Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU-kommissionär Hahn uppmuntrar städer att bidra mer vad gäller tillväxt och jobb

Bryssel den 15 februari 2012 – Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för regionalpolitik, inleder en direkt dialog med Europas städer.

EU:s strukturfonder är i nuläget ett av medlemsländernas viktigaste verktyg för att stimulera tillväxten och eftersom städerna är så viktiga för Europas ekonomier borde de stå i centrum för åtgärderna.

Nästan 70 % av EU:s invånare är stadsbor och effektiv investering i städerna är därför av största vikt när den ekonomiska krisen får ungdomsarbetslösheten att stiga till oacceptabla nivåer (22 %). På det första stadsforumet i Bryssel den 16 februari kommer städer att få möjlighet att komma med synpunkter på de nya förslag om stadspolitik som presenterades i oktober. Bland förslagen ingår bland annat långtgående planer på att öronmärka medel för städer, utveckla nya, mer enhetliga strategier för att samla åtgärder inom områden som transport och miljö samt uppmuntra städer till innovation. Borgmästare och representanter för städer och EU-institutioner kommer att diskutera hur målen för EU kan uppnås med en mer dynamisk inställning till utveckling av stadsområden.

– Städer är ekonomiska och politiska centra och mer än 70 % av EU:s befolkning är stadsbor. Detta gör städer viktiga som drivkraft för tillväxten i Europa. Regionalpolitik hjälper regionerna att utveckla sina starka sidor, men det är framförallt städernas potential som är viktig att ta tillvara. Med evenemang som stadsforum kan vi göra städerna till fullvärdiga partner i Europas återhämtning, säger Johannes Hahn i en kommentar.

Kommissionens lagstiftningsförslag om EU:s sammanhållningspolitik för 2014–2020 har som mål att stödja den strategiska samordningen av stadspolitiken för att främja en hållbar stadsutveckling och stärka städernas roll inom EU:s grundläggande investeringspolitik. En plattform för stadsutveckling kommer att skapas för att främja kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan städer på EU-nivå.

Bakgrund

Vad ingår i förslaget till framtida stadsutvecklingspolitik?

  • Öronmärkta medel för en integrerad hållbar stadsutveckling: I varje medlemsstat ska minst 5 % av resurserna från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) investeras i samordnade åtgärder för långsiktig, energieffektiv och innovativ stadsutveckling. Förvaltningen och genomförandet kommer att delegeras till städerna i olika stor utsträckning beroende på det aktuella medlemslandets institutioner.

  • En samlad investeringsstrategi: EU:s strukturfonder bör främja stadsutveckling genom strategier som tar ett samlat grepp om de ekonomiska, miljömässiga, klimatmässiga och samhälleliga utmaningar som påverkar stadsområdena. Medlemsstaterna uppmanas att kombinera investeringar från olika källor för att stödja åtgärder för sysselsättning, utbildning, social inkludering och förbättrad institutionell kapacitet. Åtgärderna kommer att utformas och genomföras i enlighet med en samlad investeringsstrategi.

  • Innovativa stadsåtgärder: Kommissionen föreslår att en del av budgeten (0,2 % av Eruf-anslaget) ska användas för att finansiera innovativa åtgärder i stadsområden. De innovativa stadsåtgärderna ska vara pilot- eller demonstrationsprojekt inom stadsutveckling eller därmed sammanhängande studier av europeiskt intresse. De kan vara inriktade på valfritt politikområde så länge de bidrar till ett av målen för Europa 2020.

  • Plattformen för stadsutveckling: Kommissionen kommer att skapa en plattform, utifrån en lista på städer som medlemsstaterna föreslår, för att stimulera direkt dialog städer emellan och mellan städerna och kommissionen. Plattformen är inget finansieringsinstrument utan ett sätt för städer att tillsammans utvärdera de nya metoderna.

Exempel på stadsprojekt:

Upprustning av en försummad stadsdel i distriktet Józsefváros i Budapest

Projektet Magdolna II är andra delen i ett EU-stött integrerat projekt för social stadsförnyelse som har som mål att rusta upp stadsdelen Magdolna i Budapest.

Förbättrad spårtrafik i Kampanien

Cirka 3,5 miljoner människor bor i och omkring Neapel, vilket har skapat ett behov av tät, lättillgänglig och bekväm spårtrafik. Detta behov möts i Kampanien med projektet Regional Metro System (RMS) project som bygger på hållbar rörlighet och miljövänliga lösningar.

Växande ljudnivåer dämpas i nederländsk provins – Gelderland

I en holländsk provins minskar man bullret från vägarna och minskar därmed även de allvarliga negativa hälsoeffekter som de höga ljudnivåerna medför samtidigt som man förbättrar de närboendes levnadsvillkor.

Tidigare exploaterad mark får nytt liv (REVIT) i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.

Med hjälp av REVIT har sex europeiska städer kunnat dela med sig av sina erfarenheter av att återutnyttja tidigare exploaterad mark och samtidigt bevara områdenas historia.

Gröna hem i Östersjöstäder (Tyskland, Baltikum, Polen, Vitryssland)

Bostadssektorn är en av de sektorer som har störst energiförbrukning och en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Med projektet Urb.Energy bemöter man dagens klimatförändringar och sinande energikällor genom att verka för ökad användning av förnybar energi, erbjuda innovativa finansieringssystem för relaterad verksamhet och presentera fem strategier för integrerad stadsutveckling med medföljande riktlinjer och manualer.

Mer information

Stadsforumet väntas samla cirka 400 deltagare, bland annat borgmästare från stora EU-städer (Amsterdam, Barcelona, Warszawa, Lissabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Leipzig, Neapel, Łódź, Lille, Turin och Dunkerque), representanter från stadsnätverk och föreningar samt städer som deltar i olika stadspolitiska initiativ på EU-nivå.

Stadsforumet i bilder på Flickr

Följ #urbanforum på twitter @ EU_Regional

"EU Urban Development 2012", videoklipp på EbS

Kontaktperson:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar