Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Forum Miast: komisarz Hahn wzywa miasta do położenia większego nacisku na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Bruksela, dnia 15 lutego 2012 r. – komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn rozpoczyna bezpośredni dialog z europejskimi miastami. Fundusze strukturalne UE są obecnie jednym z najważniejszych instrumentów, które państwa członkowskie mogą wykorzystać do pobudzania wzrostu gospodarczego. Duży nacisk należy przy tym położyć na miasta z uwagi na ich szczególną rolę w gospodarkach europejskich. Efektywne inwestycje w miastach – w których mieszka prawie 70 proc. ludności UE – są niezmiernie ważne w momencie, kiedy w wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie osób młodych osiągnęło alarmujący poziom 22 proc. W dniu 16 lutego, podczas zorganizowanego w Brukseli pierwszego Forum Miast, Komisja umożliwi miastom przedstawienie opinii na temat nowych wniosków dotyczących polityki miejskiej. Wnioski, które przedstawiono w październiku ubiegłego roku, obejmowały ambitne plany dotyczące przeznaczenia środków finansowych dla miast, opracowania nowych, bardziej spójnych podejść do łączenia działań w sektorach, takich jak transport i środowisko, oraz wspierania innowacji przez same miasta. Burmistrzowie i przedstawiciele miast oraz instytucji UE będą dyskutować nad tym, jak osiągnąć cele strategii „Europa 2020” przy bardziej dynamicznym podejściu do rozwoju obszarów miejskich.

Wypowiadając się na temat tej imprezy, komisarz Hahn powiedział: „Miasta są ośrodkami gospodarczymi i politycznymi, w których mieszka blisko 70 proc. ludności UE, a co za tym idzie – ważnym motorem wzrostu gospodarczego w Europie. Polityka regionalna pomaga wszystkim regionom w rozwijaniu ich mocnych stron, jest jednak szczególnie ważna dla pełnego wykorzystania potencjału miast. Imprezy takie jak Forum Miast ułatwią miastom pełne zaangażowanie się w ożywienie gospodarcze w Europie”.

Celem przedstawionych przez Komisję wniosków dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020 jest wspieranie strategicznej koordynacji polityki miejskiej w celu pobudzenia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz wzmocnienia roli miast w głównej polityce inwestycyjnej UE. Utworzenie „Platformy na rzecz rozwoju obszarów miejskich” będzie sprzyjało budowaniu potencjału i wymianie doświadczeń miast na poziomie UE.

Kontekst

Co proponuje się w przyszłej polityce w zakresie rozwoju obszarów miejskich?

  • Wyodrębnienie środków na zintegrowany zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przynajmniej 5 proc. zasobów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w każdym państwie członkowskim będzie inwestowane w skoordynowane działania służące długoterminowemu i innowacyjnemu rozwojowi miast przy zachowaniu efektywności energetycznej. Zadania dotyczące zarządzania i realizacji zostaną przekazane miastom (w różnym zakresie i zależnie od ustaleń instytucjonalnych poszczególnych państw członkowskich).

  • Wspólna strategia inwestycyjna: fundusze strukturalne UE powinny wspierać rozwój obszarów miejskich poprzez strategie dotyczące problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, wobec których stają te obszary. Państwa członkowskie są proszone o łączenie inwestycji z różnych źródeł, w celu wsparcia środków dotyczących zatrudnienia, kształcenia, włączenia społecznego i poprawy zdolności instytucjonalnych. Inwestycje te zostaną opracowane i wdrożone zgodnie ze wspólną strategią inwestycyjną.

  • Innowacyjne działania dotyczące obszarów miejskich: Komisja proponuje, żeby przeznaczyć część budżetu (0,2 proc. alokacji EFRR) na finansowanie innowacyjnych działań na obszarach miejskich. Innowacyjne działania dotyczące obszarów miejskich obejmują projekty pilotażowe, projekty demonstracyjne oraz powiązane analizy będące przedmiotem europejskiego zainteresowania. Mogą one skupiać się na dowolnym obszarze polityki, pod warunkiem że przyczyniają się do realizacji jednego z celów strategii „Europa 2020”.

  • Platforma na rzecz rozwoju obszarów miejskich: Na podstawie wykazu miast zaproponowanego przez państwa członkowskie Komisja ustanowi platformę mającą na celu pobudzanie bezpośredniego dialogu pomiędzy samymi miastami oraz z Komisją. Platforma nie jest instrumentem finansowania, ale ma umożliwić miastom wymianę informacji zwrotnych na temat stosowania nowych podejść.

Przykłady projektów dotyczących obszarów miejskich:

Ożywienie zaniedbanej dzielnicy Józsefváros w Budapeszcie

II Program dla dzielnicy Magdolna stanowi drugi etap wspieranego przez UE zintegrowanego projektu rewitalizacji społecznej obszaru miejskiego, którego celem jest ożywienie dzielnicy Magdolna w Budapeszcie.

Nowe oblicze podróży koleją w Kampanii

Neapol i jego okolice zamieszkuje ok. 3,5 mln osób, dlatego zapewnienie częstych i wygodnych połączeń kolejowych stało się priorytetem dla regionu Kampanii. Projekt regionalnego systemu metra (RMS) uwzględnia ten priorytet i zawiera rozwiązania przyjazne środowisku i promujące zrównoważoną mobilność.

Holenderska prowincja ogranicza wzrost poziomu hałasu w miastach – Geldria

Holenderska prowincja zmniejsza poziomy hałasu powodowanego przez ruch drogowy, ograniczając jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi i poprawiając warunki życia mieszkańców.

Odrodzone dzielnice – REVIT, rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii

Dzięki REVIT sześć europejskich miast dzieliło się doświadczeniami związanymi z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, która pozwoliła zachować historyczny charakter tych obszarów.

Ekologiczne domy w miastach w regionie Morza Bałtyckiego – Niemcy, państwa bałtyckie, Polska i Białoruś

Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z największych obszarów zużycia energii i źródeł emisji CO2. Klimat zmienia się, a z dostępnych źródeł energii coraz trudniej jest pokryć zapotrzebowanie. Uruchomiony niedawno projekt Urb.Energy ma propagować większe wykorzystanie energii odnawialnej, oferować innowacyjne programy finansowania działań pokrewnych i wprowadzić pięć strategii na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, obejmujących wytyczne i podręczniki.

Więcej informacji

W forum ma wziąć udział około 400 uczestników, w tym burmistrzowie dużych miast europejskich (Amsterdam, Barcelona, Warszawa, Lizbona, Sofia, Bratysława, Manchester, Lipsk, Neapol, Łódź, metropolia Lille, Turyn i Dunkierka), przedstawiciele sieci i stowarzyszeń skupiających miasta oraz przedstawiciele miast uczestniczących w różnych unijnych inicjatywach w zakresie polityki miejskiej.

Forum Miejskie na zdjęciach w serwisie Flickr

#urbanforum w serwisie Twitter @ EU_Regional

Materiały wideo „Rozwój obszarów miejskich w UE w 2012 r.” na EbS

Kontakt :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar