Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012

Η Επιτροπή σκοπεύει να εκσυγχρονίσει το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο δράσης στο οποίο περιγράφονται οι μελλοντικές πρωτοβουλίες στους τομείς του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Από την ανάλυση και τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής που έγιναν την τελευταία διετία προκύπτει σαφώς ότι μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη μακροπρόθεσμη ενεργό συμμετοχή των μετόχων με την αύξηση του επιπέδου της διαφάνειας μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τους και με την απλούστευση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Βασιζόμενη στον προβληματισμό της και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή εντόπισε πολυάριθμους άξονες δράσης στους τομείς του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν καίρια σημασία ενόψει της θέσπισης σύγχρονων νομοθετικών κειμένων για τις βιώσιμες και ανταγωνιστικές εταιρείες.

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Michel Barnier δήλωσε τα εξής: «Σε αυτό το σχέδιο δράσης για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση προσδιορίζεται η μελλοντική πορεία: στους μετόχους οφείλουν να δοθούν πρόσθετα δικαιώματα, αλλά εκείνοι θα πρέπει επίσης να επωμισθούν απολύτως τις ευθύνες τους για να διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση θα παραμείνει ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να καταστούν πιο διαφανείς από πολλές απόψεις. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων.»

Βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης

1. Η αύξηση του επιπέδου της διαφάνειας μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τους προκειμένου να βελτιωθεί η εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή συνεπάγεται ιδίως:

 1. Την αύξηση της διαφάνειας των εταιρειών όσον αφορά την πολυμορφία των διοικητικών τους συμβουλίων και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου·

 2. τη βελτίωση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για την εταιρική διακυβέρνηση·

 3. τη βελτιωμένη ταυτοποίηση των μετόχων από τους εκδότες·

 4. την ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας για τους θεσμικούς επενδυτές όσον αφορά τις πολιτικές στα θέματα ψηφοφορίας και συμμετοχής τους.

2. Πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων, όπως:

 1. Ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών και τις επιμέρους αποδοχές των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το δικαίωμα ψήφου των μετόχων σχετικά με την πολιτική αποδοχών και την έκθεση που υποβάλλεται για τις αποδοχές·

 2. καλύτερη εποπτεία των μετόχων όσον αφορά τις συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των διευθυντών της ή των μετόχων που κατέχουν ελέγχουσα συμμετοχή·

 3. θέσπιση κατάλληλων επιχειρησιακών κανόνων για τους εντεταλμένους συμβούλους (ήτοι τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τους μετόχους, κυρίως συμβουλές σε θέματα ψηφοφοριών), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια και τις συγκρούσεις συμφερόντων·

 4. διευκρίνιση της έννοιας «που ενεργούν σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα», κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία των μετόχων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης·

 5. διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Πρωτοβουλίες στον τομέα του εταιρικού δικαίου με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας τους:

 1. Περαιτέρω έρευνα με θέμα τη σκοπιμότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για την διασυνοριακή μεταφορά των εδρών για τις εταιρείες·

 2. διευκόλυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων·

 3. σαφείς κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές διασπάσεις·

 4. έμπρακτη παρακολούθηση της πρότασης περί καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας (IP/08/1003) με στόχο την αύξηση των διασυνοριακών ευκαιριών για τις ΜΜΕ·

 5. διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας/της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας·

 6. στοχοθετημένα μέτρα για τους ομίλους εταιρειών, δηλαδή αναγνώριση της έννοιας του συμφέροντος του ομίλου και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη δομή του ομίλου.

Επιπλέον, στο σχέδιο δράσης προβλέπεται η συγχώνευση όλων των σημαντικών οδηγιών για το εταιρικό δίκαιο σε ενιαίο μέσο. Αυτό θα καταστήσει το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ πιο προσιτό και κατανοητό και θα περιορίσει τον κίνδυνο μελλοντικών αναντιστοιχιών.

Ιστορικό

Στην στρατηγική της Επιτροπής για την «Ευρώπη 2020» (βλέπε IP/10/225) απευθύνεται έκκληση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι κανόνες της ΕΕ στους τομείς του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους εργαζόμενους πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Αποστολή του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Με την Πράσινη Βίβλο της για την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΕ (IP/11/404) η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης με στόχο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των σημερινών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προέβη επίσης σε δημόσια επιγραμμική διαβούλευση για το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου η οποία είχε ως αποτέλεσμα να της περιέλθει μεγάλος αριθμό απαντήσεων από ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων (IP/12/149).

Βλ. επίσης MEMO/12/972

Για πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Αρμόδιοι για επαφές :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar