Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 декември 2012 г.

Комисията възнамерява да модернизира европейското дружествено право и корпоративно управление

Днес Европейската комисия прие план за действие, в който са очертани бъдещите инициативи в областта на дружественото право и корпоративното управление.

Европейското дружествено право и корпоративно управление следва да гарантират, че дружествата са конкурентоспособни и устойчиви. Анализът на Комисията и проведените през последните две години консултации недвусмислено показват, че могат да бъдат извършени допълнителни подобрения чрез насърчаване и благоприятстване на дългосрочния ангажимент на акционерите, повишаване на нивото на прозрачност в отношенията между дружествата и техните акционери и опростяване на трансграничните операции на европейските предприятия.

Въз основа на своя анализ и резултатите от консултациите Комисията определи няколко линии на действие в областта на дружественото право и корпоративното управление, които са от основно значение за въвеждането на модерно законодателство за устойчиви и конкурентоспособни предприятия.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние коментира: „Този план за действие в областта на дружественото право и корпоративното управление показва накъде трябва да бъдат насочени усилията: акционерите трябва да получават повече права, но също така и напълно да поемат своите отговорности, за да се гарантира, че предприятието ще продължи да бъде конкурентоспособно в дългосрочен план. Дейността на дружествата следва също така да стане по-прозрачна в редица аспекти, което ще допринесе за ефективното управление на дружествата.“

Ключови елементи на плана за действие

1. Увеличаване на нивото на прозрачност в отношенията между дружествата и техните акционери с цел подобряване на корпоративното управление. Това ще включва по-специално:

 1. повишаване на прозрачността по отношение на политиката на дружествата за многообразие в управителните съвети и управление на риска;

 2. предоставяне на по-добра информация относно корпоративното управление;

 3. по-добро идентифициране на акционерите от страна на емитентите;

 4. засилване на правилата относно прозрачността на институционалните инвеститори във връзка с техните политики на гласуване и участие.

2. Инициативи, насочени към насърчаване и благоприятстване на дългосрочния ангажимент от страна на акционерите, като например:

 1. повече прозрачност относно политиката на възнаграждения и индивидуалните възнаграждения на директорите, както и право на глас на акционерите по въпросите на политиката на възнаграждения и информацията относно възнагражденията;

 2. по-добър надзор на акционерите върху сделките между свързани лица, т.е. сделките между дружеството и неговите директори или акционери с контролиращо участие;

 3. създаване на подходящи оперативни правила за делегираните съветници (т.е. дружествата, които предоставят услуги на акционерите и по-специално съвети относно гласуването), особено по отношение на прозрачността и конфликтите на интереси;

 4. изясняване на концепцията за „съгласувани действия“, за да се улесни сътрудничеството между акционерите по въпросите на корпоративното управление;

 5. проучване на възможностите за насърчаване на дяловото участие на служителите.

3. Инициативи в областта на дружественото право за подпомагане на европейските предприятия и насърчаване на техния растеж и конкурентоспособност:

 1. продължаване на проучванията във връзка с възможна инициатива в областта на трансграничното прехвърляне на седалищата на дружествата;

 2. улесняване на трансграничните сливания;

 3. ясни правила на ЕС за трансграничните разделяния;

 4. последващи действия във връзка с предложението за статут на европейското частно дружество (IP/08/1003) с оглед подобряване на трансграничните възможности за малките и средните предприятия (МСП);

 5. информационна кампания за статута на европейското дружество/европейското кооперативно дружество;

 6. целенасочени мерки относно групите от дружества, т.е. признаване на концепцията за интерес на групата и по-голяма прозрачност по отношение на структурата на групата.

Освен това в плана за действие се предвижда сливането на всички основни директиви в областта на дружественото право в единен законодателен инструмент. Това би направило дружественото право на ЕС по-лесно достъпно и разбираемо и би намалило риска от бъдещи несъответствия.

Контекст

В стратегията „Европа 2020“ на Комисията (вж. IP/10/225) се призовава за подобряване на бизнес средата в Европа. Разпоредбите на ЕС в областта на дружественото право и корпоративното управление за дружества, инвеститори и служители трябва да бъдат адаптирани към потребностите на съвременното общество и към променящите се икономически условия. Европейското дружествено право и корпоративно управление следва да гарантират, че дружествата са конкурентоспособни и устойчиви.

Със своята Зелена книга относно корпоративното управление в ЕС от 2011 г. (IP/11/404) Комисията започна задълбочено обсъждане с цел оценка на ефективността на настоящите разпоредби за европейските дружества относно корпоративното управление. Освен това тя проведе обществена консултация онлайн относно бъдещето на европейското дружествено право, в рамките на която бяха получени голям брой отговори от широк кръг заинтересовани страни (IP/12/149).

Вж. също MEMO/12/972

За информация относно дружественото право и корпоративното управление:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

За контакти:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar