Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Urban Forum -konferenssi: komissaari Hahn kehottaa kaupunkeja edistämään kasvua ja työpaikkoja

Bryssel 15. helmikuuta 2012 – Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn käynnistää suoran vuoropuhelun eurooppalaisten kaupunkien kanssa. EU:n rakennerahastot ovat tänä päivänä yksi tärkeimmistä välineistä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää kasvun edistämiseksi. Kaupunkien olisi oltava tämän toiminnan keskipisteessä, sillä niillä on erityinen rooli Euroopan talouselämässä. Lähes 70 prosenttia EU:n väestöstä asuu kaupungeissa. Niihin on investoitava, sillä talouskriisin vuoksi nuorisotyöttömyys on kohonnut 22 prosenttiin, tasolle, joka ei ole hyväksyttävissä. Komissio antaa Brysselissä 16. helmikuuta järjestettävässä ensimmäisessä Urban Forum -konferenssissa kaupungeille puheenvuoron. Ne voivat esittää mielipiteensä viime lokakuussa esitetyistä uusista kaupunkipoliittisista ehdotuksista, jotka sisälsivät kunnianhimoisia suunnitelmia kohdentaa kaupunkialueille varoja, kehittää yhdenmukaisempia lähestymistapoja toimille, joita toteutetaan esimerkiksi liikenne- ja ympäristöaloilla, ja edistää kaupunkien omaa innovointitoimintaa. Kaupunginjohtajat ja kaupunkien ja EU:n toimielinten edustajat keskustelevat, miten EU:n 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa kaupunkialueiden kehitykseen suunnatulla dynaamisemmalla lähestymistavalla.

Kommentoidessaan tapahtumaa komissaari Hahn totesi, että kaupungit ovat tärkeitä kasvun vetureita Euroopassa. ”Aluepolitiikalla tuetaan kaikkia alueita, jotta ne voivat kehittää omia yksittäisiä vahvuuksiaan, mutta on tärkeää hyödyntää erityisesti kaupunkien tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti. Urban Forum -konferenssin kaltaisten tapahtumien myötä kaupungeista voi tulla todellisia kumppaneita Euroopan talouden elpymisessä", hän jatkoi.

Komission vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikkaa koskevien ehdotusten tavoitteena on tukea kaupunkialueita koskevan politiikan strategista koordinointia kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseksi ja niiden roolin lujittamiseksi EU:n keskeisessä investointipolitiikassa. Kaupunkien kehitysfoorumien luomisella parannetaan kaupunkien valmiuksia ja kokemustenvaihtoa EU:n tasolla.

Tausta

Minkälaisia ehdotuksia kaupunkialueiden tulevaan kehityspolitiikkaan sisältyy?

  • Varojen korvamerkitseminen kestävää kaupunkikehitystä edistäviin yhdennettyihin toimiin: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista varataan vähintään 5 prosenttia sijoitettavaksi jäsenvaltioissa toteutettaviin koordinoituihin toimiin, joiden tavoitteena on energiatehokas ja innovatiivinen kaupunkialueiden kehitys pitkällä aikavälillä. Hallinnointi ja toteutus delegoidaan kaupungeille vaihtelevassa määrin, riippuen kunkin jäsenvaltion institutionaalisista järjestelyistä.

  • Yhtenäinen investointistrategia: EU:n rakennerahastoista olisi tuettava kaupunkialueiden kehitystä strategioilla, joilla vastataan kaupunkialueiden kohtaamiin taloudellisiin, ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Jäsenvaltioita pyydetään yhdistämään eri lähteistä peräisin olevat investointinsa työllisyyteen, koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja institutionaalisten valmiuksien parantamiseen liittyvien toimenpiteiden tukemiseksi. Nämä suunnitellaan ja toteutetaan yhtenäisen investointistrategian mukaisesti.

  • Innovatiiviset kaupunkialueiden toimenpiteet: Komissio ehdottaa, että osa talousarviosta (0,2 prosenttia EAKR:n määrärahoista) kohdennetaan kaupunkialueiden innovatiivisten toimenpiteiden rahoittamiseen. Nämä toimenpiteet ovat kokeiluhankkeita, esittelyhankkeita ja muita Euroopan kannalta kiinnostavia selvityksiä. Niissä voidaan keskittyä mihin tahansa politiikanalaan, kunhan niillä saavutetaan jokin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista.

  • Kaupunkien kehitysfoorumi: Komissio perustaa jäsenvaltioiden ehdottamien kaupunkiluetteloiden perusteella foorumin kaupunkien välisten sekä komission ja kaupunkien välisen suoran vuoropuhelun edistämiseksi. Foorumi ei ole rahoitusväline, vaan sen avulla kaupungit voivat jakaa palautetta uusien lähestymistapojen käytöstä.

Esimerkkejä kaupunkialueiden hankkeista:

Budapestin rappeutuneen Józsefváros-korttelin elvyttäminen

Magdolna-kortteliohjelma II muodostaa toisen vaiheen EU:n tukemassa kaupunkien yhdennetyssä sosiaalisessa uudistamishankkeessa. Sen tavoitteena on elvyttää Budapestissä sijaitseva Magdolna-kortteli.

Raideliikenteen uudistaminen Campaniassa

Napolissa ja sen ympäristössä asuu noin 3,5 miljoonaa ihmistä, joten säännöllisestä, vaivattomasta ja toimivasta raideliikenteestä on tullut tärkeä tavoite Campanialle. Alueellisella metrohankkeella (Regional Metro System, RMS) vastataan tähän tarpeeseen toteuttamalla kestäviä, ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja.

Gelderlandin alue Alankomaissa hillitsee kaupunkimelun kasvua

Alankomaalaisessa Gelderlandissa hillitään liikennemelua ja vähennetään näin terveyteen kohdistuvia haittoja sekä parannetaan alueen asukkaiden elinolosuhteita.

REVIT, teollisten joutomaiden elvyttäminen – Saksa, Ranska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta

REVITin ansiosta kuusi eurooppalaista kaupunkia jakoi kokemuksiaan teollisten joutomaiden elvyttämisestä ja alueiden historian säilyttämisestä.

Ympäristöystävälliset kaupunkikodit Itämeren alueella – Saksa, Baltian maat, Puola ja Valko-Venäjä

Asuminen on yksi suurimmista energiankulutuksen kohteista ja hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Ilmastonmuutoksen ja energiantoimitusvaikeuksien vuoksi vastikään käynnistetyssä Urb.Energy-hankkeessa pyritään edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, tarjoamaan innovatiivisia rahoitusjärjestelmiä energia-alaan liittyviin toimintoihin ja ottamaan käyttöön viisi kaupunkialueiden yhdennettyyn kehitykseen liittyvää strategiaa, esimerkiksi ohjeet ja käsikirjat.

Lisätietoa

Konferenssiin odotetaan noin 400:aa osanottajaa, mukaan lukien eräiden suurten eurooppalaisten kaupunkien (Amsterdam, Barcelona, Varsova, Lissabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Leipzig, Napoli, Łódź, Lille Métropole, Torino ja Dunkerque) kaupunginjohtajat, kaupunkialueiden verkostojen ja yhdistysten sekä EU:n eri kaupunkipoliittisissa aloitteissa mukana olevien kaupunkien edustajat.

Kuvia Urban Forum -konferenssista Flickr:ssä

Seuraa konferenssia #urbanforum twitterissä @ EU_Regional

EU Urban Development 2012 -videomateriaalia EbS:ssä

Yhteyshenkilö:

Ton Van Lierop (+32-2) 296 65 65


Side Bar