Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 12 d.

Komisija planuoja modernizuoti Europos bendrovių teisę ir įmonių valdymo principus

Šiandien Europos Komisija patvirtino veiksmų planą, kuriame numatomos bendrovių teisės ir įmonių valdymo sričių iniciatyvos.

Europos bendrovių teisė ir įmonių valdymo principai turėtų padėti bendrovėms veiklą vykdyti konkurencingai ir tvariai. Komisijos atliktos analizės ir pastarųjų dvejų metų konsultacijų rezultatai aiškiai rodo, kad padėtį įmanoma dar gerinti. Visų pirma reikėtų skatinti ilgalaikį akcininkų dalyvavimą ir tam sudaryti geresnes sąlygas, didinti bendrovių ir jų akcininkų tarpusavio informavimo skaidrumą ir paprastinti Europos bendrovių tarpvalstybinės veiklos sąlygas.

Remdamasi atlikto vertinimo ir konsultacijų rezultatais Komisija nustatė, jog bendrovių teisės ir įmonių valdymo srityse būtina imtis kelių krypčių veiksmų, kad būtų priimti šiuolaikiški teisės aktai, kuriais sudaromos tvarių ir konkurencingų bendrovių veiklos sąlygos.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Šiame bendrovių teisės ir įmonių valdymo veiksmų plane nustatomi tolesni veiksmai. Akcininkai turėtų ne tik įgyti daugiau teisių, bet ir prisiimti atsakomybę, kad bendrovė ilgą laiką liktų konkurencinga. O ir pačių bendrovių keletas veiklos aspektų turėtų būti skaidresni. Tuomet bendrovių valdymas bus veiksmingesnis.”

Pagrindiniai veiksmų plano elementai

1. Bendrovių ir jų akcininkų tarpusavio informavimo skaidrumo didinimas, kad bendrovės būtų geriau valdomos. Visų pirma tai reikš:

 1. daugiau informacijos apie bendrovių valdybos narių įvairovės užtikrinimo ir rizikos valdymo politiką;

 2. geresnių įmonių valdymo ataskaitų teikimą;

 3. daugiau informacijos emitentams apie akcininkų tapatybę;

 4. informacijos apie institucinių investuotojų balsavimą ir dalyvavimą skaidrumo taisyklių griežtinimą.

2. Iniciatyvos, kuriomis skatinamas ilgalaikis akcininkų dalyvavimas ir tam sudaromos geresnės sąlygos, pvz.:

 1. atlyginimų politikos ir atskirų direktorių atlyginimų skaidrumo didinimas, taip pat teisės balsuoti dėl atlyginimų politikos ir dėl tos politikos įgyvendinimo ataskaitos suteikimas akcininkams;

 2. geresnė akcininkų vykdoma susijusių šalių sandorių (t. y. bendrovės sudaromų sutarčių su savo direktoriais arba kontrolinį akcijų paketą turinčiais akcininkais) priežiūra;

 3. tinkamų įgaliotųjų konsultantų (t. y. įmonių, teikiančių paslaugas akcininkams ir visų pirma konsultuojančių dėl balsavimo) veiklos taisyklių, ypač su skaidrumu ir interesų konfliktais susijusių taisyklių, nustatymas;

 4. suderintų veiksmų sąvokos išaiškinimas, kad akcininkams būtų lengviau bendradarbiauti įmonių valdymo klausimais;

 5. tyrimas, ar galima skatinti naudoti akcijų nuosavybės suteikimo darbuotojams sistemas.

3. Bendrovių teisės srities iniciatyvos, kuriomis remiamos Europos įmonės ir skatinamas jų augimas ir konkurencingumas:

 1. tolesnis tyrimas, susijęs su galima bendrovių būstinės perkėlimo į kitą valstybę iniciatyva;

 2. tarpvalstybinio bendrovių susijungimo sąlygų lengvinimas;

 3. aiškių tarpvalstybinio bendrovių skaidymo ES taisyklių nustatymas;

 4. tolesni veiksmai, susiję su Europos privačiosios bendrovės statuto pasiūlymu (IP/08/1003), siekiant užtikrinti daugiau tarpvalstybinės veiklos galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

 5. informavimo apie Europos bendrovės ir Europos kooperatinės bendrovės statutus kampanijos organizavimas;

 6. tikslinės su bendrovių grupėmis susijusios priemonės, t. y. grupės intereso sąvokos pripažinimas ir geresnis informavimas apie grupių struktūrą.

Veiksmų plane taip pat numatoma visas pagrindines bendrovių teisės direktyvas sujungti į vieną priemonę. Taip būtų užtikrinta, kad ES bendrovių teisė taptų paprastesnė ir visapusiškesnė, be to, sumažėtų nesuderinamumo ateityje rizika.

Pagrindiniai faktai

Komisijos strategijoje „Europa 2020“ (žr. IP/10/225) raginama gerinti verslo aplinką Europoje. Įmonėms, investuotojams ir darbuotojams taikoma ES bendrovių teisė ir įmonių valdymo taisyklės turi derėti su šiandienos visuomenės poreikiais ir kintančia ekonomine aplinka. Europos bendrovių teisė ir įmonių valdymo principai turėtų padėti bendrovėms būti konkurencingoms ir tvarioms.

2011 m. Žaliąja knyga dėl ES įmonių valdymo (IP/11/404) Komisija pradėjo nuodugniai vertinti dabar Europos įmonėms taikomų įmonių valdymo taisyklių veiksmingumą. Be to, ji surengė internetines viešas konsultacijas dėl Europos bendrovių teisės ateities. Jose dalyvavo labai daug ir įvairių suinteresuotųjų šalių (IP/12/149).

Taip pat žr. MEMO/12/972

Daugiau informacijos bendrovių teisės ir įmonių valdymo klausimais

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21;

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94;

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07.


Side Bar