Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. joulukuuta 2012

Komissio kaavailee EU:n yhtiöoikeuden sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän uudistamista

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimintasuunnitelman, jossa hahmotellaan tulevia aloitteita yhtiöoikeuden sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän (corporate governance) aloilla.

EU:n yhtiöoikeudella sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmällä olisi varmistettava, että yritykset ovat kilpailukykyisiä ja kestäviä. Komission kahden viime vuoden aikana toteuttamat analyysit ja kuulemiset ovat osoittaneet selkeästi, että lisäparannukset ovat mahdollisia, kuten osakkeenomistajien pitkän aikavälin sitoutuneisuuden kannustaminen ja helpottaminen, avoimuuden lisääminen yritysten ja niiden osakkeenomistajien välillä sekä eurooppalaisten yritysten valtioiden rajojen yli harjoittaman toiminnan yksinkertaistaminen.

Komissio yksilöi pohdintojensa ja kuulemisten tulosten perusteella useita yhtiöoikeuden sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän aloilla noudatettavia toimintalinjoja, jotka ovat keskeisessä asemassa, jotta voidaan ottaa käyttöön nykyaikainen lainsäädäntö yritysten kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan nyt julkistettavassa yhtiöoikeutta ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa toimintasuunnitelmassa hahmotellaan, kuinka olisi edettävä tästä eteenpäin. ”Osakkeenomistajien olisi saatava enemmän oikeuksia, mutta heidän olisi myös kannettava vastuunsa täysimääräisesti, jotta voidaan varmistaa yrityksen säilyminen kilpailukykyisenä pitemmällä aikavälillä. Yritysten olisi lisäksi muututtava monessa suhteessa avoimemmiksi. Tämä edistää yritysten tehokasta hallinnointia", Michel Barnier sanoo.

Toimintasuunnitelman pääkohdat

1. Yritysten ja niiden osakkeenomistajien välistä avoimuutta olisi lisättävä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän parantamiseksi. Tämä kattaa erityisesti seuraavat toimet:

 1. Yritysten olisi tiedotettava avoimemmin johtokuntiensa monimuotoisuudesta ja riskienhallintakäytännöistään.

 2. Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevaa raportointia olisi parannettava.

 3. Liikkeeseenlaskijoiden olisi varmistettava paremmin osakkeenomistajien henkilöllisyys.

 4. Yhteisösijoittajiin sovellettavia avoimuussääntöjä olisi tiukennettava äänestys- ja sitoutuneisuuskäytäntöjen osalta.

2. Olisi tehtävä aloitteita, joilla kannustetaan ja helpotetaan osakkeenomistajien pitkän aikavälin sitoutuneisuutta. Tämä kattaa esimerkiksi seuraavat toimet:

 1. Palkka- ja palkkiopolitiikkaa, johdon yksittäisiä palkkioita sekä palkka- ja palkkioselvityksiä koskevaa osakkeenomistajien äänioikeutta olisi muutettava avoimemmiksi.

 2. Osakkeenomistajien olisi kohdistettava parempaa valvontaa lähipiiriliiketoimiin, ts. yrityksen ja sen johdon tai määräysvaltaa käyttävien osakkeenomistajien välisiin liiketoimiin.

 3. Olisi laadittava valtakirjoja koskevien neuvontapalvelujen tarjoajiin (ts. yrityksiin, jotka tarjoavat muun muassa äänestysneuvontapalveluja osakkeenomistajille) sovellettavat tarkoituksenmukaiset operatiiviset säännöt, jotka koskevat erityisesti avoimuutta ja eturistiriitoja.

 4. Käsitettä ”yhdessä toimiminen" olisi tarkennettava, jotta osakkeenomistajat voivat tehdä helpommin yhteistyötä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

 5. Olisi tutkittava, voidaanko työntekijöiden osakkeenomistusta kannustaa.

3. Yhtiöoikeuden alalla olisi tehtävä seuraavia aloitteita eurooppalaisten yritysten tukemiseksi ja niiden kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi:

 1. Mahdollisuutta tehdä yritysten sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä toiseen valtioon koskeva aloite olisi tutkittava perusteellisemmin.

 2. Valtioiden rajat ylittäviä sulautumisia olisi helpotettava.

 3. Olisi annettava selkeät EU:n säännöt valtioiden rajat ylittävistä jakautumisista.

 4. Olisi toteutettava yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevaan ehdotukseen (IP/08/1003) perustuvia jatkotoimia, joilla olisi parannettava pk-yritysten mahdollisuuksia toimia valtioiden rajojen yli.

 5. Olisi järjestettävä eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan sääntöjä koskeva tiedotuskampanja.

 6. Olisi toteutettava yrityskonserneja koskevia kohdennettuja toimenpiteitä, ts. käsite ”konsernin etu” olisi tunnustettava ja konsernirakennetta olisi muutettava avoimemmaksi.

Lisäksi toimintasuunnitelmassa ehdotetaan kaikkien tärkeimpien yhtiöoikeusdirektiivien yhdistämistä yhdeksi säädökseksi. Tämä helpottaisi EU:n yhtiöoikeuden käyttöä ja ymmärrettävyyttä sekä pienentäisi tulevien epäjohdonmukaisuuksien riskiä.

Tausta

Komission Eurooppa 2020 -strategiassa (ks. IP/10/225) peräänkuulutetaan liiketoimintaympäristön parantamista Euroopassa. EU:n yhtiöoikeus ja yrityksiin, sijoittajiin ja työntekijöihin sovellettavat hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat säännöt on mukautettava nyky-yhteiskunnan ja muuttuvaan talousympäristöön. EU:n yhtiöoikeudella ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmällä olisi varmistettava, että yritykset ovat kilpailukykyisiä ja niiden toiminta kestävää.

Komissio käynnisti vuonna 2011 EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä antamansa vihreän kirjan (IP/11/404) myötä perusteellisen arviointiprosessin selvittääkseen, ovatko eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavat nykyiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat säännöt tehokkaita. Se järjesti myös EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuutta kartoittavan julkisen verkkokuulemisen, johon saatiin runsaasti vastauksia hyvin monenlaisilta sidosryhmiltä (IP/12/149).

Ks. myös MEMO/12/972

Lisätietoja yhtiöoikeudesta ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm.

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar