Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Urbanistické fórum: európsky komisár Hahn vyzýva mestá, aby robili viac pre rast a pracovné miesta

Brusel 15. februára 2012 – Komisár pre regionálnu politiku, Johannes Hahn, začína priamy dialóg s európskymi mestami. Štrukturálne fondy EÚ patria v súčasnosti k jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré členské štáty môžu využiť na podporu rastu a mestá by pritom mali byť stredobodom záujmu vzhľadom na ich osobitnú úlohu, ktorú zohrávajú v európskych hospodárstvach. V čase, keď pre hospodársku krízu stúpla nezamestnanosť mladých ľudí na neprijateľne vysokých 22 %, je veľmi dôležité, aby sa účinne investovalo do našich miest, v ktorých žije takmer 70 % populácie EÚ. Komisia umožní mestám na Urbanistickom fóre, ktoré sa uskutoční 16. februára v Bruseli, vyjadriť sa k novým návrhom týkajúcim sa mestskej politiky, ktoré boli predstavené minulý október a obsahovali ambiciózne plány vyčleniť finančné prostriedky pre mestá; vyvinúť nové súdržnejšie prístupy, aby sa spojili opatrenia v odvetviach, ako sú doprava a životné prostredie, a povzbudiť samotné mestá do inovácií. Starostovia a zástupcovia miest a inštitúcií EÚ prediskutujú spôsoby, akými sa dajú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 dynamického prístupu pri rozvoji mestských oblastí.

Komisár Hahn v súvislosti s podujatím uviedol: „Mestá, ktoré sú hospodárskymi a politickými centrami a domovom takmer 70 % populácie EÚ, predstavujú dôležitý motor rastu v Európe. Kým regionálna politika pomáha regiónom rozvíjať ich individuálne silné stránky, treba najmä využiť plný potenciál miest. Podujatia ako Urbanistické fórum pomôžu mestám stáť sa plnohodnotnými partnermi pri obnove Európy.“

V návrhoch týkajúcich sa politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 sa Komisia zameriava na podporu strategickej koordinácie mestských politík s cieľom zlepšiť udržateľný rozvoj miest a posilniť úlohu miest v hlavnej investičnej politike EÚ. Vytvorením „platformy rozvoja miest“ sa podporí budovanie kapacít a výmena skúseností týkajúcich sa miest na úrovni EÚ.

Súvislosti

Čo sa navrhuje v budúcej politike v oblasti rozvoja miest?

  • Vyhradenie finančných prostriedkov na integrovaný udržateľný rozvoj miest: minimálne 5 % zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa bude na tento účel investovať v každom členskom štáte prostredníctvom koordinovaných opatrení, ktorými sa dosiahne dlhodobý, energeticky účinný a inovačný rozvoj miest. Riadenie a vykonávanie sa deleguje na mestá, v rôznej miere, v závislosti od inštitucionálnych usporiadaní v jednotlivých členských štátoch.

  • Jednotná investičná stratégia: Štrukturálne fondy EÚ by mali slúžiť na podporu rozvoja miest prostredníctvom stratégií, ktorými sa reaguje na hospodárske, ekologické, klimatické a sociálne výzvy v mestských oblastiach. Členské štáty sa vyzývajú, aby skombinovali investície z rôznych zdrojov a podporili opatrenia súvisiace so zamestnanosťou, vzdelávaním, sociálnym začleňovaním a zlepšovaním inštitucionálnej kapacity. Navrhnú a vykonajú sa v súlade s jednotnou investičnou stratégiou.

  • Inovačné mestské opatrenia: Komisia navrhuje vyčleniť časť rozpočtu (0,2 % prostriedkov EFRR) na financovanie inovačných opatrení v mestských oblastiach. Inovačné mestské opatrenia budú predstavovať mestské pilotné projekty, ukážkové projekty a súvisiace štúdie európskeho záujmu. Môžu byť zamerané na ktorúkoľvek oblasť politiky, pokiaľ sa ňou dosiahne jeden z cieľov stratégie Európa 2020.

  • Platforma rozvoja miest: Na základe zoznamov miest, ktoré navrhli členské štáty, Komisia zriadi platformu na podporu priameho dialógu v rámci miest a medzi nimi a Komisiou. Platforma nie je finančný nástroj, ale spôsob, akým sa mestá môžu podeliť o spätnú väzbu v súvislosti s používaním nových prístupov.

Príklady mestských projektov:

Oživenie zanedbanej štvrte v Budapešti – mestská časť Józsefváros

Programom Magdolna Quarter Programme II sa začína druhá fáza integrovaného sociálneho projektu mestskej obnovy, ktorý podporila EÚ a je zameraný na obnovu štvrte Magdolna v Budapešti.

Modernizácia železničnej dopravy v Campanii

Pri zohľadnení skutočnosti, že okolo 3,5 milióna ľudí žije v Neapole a jeho okolí, pre Campaniu sa stalo prioritou frekventované, vhodné a pohodlné cestovanie železničnou dopravou. Projekt Regional Metro System (RMS) je zameraný na túto prioritu a zahŕňa udržateľnú mobilitu a riešenia priaznivé pre životné prostredie.

Holandská provincia znižuje rastúce úrovne mestského hluku – Gelderland

Holandská provincia znižuje úrovne hluku svojich ciest, a tým zmenšuje vážne nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a zároveň zlepšuje životné podmienky miestnych obyvateľov.

Oživené susedstvá – REVIT, revitalizácia opustených priemyselných lokalít – Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo

Prostredníctvom programu REVIT sa šesť európskych miest podelilo o svoje skúsenosti s revitalizáciou opustených priemyselných lokalít, ktoré súvisia s históriou daných lokalít.

Zelené mestské domy v regióne Baltského mora – Nemecko, pobaltské štáty, Poľsko, Bielorusko

Bývanie predstavuje jednu z najväčších oblastí spotreby energie a zdrojov emisií CO2. Vzhľadom na zmenu klímy a čoraz náročnejšiu dodávky energii z hľadiska jej zdrojov sa nedávno vytvorený projekt Urb.Energy zameriava na podporu väčšieho používania energii z obnoviteľných zdrojov, poskytnutie systému financovania súvisiacich opatrení a na zavedenie piatich stratégií integrovaného inovačných schém rozvoja miest vrátane usmernení a príručiek.

Ďalšie informácie

Očakáva sa, že podujatia sa zúčastní okolo 400 účastníkov vrátane starostov veľkých miest EÚ (Amsterdam, Barcelona, Varšava, Lisabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Lipsko, Neapol, Lodž, Lille Métropole, Turín a Dunkerque), zástupcov mestských sietí a združení i miest zapojených do rôznych iniciatív v oblasti mestskej politiky EÚ.

Fotografie k Urbanistickému fóru na Flickr

#urbanforum na twitteri na EU_Regional

Videozábery k „EU Urban Development 2012“ na EbS

Kontaktná osoba:

Ton Van Lierop (+32 2 296 6565)


Side Bar