Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. prosince 2012

Komise chce modernizovat evropské právo společností a jejich správu a řízení

Evropská komise dnes přijala akční plán, který stanoví budoucí iniciativy v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení společností.

Evropské právo společností a správa a řízení společností by měly zajistit, že společnosti budou konkurenceschopné a udržitelné. Z analýzy Komise a konzultací probíhajících v posledních dvou letech jasně vyplývá, že lze dosáhnout dalších zlepšení, jestliže se podpoří a usnadní dlouhodobé zapojení akcionářů, zvýší míra transparentnosti mezi společnostmi a jejich akcionáři a zjednoduší přeshraniční operace evropských podniků.

Na základě svých úvah a výsledků konzultací určila Komise v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení společností několik opatření, které mají zásadní význam při zavádění moderních právních předpisů pro udržitelné a konkurenceschopné společnosti.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu uvedl: „Tento akční plán týkající se práva obchodních společností a správy a řízení společností ukazuje, jakým směrem se ubírat: Akcionáři by měli získat více práv, ale také by se měli plně zhostit své odpovědnosti, aby zajistili, že společnost zůstane v dlouhodobém horizontu konkurenceschopná. Podniky by také měly být transparentnější, a to v několika ohledech. To přispěje k jejich účinné správě a řízení.“

Hlavní prvky akčního plánu

1. Zvýšit míru transparentnosti mezi společnostmi a jejich akcionáři, aby se zlepšila správa a řízení společností. Sem se řadí zejména tyto kroky:

 1. zvyšování transparentnosti společností, pokud jde o rozmanitost zastoupení ve správních radách a postupy pro řízení rizik,

 2. zlepšování zpráv o řízení společností,

 3. lepší identifikace akcionářů emitenty,

 4. posílení pravidel pro institucionální investory, pokud jde o transparentnost jejich politiky hlasování a angažovanosti.

2. Iniciativy zaměřené na podporu a usnadnění dlouhodobého zapojení akcionářů, jako jsou:

 1. větší transparentnost v oblasti politiky odměňování a individuálních odměn členů správních orgánů, jakož i právo akcionářů hlasovat o politice odměňování a zprávě o odměňování,

 2. lepší dohled akcionářů nad transakcemi spřízněných stran, tj. vztahy mezi společností a členy jejích správních orgánů nebo většinovými akcionáři,

 3. vytvoření vhodných operativních pravidel pro zmocněné poradce (tj. firmy, které poskytují služby akcionářům, zejména poradenství pro hlasování), především pokud jde o transparentnost a střet zájmů,

 4. objasnění koncepce „jednání ve shodě“, aby se usnadnila spolupráce akcionářů v otázkách správy a řízení společností,

 5. prověření toho, zda lze podpořit vlastnictví zaměstnaneckých akcií.

3. Iniciativy v oblasti práva obchodních společností na podporu evropských podniků, jejich růstu a konkurenceschopnosti:

 1. další prověřování možné iniciativy pro přeshraniční přemísťování sídel společností,

 2. usnadnění přeshraničních fúzí,

 3. jasná pravidla EU pro přeshraniční rozdělení,

 4. následná opatření k návrhu statutu evropské soukromé společnosti (IP/08/1003) s cílem posílit přeshraniční příležitosti pro malé a střední podniky,

 5. informační kampaň o statutu evropské společnosti / evropské družstevní společnosti,

 6. opatření cílená na skupiny společností, tj. uznání koncepce zájmu skupiny a větší transparentnost, pokud jde o strukturu skupin.

Akční plán dále předpokládá sloučení všech významných směrnic v oblasti práva společností do jednoho nástroje. Díky tomu by evropské právo obchodních společností bylo přístupnější a srozumitelnější a snížilo by se riziko budoucích nesrovnalostí.

Souvislosti

Strategie Komise „Evropa 2020“ (viz IP/10/225) vyzývá ke zlepšení podnikatelského prostředí v Evropě. Evropské právo obchodních společností a pravidla správy a řízení společností pro podniky, investory i zaměstnance se musí přizpůsobit potřebám dnešní společnosti a proměňujícímu se hospodářskému prostředí. Evropské právo společností a správa a řízení společností by měly zajistit, že společnosti budou konkurenceschopné a udržitelné.

V souvislosti se zelenou knihou o správě a řízení společností v EU z roku 2011 (IP/11/404) zahájila Komise hlubokou reflexi, jejímž smyslem bylo zhodnotit účinnost stávajících pravidel pro správu a řízení evropských společností. Vedla rovněž veřejné internetové konzultace o budoucnosti evropského práva obchodních společností, v nichž nejrůznější zúčastněné strany poskytly velký počet odpovědí (IP/12/149).

Viz také MEMO/12/972

Informace o právu obchodních společností a správě a řízení společností:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar