Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Miestų forume Komisijos narys J. Hahnas ragina miestus labiau prisidėti prie augimo ir kurti naujas darbo vietas

2012 m. vasario 15 d., Briuselis. Už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannes Hahnas šiandien pradės tiesioginį dialogą su Europos miestais. ES struktūriniai fondai šiuo metu yra pagrindinės priemonės, kuriomis valstybės narės gali skatinti ekonomikos augimą. Siekiant šio tikslo miestams turėtų būti skiriama daugiausia dėmesio, nes jie ypač svarbūs Europos šalių ekonomikai. Šiuo laikotarpiu, kai dėl ekonomikos krizės jaunimo nedarbas gali pasiekti nepriimtiną 22 proc. lygį, nepaprastai svarbu veiksmingai investuoti į miestus. Juk juose gyvena beveik 70 proc. visų ES piliečių. Per pirmąjį miestų forumą vasario 16 d. Briuselyje Komisija suteiks miestų atstovams progą išsakyti savo nuomonę apie naujus pernai spalį pateiktus miestų politikos pasiūlymus. Šiuose pasiūlymuose išdėstyti plataus užmojo planai: numatyti konkretų finansavimą miestams, rengti nuoseklesnius transporto, aplinkos ir kt. sektorių veiksmų derinimo metodus ir skatinti miestus imtis inovacijų. Miestų merai ir kiti miestų bei ES institucijų atstovai drauge aptars, kaip siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų pasitelkiant mažiau statišką požiūrį į miesto teritorijų plėtrą.

Komentuodamas renginį Komisijos narys J. Hahnas teigė: „Miestai – svarbus Europos ekonomikos augimo veiksnys, nes juose sutelkti ekonominiai bei politiniai interesai ir gyvena beveik 70 proc. ES piliečių. Įgyvendindami regioninės politikos priemones padedame visiems regionams plėtoti konkrečius jų privalumus, tačiau ne mažiau svarbu išnaudoti visas miestų galimybes. Miestų forumas ir panašūs renginiai padės miestams visapusiškai prisidėti prie Europos atsigavimo.“

Komisijos parengtais 2014–2020 m. sanglaudos politikos pasiūlymais siekiama remti miestų politikos sričių strateginį koordinavimą, stiprinant miestų tvarią plėtrą ir jų vaidmenį pagrindinėje ES investicijų politikoje. Sukūrus „Miestų plėtros platformą“ bus skatinama didinti pajėgumą ir ES lygmeniu dalytis patirtimi.

Pagrindiniai faktai

Kokie pasiūlymai įtraukti į būsimą miestų plėtros politiką?

  • Atskirti finansavimą integruotos tvarios miestų plėtros priemonėms. Ne mažiau kaip 5 proc. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) išteklių kiekvienoje valstybėje narėje bus investuota į suderintus veiksmus, užtikrinančius ilgalaikę ir inovacinę miestų plėtrą, pagrįstą efektyvaus energijos vartojimo principu. Šiuos veiksmus įvairiu mastu, priklausomai nuo institucinių susitarimų su kiekviena valstybe nare, valdys ir įgyvendins patys miestai.

  • Viena bendra investavimo strategija. Miestų plėtra turėtų būti remiama ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant bendras miesto teritorijų ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinėms problemoms skirtas strategijas. Valstybės narės raginamos derinti įvairių šaltinių investicijas užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties ir institucinių gebėjimų tobulinimo priemonėms remti. Šios priemonės bus rengiamos ir įgyvendinamos vadovaujantis viena bendra investavimo strategija.

  • Inovaciniai miestų veiksmai. Komisija siūlo skirti dalį biudžeto (0,2 proc. ERPF asignacijų) inovaciniams veiksmams miesto teritorijose finansuoti. Inovaciniai miestų veiksmai –- tai bandomieji arba demonstraciniai miestų projektai ir susiję Europai svarbūs tyrimai. Jie gali būti skirti bet kokiai politikos sričiai, jei jais siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų.

  • „Miestų plėtros platforma“. Remdamasi valstybių narių pasiūlytų miestų sąrašais, Komisija sukurs platformą, skirtą tiesioginėms miestų tarpusavio diskusijoms ir dialogui su Komisija skatinti. Ši platforma nėra finansavimo priemonė – naudodamiesi ja miestai galės dalytis naujų metodų taikymo patirtimi.

Miestų projektų pavyzdžiai

Apleisto Budapešto rajono (Józsefváros) atnaujinimo projektas

Antroji Magdolnos rajono programa yra skirta Budapešto Magdolnos rajonui atnaujinti pagal antrąjį ES remiamo socialinio integruoto miestų atnaujinimo projekto etapą.

Keliauk po Kampaniją naujoviškai – geležinkeliais

Neapolyje ir jo apylinkėse gyvena apie 3,5 mln. žmonių, todėl dažnas ir patogus geležinkelių transportas Kampanijoje ypač svarbus. Šio prioritetinio tikslo siekiama įgyvendinant Regioninės metro sistemos (RMS) projektą, aprėpiantį tvarius judumo ir aplinkos tausojimo sprendimus.

Nyderlandų Gelderlando provincija kovoja su didėjančiu miestų triukšmu

Nyderlandų provincija mažina kelių transporto keliamą triukšmą ir pavojingas jo pasekmes žmogaus sveikatai bei gerina vietos gyventojų gyvenimo kokybę.

Apleistų pramoninių sklypų atgimimas pagal projektą REVIT Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir JK

Įgyvendindami projektą REVIT šeši Europos miestai dalijosi patirtimi, sukaupta gaivinant apleistus pramoninius sklypus ir saugant vietos istoriją.

Ekologiški miesto namai Baltijos jūros regione: Vokietijoje, Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Baltarusijoje

Būstai sunaudoja labai daug energijos ir išmeta labai daug CO2. Keičiantis klimatui ir mažėjant energijos šaltinių pasiūlai, palyginti su paklausa, neseniai pradėtu projektu „Urb.Energy“ siekiama skatinti naudoti daugiau atsinaujinančiosios energijos, finansuoti susijusią veiklą įvairiais inovaciniais būdais ir pradėti įgyvendinti penkias integruotos miestų plėtros strategijas, pagal kurias taip pat bus parengtos gairės ir vadovai.

Daugiau informacijos

Tikimasi, kad renginyje apsilankys apie 400 dalyvių – didelių ES miestų (Amsterdamo, Barselonos, Varšuvos, Lisabonos, Sofijos, Bratislavos, Mančesterio, Leipcigo, Neapolio, Lodzės, Lilio, Turino ir Diunkerko) merai, miestų tinklų bei asociacijų atstovai ir įvairių ES miesto politikos iniciatyvų dalyviai.

Miestų forumo nuotraukų rasite svetainėje „Flickr“.

Miestų forumas „Tviteryje“: #urbanforum, @ EU_Regional.

Vaizdo medžiagos apie 2012 m. ES miestų plėtros politiką rasite svetainėje EbS.

Kontaktinis asmuo

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar