Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES Komisārs Johanness Hāns pilsētvides forumā aicina pilsētu pārstāvjus aktīvāk sekmēt izaugsmi un nodarbinātību

Brisele, 2012. gada 15. februāris. Par reģionālo politiku atbildīgais komisārs Johanness Hāns iesaistās tiešā dialogā ar Eiropas pilsētu pārstāvjiem. ES struktūrfondi patlaban ir viens no svarīgākajiem līdzekļiem, ar ko dalībvalstis var stimulēt izaugsmi, un, ņemot vērā pilsētu īpašo nozīmi Eiropas tautsaimniecībās, struktūrfondu līdzekļi lielā mērā būtu jānovirza pilsētām. Efektīvi ieguldījumi mūsu pilsētās, kurās dzīvo gandrīz 70 % ES iedzīvotāju, ir īpaši svarīgi laikā, kad ekonomikas krīzes rezultātā jauniešu bezdarbs ir sasniedzis nepieņemamu līmeni — 22 %. Pirmajā pilsētvides forumā, kas 16. februārī notiks Briselē, Komisija uzklausīs viedokļus par pagājušā gada oktobrī izziņotajiem jaunajiem priekšlikumiem par pilsētvides politiku, kuros ietverti ambiciozi līdzekļu sadales plāni, kā arī attiecībā uz jaunu saskaņotāku pieeju izstrādi, lai apvienotu pasākumus tādās nozarēs kā transports un vide un veicinātu inovāciju pašās pilsētās. Pilsētu mēri un pārstāvji un ES iestāžu pārstāvji apspriedīsies par to, kā, izmantojot dinamiskāku pieeju pilsētu teritoriju attīstībai, sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.

„Pilsētas ir ekonomiskie un politiskie centri, un tajās dzīvo gandrīz 70 % ES iedzīvotāju, tāpēc tās ir būtisks Eiropas izaugsmes virzītājspēks. Ar reģionālo politiku tiek atbalstītas visu reģionu īpašās priekšrocības, tomēr arī pilsētu potenciāls jāizmanto pilnībā. Tādi sarīkojumi kā pilsētvides forums palīdzēs pilsētām iegūt pilntiesīgu partneru lomu Eiropas ekonomikas atveseļošanas procesā,” izteicās ES Komisārs Johanness Hāns, komentējot šo pasākumu.

Komisijas priekšlikumos par ES kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam paredzēts atbalstīt pilsētvides politikas stratēģisko koordinēšanu, lai veicinātu pilsētu ilgtspējīgu attīstību un stiprinātu pilsētu lomu ES ieguldījumu pamatpolitikā. „Pilsētu attīstības platformas” izveide sekmēs spēju veidošanu un pieredzes apmaiņu starp pilsētām ES līmenī.

Pamatinformācija

Kāda būs pilsētu attīstības politika nākotnē?

  • Līdzekļu nodrošināšana pilsētu integrētai un ilgtspējīgai attīstībai. Katrā dalībvalstī vismaz 5 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu jāiegulda koordinētos pasākumos, ar kuriem nodrošinās ilgtermiņa, energoefektīvu un inovatīvu pilsētu attīstību. Pārvaldību un īstenošanu atšķirīgā mērā deleģēs pilsētām, proti, atkarībā no pārvaldības struktūrām katrā dalībvalstī.

  • Vienota ieguldījumu stratēģija. Ar ES struktūrfondiem būtu jāatbalsta pilsētu attīstības stratēģijas, kas risina kopīgos pilsētu teritoriju ekonomiskos, vides, klimata pārmaiņu un sociālos uzdevumus. Dalībvalstis tiek aicinātas apvienot ieguldījumus no dažādiem avotiem, lai atbalstītu pasākumus, kas ir saistīti ar nodarbinātības, izglītības, sociālās iekļautības un institucionālās spējas uzlabošanu. Attiecīgos pasākumus izstrādās un ieviesīs saskaņā ar vienotu ieguldījumu stratēģiju.

  • Inovatīvi pilsētvides pasākumi. Komisija ierosina piešķirt budžeta daļu (0,2 % ERAF finansējuma) inovatīvu pasākumu finansēšanai pilsētu teritorijās. Šie inovatīvie pilsētvides pasākumi ietver pilsētvides pilotprojektus, demonstrējumu projektus un saistītos pētījumus, kas ir nozīmīgi visai Eiropai. Ja tie atbilst stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, šos pasākumus var īstenot ikvienā politikas jomā.

  • Pilsētu attīstības platforma. Izmantojot dalībvalstu ierosināto pilsētu sarakstu, Komisija izveidos platformu, lai stimulētu dialogu starp pašām pilsētām un Komisiju. Šī platforma ir nevis finansēšanas instruments, bet veids, kā pilsētas var nodrošināt atgriezenisko saikni saistībā ar jaunu pieeju izmantošanu.

Pilsētvides projektu piemēri

Novārtā atstātā Budapeštas kvartāla atjaunošana — Józsefváros rajons

Programma II Magdolna kvartāls ir otrais posms integrētajā projektā sociālajai atdzīvināšanai, ko atbalstījusi ES un kura mērķis ir sanēt Magdolna kvartālu Budapeštā.

Kampānijas dzelzceļa satiksme jaunā veidolā

Neapolē un tās apkārtnē dzīvo apmēram 3,5 milj. cilvēku, tāpēc bieža, parocīga un ērta dzelzceļa satiksme ir kļuvusi par prioritāti Kampānijas reģionā. Projekts „Reģionālā metro sistēma” ir paredzēts šīs prioritātes īstenošanai; tā mērķi ir ilgtspējīga mobilitāte un videi draudzīgi risinājumi.

Nīderlandes province ierobežo pilsētas trokšņu līmeņus — Gelderland

Nīderlandes province samazina trokšņu līmeņus ceļu satiksmē, tādējādi mazinot kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību, un uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Pilsētu kvartālu atjaunošana. REVIT — pamesto industriālo teritoriju atjaunošana Vācijā, Francijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē

Pateicoties REVIT, sešas Eiropas pilsētas apmainījās ar pieredzi pamestu industriālu teritoriju atjaunošanā, vienlaikus saglabājot šo teritoriju vēsturi.

Zaļās pilsētu mājas Baltijas jūras reģionā — Vācija, Baltijas valstis, Polija un Baltkrievija

Mājokļi patērē daudz enerģijas, un tie ir būtisks CO2 emisiju avots. Ņemot vērā klimata pārmaiņas un energoapgādes drošību, jaunā projekta Urb.Energy mērķis ir mudināt vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju, piedāvāt inovatīvus finansēšanas mehānismus saistītajiem pasākumiem un ieviest piecas stratēģijas integrētai pilsētvides attīstībai (ieskaitot vadlīnijas un rokasgrāmatas).

Plašāka informācija

Gaidāms, ka piedalīsies aptuveni 400 dalībnieku, ieskaitot lielo ES pilsētu mērus (Amsterdama, Barselona, Varšava, Lisabona, Sofija, Bratislava, Mančestera, Leipciga, Neapole, Lodza, Lille, Turīna un Denkerka), pilsētvides tīklu pārstāvjus un apvienības, kā arī to pilsētu pārstāvjus, kas ir iesaistītas ES pilsētvides politiskajās iniciatīvās.

Pilsētvides foruma fotogrāfijas Flickr

Sekojiet #urbanforum Twitter @ EU_Regional

„ES Pilsētu attīstība 2012”, video EbS tīmekļa vietnē

Kontaktpersona :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar