Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. detsember 2012

Komisjon kavandab ELi äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise moderniseerimist

Euroopa Komisjon võttis täna vastu tegevuskava, milles esitatakse tulevased algatused äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise valdkonnas.

ELi äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimisega tuleb tagada äriühingute konkurentsivõimelisus ja jätkusuutlikkus. Komisjoni kahe viimase aasta analüüsid ja konsultatsioonid näitavad selgesti, et olukorda on võimalik veelgi parandada, kui soodustatakse ja lihtsustatakse aktsionäride pikaajalist kaasamist, suurendatakse läbipaistvust äriühingute ja nende aktsionäride vahel ning lihtsustatakse Euroopa äriühingute piiriüleseid tehinguid.

Komisjon määras ideede ja konsultatsioonide tulemustele tuginedes kindlaks mitmed äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise alal vajalikud tegevuspõhimõtted, mis on kesksel kohal, et kehtestada nüüdisaegne õigusraamistik äriühingute jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõimelisuse tagamiseks.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Äriühinguõigust ja äriühingu üldjuhtimist käsitlevas tegevuskavas pakutakse välja edasine tegevus: aktsionäride õigusi tuleks küll suurendada, aga nad peaksid võtma ka kohustuse tagada äriühingu konkurentsivõimelisus pikas perspektiivis. Samuti peaksid äriühingud nii mõneski aspektis muutuma läbipaistvamaks, misläbi tõhustub ka äriühingute üldjuhtimine.”

Tegevuskava põhielemendid

1. Läbipaistvuse suurendamine äriühingute ja nende aktsionäride vahel äriühingu üldjuhtimise parandamiseks. Eelkõige hõlmab see järgmist:

 1. Suurendada äriühingute läbipaistvust seoses nõukogu mitmekesisuse ja riskijuhtimistavadega.

 2. Parandada äriühingute üldjuhtimist käsitlevat aruandlust.

 3. Tagada emitentide jaoks aktsionäride parem tuvastamine.

 4. Tõhustada institutsiooniliste investorite suhtes kohaldatavaid läbipaistvuseeskirju hääletus- ja kaasamispoliitika osas.

2. Algatused, mille abil soodustatakse ja lihtsustatakse aktsionäride pikaajalist kaasamist. Eelkõige hõlmab see järgmist:

 1. Tagada suurem läbipaistvus seoses tasustamispoliitika ja direktorite individuaalsete tasudega ning aktsionäride õigus hääletada tasustamispoliitika ja tasustamisaruande üle.

 2. Tagada aktsionäride parem kontroll seotud osapooltega tehtavate tehingute üle, st tehingud äriühingu ja selle direktorite või kontrollivate aktsionäride vahel.

 3. Kehtestada volitustega seotud nõustamisteenuste osutajatele (st äriühingud, kes pakuvad aktsionäridele nõustamisteenuseid, eeskätt hääletamissoovitusi) asjakohased tegevuseeskirjad, eelkõige seoses läbipaistvuse ja huvide konfliktiga.

 4. Täpsustada mõiste „kooskõlastatult tegutsemine”, et hõlbustada aktsionäride koostööd äriühingu üldjuhtimisega seonduvates küsimustes.

 5. Analüüsida, kas töötajate kapitaliosalust saaks julgustada.

3. Algatused äriühinguõiguse valdkonnas Euroopa ettevõtete toetamiseks ning nende majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks:

 1. Uurida vajadust äriühingute registrijärgset piiriülest üleviimist käsitleva võimaliku algatuse järele.

 2. Hõlbustada piiriüleseid ühinemisi.

 3. Kehtestada selged ELi eeskirjad piiriülese jagunemise suhtes.

 4. Võtta Euroopa osaühingu põhikirja käsitleva ettepaneku (IP/08/1003) alusel järelmeetmeid, et parandada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete piiriüleseid koostöövõimalusi.

 5. Korraldada Euroopa äriühingu / Euroopa ühistu põhikirja käsitlev teabekampaania.

 6. Võtta äriühingute kontsernide suhtes sihipäraseid meetmeid, st tunnustada mõistet „kontserni huvi” ja muuta kontsernide struktuur läbipaistvamaks.

Samuti nähakse tegevuskavas ette kõikide äriõigust käsitlevate oluliste direktiivide ühendamine üheks õigusaktiks. See muudaks ELi äriühinguõiguse kättesaadavamaks ja arusaadavamaks ning vähendaks võimalikke vastuolusid.

Taust

Komisjoni strateegias „Euroopa 2020” (vt IP/10/225) kutsutakse üles Euroopa ettevõtluskeskkonna parandamisele. ELi äriühinguõigus ning äriühingute, investorite ja töötajate suhtes kohaldatavad äriühingu üldjuhtimise eeskirjad tuleb kohandada tänapäeva ühiskonnale ja muutuvale majanduskeskkonnale. ELi äriühinguõigusega ja äriühingu üldjuhtimisega tuleks tagada, et äriühingud on konkurentsivõimelised ja jätkusuutlikud.

Äriühingu üldjuhtimise ELi raamistikku käsitleva rohelise raamatuga (IP/11/404) algatas komisjon 2011. aastal põhjaliku arutelu, et hinnata Euroopa äriühingutele praegu kohaldatavate äriühingu üldjuhtimise eeskirjade tõhusust. Samuti viidi läbi Euroopa tulevast äriühinguõigust käsitlev veebipõhine konsulteerimine, mille tulemusena koguti arvukalt vastuseid paljudelt erinevatelt sidusrühmadelt (IP/12/149).

Vt ka MEMO/12/972

Täiendav teave äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise kohta

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar