.

Ar savu 2011. gada zaļo grāmatu par ES korporatīvo vadību (IP/11/404) Komisija aizsāka padziļinātu pārdomu procesu, lai novērtētu to patlaban spēkā esošo korporatīvās vadības noteikumu efektivitāti, kuri reglamentē Eiropas uzņēmumu darbību. Komisija arī noorganizēja sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē par Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotni, apkopojot plaša ieinteresēto personu loka viedokļus (IP/12/149).

Skatīt arī MEMO/12/972

Informācija par uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo vadību:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar