Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Urban Forum: Commissaris Hahn daagt steden uit meer inspanningen te leveren voor groei en banen

Brussel, 15 februari 2012 – Commissaris voor Regionaal beleid Johannes Hahn brengt een rechtstreekse dialoog met de steden van Europa tot stand. De structuurfondsen van de EU behoren momenteel tot de belangrijkste instrumenten die de lidstaten kunnen aanwenden om de groei te stimuleren. Steden spelen in de Europese economie een bijzondere rol en verdienen daarom speciale aandacht. In tijden van economische crisis, die de jeugdwerkloosheid tot een onaanvaardbaar hoog niveau van 22 % opjaagt, is het cruciaal om efficiënte investeringen te doen in onze steden, waar bijna 70 % van de EU-bevolking leeft. Op het eerste Urban Forum op 16 februari in Brussel geeft de Commissie aan de steden het woord over de nieuwe voorstellen voor het regionale beleid die in oktober van vorig jaar werden voorgesteld. Dat waren onder meer ambitieuze plannen om middelen te reserveren voor steden, nieuwe en meer samenhangende methoden te ontwikkelen om maatregelen in sectoren zoals verkeer en milieu te combineren en om de steden aan te moedigen zelf te gaan innoveren. Burgemeesters en vertegenwoordigers van de steden en van de instellingen van de EU zullen bespreken hoe door een dynamischere aanpak voor de ontwikkeling van stadsgebieden de doelstellingen van de Europa 2020-strategie kunnen worden gehaald.

Commissaris Hahn verklaarde over het evenement het volgende: "Steden zijn economische en politieke centra en huisvesten ongeveer 70 % van de bevolking van de EU. Ze zijn een belangrijke motor voor groei in Europa. Het regionaal beleid helpt alle regio's om hun individuele sterke punten te ontwikkelen, daarbij is het essentieel om met name bij de steden het potentieel maximaal te benutten. Evenementen zoals het Urban Forum dragen ertoe bij om steden volwaardige partners te laten worden in het herstel van Europa."

Met de voorstellen voor het cohesiebeleid 2014-2020 wil de Commissie de strategische coördinatie van het stedenbeleid voor een duurzamere stadsontwikkeling ondersteunen en de rol van de steden in het voornaamste investeringsbeleid van de EU versterken. Het opzetten van een "platform voor stedelijke ontwikkeling" zal op Europees niveau de capaciteitsopbouw bevorderen en bijdragen tot de uitwisseling van ervaring op het gebied van stadsontwikkeling.

Achtergrond

Wat zijn de voorstellen van het nieuwe stadsontwikkelingsbeleid?

  • Reservering van middelen voor geïntegreerde duurzame stadsontwikkeling: Minstens 5 % van de middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor elk land moet worden geïnvesteerd in gecoördineerde maatregelen die bijdragen tot een energie-efficiënte en innovatieve stadsontwikkeling voor de lange termijn. Het beheer en de uitvoering zullen in meerdere of mindere mate worden toegewezen aan de steden, naargelang van de institutionele regelingen van elke lidstaat.

  • Enkelvoudige investeringsstrategie: De structuurfondsen van de EU moeten stadsontwikkeling ondersteunen door middel van strategieën die tegelijk de uitdagingen van stadsgebieden op het vlak van economie, milieu, klimaat en sociale zaken aanpakken. Van de lidstaten wordt gevraagd om hun investeringen uit verscheidene bronnen ter ondersteuning van maatregelen voor werkgelegenheid, opleiding, sociale inclusie en verbetering van de institutionele capaciteit te combineren. Deze zullen volgens een enkelvoudige investeringsstrategie worden ontwikkeld en uitgevoerd.

  • Innovatieve maatregelen voor steden: De Commissie stelt voor om een gedeelte van het budget (0,2 % van de EFRO-toewijzing) te bestemmen voor de financiering van innovatieve maatregelen in stedelijke gebieden. De innovatieve stedelijke maatregelen moeten stedelijke proefprojecten, demonstratieprojecten of aanverwante studies van Europees belang zijn. Zij mogen zich toespitsen op alle beleidsdomeinen, zolang ze maar bijdragen tot een van de doelstellingen van Europa 2020.

  • Platform voor stedelijke ontwikkeling: Op basis van lijsten van door de lidstaten voorgestelde steden zal de Commissie een platform opzetten om de rechtstreekse dialoog tussen de steden ondeling en met de Commissie te stimuleren. Dit platform is geen financieringsinstrument, maar een manier waarop de steden feedback over de toepassing van de nieuwe methoden kunnen uitwisselen.

Voorbeelden van stadsprojecten:

Verjonging van een verwaarloosde wijk in Boedapest - district Józsefváros

Het Magdolna-wijk Programma II vormt het tweede deel van een door de EU gesteund geïntegreerd sociaal stadvernieuwingsproject en heeft de heropleving van de Magdolna-wijk in Boedapest tot doel.

Nieuwe kijk op sporen in Campania

Met 3,5 miljoen mensen die in en rond Napels wonen, is regelmatig, gunstig gelegen en comfortabel spoorverkeer voor Campania een prioriteit geworden. Het project Regionaal Metro Systeem (RMS) is op deze prioriteit gericht en verenigt duurzame mobiliteit met milieuvriendelijke oplossingen.

Nederlandse provincie beteugelt toenemend stadslawaai – Gelderland

Een Nederlandse provincie beteugelt toenemend stadslawaai afkomstig van haar wegen en beperkt op die manier niet alleen in aanzienlijke mate de schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, maar verbetert ook de levensomstandigheden van de plaatselijke bewoners.

Weer tot leven gewekte wijken – REVIT, wederopleving van industrieterreinen – Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk.

Dankzij REVIT hebben zes Europese steden hun ervaringen met herwaardering van industrieel braakland uitgewisseld, en wisten zij tegelijk het typische karakter van deze plaatsen te bewaren.

Groen wonen aan de Oostzee – Duitsland, de Baltische staten, Polen, Belarus

Huisvesting is een van de grootste energieverslinders en een grote bron van CO2-uitstoot. Door het veranderende klimaat en nu energiebronnen de vraag nauwelijks kunnen bijhouden, wil het onlangs opgezette project Urb.Energy nog meer het gebruik van hernieuwbare energie aanmoedigen, innovatieve financieringsmogelijkheden voor aanverwante activiteiten aanbieden en vijf strategieën voorstellen voor geïntegreerde stadsontwikkeling, met inbegrip van richtsnoeren en handleidingen.

Nadere informatie

Op het evenement verwacht men ongeveer vierhonderd deelnemers, onder hen de burgemeesters van grote Europese steden (Amsterdam, Barcelona, Warschau, Lissabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Leipzig, Napels, Łódź, Lille Metropole, Turijn en Duinkerken), vertegenwoordigers van stedelijke netwerken en verenigingen en steden, die bij diverse EU-initiatieven voor stedelijk beleid betrokken zijn.

Foto's van het Urban Forum zijn te vinden op Flickr

Volg #urbanforum op twitter @ EU_Regional

Videomateriaal over 'EU Urban Development 2012' vind je op EbS.

Contact :

Ton Van Lierop (+32 22966565)


Side Bar