Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Forum mest: komisar Hahn poziva mesta k večji rasti in ustvarjanju delovnih mest

Bruselj, 15. februarja 2012 – Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn začenja neposreden dialog z evropskimi mesti. Strukturni skladi EU so trenutno eden najpomembnejših instrumentov, s katerimi države članice spodbujajo rast. Posebno pozornost bi morali nameniti mestom, saj imajo pomembno vlogo v evropskih gospodarstvih. V času gospodarske krize, ko se brezposelnost med mladimi približuje nesprejemljivim 22 odstotkom, so učinkovite naložbe v evropska mesta (ta predstavljajo skoraj 70 odstotkov prebivalstva EU) izjemno pomembne. Na prvem forumu mest v Bruslju 16. februarja bo Evropska komisija mestom dala priložnost, da izrazijo svoje mnenje o novih predlogih urbanistične politike. Ti so bili predstavljeni oktobra lani, vključujejo pa ambiciozne načrte zagotavljanja sredstev evropskim mestom, nove, bolj usklajene pristope za približevanje ukrepov v sektorjih, kot sta na primer promet in okolje, ter spodbujanje inovacij s strani mest samih. Župani ter predstavniki mest in evropskih institucij bodo govorili o doseganju ciljev evropske strategije Evropa 2020 z bolj dinamičnim pristopom k razvoju mestnih območij.

Komisar Hahn je o tem dogodku povedal: „Mesta so kot gospodarska in politična središča, v katerih živi skoraj 70 odstotkov prebivalstva EU, pomembno gonilo rasti v Evropi. Regionalna politika vsem regijam pomaga razvijati njihove prednosti, ključno pa je, da izkoristimo zlasti vse možnosti, ki jih ponujajo mesta. Z dogodki, kot je forum mest, bodo tudi mesta postala pomembni partnerji pri oživitvi evropskega gospodarstva.“

Evropska komisija si v predlogih kohezijske politike za obdobje 2014–2020 prizadeva podpreti strateško usklajevanje urbanističnih politik ter tako izboljšati trajnostni razvoj mest in okrepiti njihovo vlogo v splošni naložbeni politiki EU. Z vzpostavitvijo platforme za razvoj mest bo Komisija spodbujala gradnjo zmogljivosti in izmenjavo izkušenj na področju urbanizma v EU.

Ozadje

Predlogi prihodnje politike za razvoj mest

  • Namenska sredstva za celovit trajnostni razvoj mest: V vsaki državi članici bo vsaj 5 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) vloženih v usklajene ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoročen, energetsko učinkovit in inovativen razvoj mest. Upravljanje in poraba teh sredstev bosta v različni meri prenesena na mesta glede na institucionalno ureditev posamezne države članice.

  • Enotna naložbena strategija: Strukturni skladi EU morajo podpirati razvoj mest s strategijami, ki se spopadajo z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi in družbenimi izzivi mestnih območij. Od držav članic pa se pričakuje, da z združevanjem naložb iz različnih virov podpirajo ukrepe na področju zaposlovanja, izobraževanja, socialne vključenosti in izboljšanja institucionalne zmogljivosti. Ti ukrepi bodo oblikovani in izvedeni v skladu z enotno naložbeno strategijo.

  • Inovativni urbanistični ukrepi: Komisija predlaga, da se del proračunskih sredstev (0,2 % sredstev ESRR) nameni financiranju inovativnih ukrepov na mestnih območjih. Inovativni ukrepi na mestnih območjih so urbanistični pilotni in predstavitveni projekti ter sorodne študije v evropskem interesu. Njihova glavna tema je lahko poljubno področje politik, če le dosegajo enega od ciljev strategije Evropa 2020.

  • Platforma za razvoj mest: Komisija bo na podlagi seznama mest, ki jih predlagajo države članice, vzpostavila platformo za spodbujanje neposrednega dialoga med mesti ter med mesti in Komisijo. Platforma ni instrument financiranja, ampak ponuja možnost izmenjave informacij o uporabi novih pristopov med mesti.

Primeri urbanističnih projektov:

Oživitev zanemarjenega predela Budimpešte – okrožja Józsefváros

Program za obnovitev mestnega predela Magdolna (Magdolna Quarter Programme II) je drugi del projekta celovite družbene oživitve mesta, ki ga podpira EU in je namenjen oživitvi predela Budimpešte Magdolna.

Prenova železniškega prometa v italijanski deželi Kampaniji

V Neaplju in okolici živi okoli 3,5 milijona ljudi, zato je zagotovitev pogostih, priročnih in udobnih železniških povezav postala ena od prednostnih nalog v tej deželi. Projekt regionalnega sistema metroja izpolnjuje to prednostno nalogo, saj uvaja trajnostno mobilnost in okolju prijazne rešitve.

Nizozemska provinca Gelderland zmanjšuje hrup v mestih

Nizozemska provinca zmanjšuje raven hrupa na cestah, s čimer zmanjšuje tudi resne škodljive učinke na zdravje ljudi ter izboljšuje življenjske razmere lokalnega prebivalstva.

Preporod sosesk (REVIT, obnova opuščenih industrijskih območij) v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu

V programu REVIT je šest evropskih mest delilo svoje izkušnje pri obnovi opuščenih industrijskih območij, s čimer so ohranili zgodovinsko podobo območij.

Energetsko varčne hiše na območju Baltskega morja – Nemčija, baltiške države, Poljska in Belorusija

Stanovanjske zgradbe so med največjimi porabniki energije in eden največjih virov emisij CO2. Pravkar začeti projekt Urb.Energy zaradi podnebnih sprememb in vse večjih težav pri zagotavljanju oskrbe z viri energije spodbuja večjo porabo obnovljivih virov energije, ponuja inovativne sheme financiranja za sorodne dejavnosti in uvaja pet strategij za celovit razvoj mest, vključno z smernicami in priročniki.

Dodatne informacije

Na forumu bo sodelovalo okoli 400 udeležencev, med njimi tudi župani velikih evropskih mest (Amsterdama, Barcelone, Varšave, Lizbone, Sofije, Bratislave, Manchestra, Leipziga, Neaplja, Łódźa, Lilla, Torina in Dunkerqua), predstavniki mestnih omrežij in združenj ter mest, ki sodelujejo v različnih pobudah EU v zvezi z urbanistično politiko.

Forum mest v slikah na spletnem mestu Flickr

Spremljate forum mest #urbanforum tudi na Twitterju @ EU_Regional

Videoposnetki „EU Urban Development 2012“ na spletnem mestu EbS

Kontakt :

Ton Van Lierop (+32 22966565)


Side Bar