Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Linnade foorum: volinik Hahn õhutab linnu tegutsema majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel

Brüssel, 15. veebruar 2012. Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn alustab otsedialoogi Euroopa linnadega. Euroopa Liidu struktuurifondid on praegu üks olulisemaid liikmesriikide käsutuses olevaid majanduskasvu stimuleerimise vahendeid ning arvestades linnade erilist rolli Euroopa majanduses, peaksid just nemad olema fondide tähelepanu keskmes. Ajal, mil majanduskriis on tõstnud noorte tööpuuduse äärmuslikult kõrgele (22%), on eriti oluline teha tulemuslikke investeeringuid linnadesse, kus elab ligikaudu 70% ELi elanikest. Brüsselis 16. veebruaril toimuval esimesel linnade foorumil annab komisjon linnadele võimaluse öelda oma arvamus linnapoliitikat käsitlevate uute ettepanekute kohta, mis esitati 2011. aasta oktoobris. Arutlusele tulevad muu hulgas auahned plaanid eraldada linnadele sihtotstarbelisi vahendeid, töötada välja uued sidusamad lähenemisviisid ühismeetmete võtmiseks näiteks transpordi- ja keskkonnasektoris ning julgustada linnade uuendustegevust. Linnapead ning linnade ja ELi institutsioonide esindajad arutavad selle üle, kuidas saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke linnapiirkondade arengule suunatud dünaamilisema lähenemisviisi toel.

Foorumist rääkides tõdes volinik Hahn, et majandus- ja poliitiliste keskustena, mis on koduks ligikaudu 70%-le ELi elanikest, on linnadel oluline roll majanduskasvu hoogustamises. „Kuigi regionaalpoliitikast saavad kõik piirkonnad abi oma tugevate külgede väljaarendamiseks, on eriti tähtis kasutada täiel määral ära linnade potentsiaal. Selliste üritustega nagu linnade foorum kaasame linnad koostöösse Euroopa majanduse taastamise nimel,” lisas volinik

Komisjoni 2014.−2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika ettepanekute eesmärk on toetada linnapoliitika strateegilist koordineerimist, et edendada linnade säästvat arengut ning tugevdada nende rolli ELi peamises investeerimispoliitikas. Linnaarengu platvormi loomisega suurendatakse linnade suutlikkust ning toetatakse kogemuste vahetamist ELi tasandil.

Taust

Millised on linnaarengu edasise poliitika ettepanekud?

  • Linnade integreeritud säästva arengu sihtotstarbeline rahastamine: iga liikmesriik investeerib vähemalt 5% Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest koordineeritud meetmetesse, mille abil tagatakse linnade pikaajaline energiatõhus ja innovatiivne areng. Meetmete haldamine ja rakendamine delegeeritakse linnadele, delegeerimise määr sõltub konkreetse liikmesriigi institutsioonilisest korraldusest.

  • Ühtne investeerimisstrateegia: ELi struktuurifondide vahenditest tuleks linnade arengut toetada strateegiate kaudu, mille abil püütakse ühtselt lahendada linnapiirkondade ees seisvaid majanduslikke, keskkonna- ja kliimaalaseid ning sotsiaalseid probleeme. Liikmesriikidel palutakse ühendada eri allikatest pärit investeeringud, et nende abil toetada tööhõive, hariduse, sotsiaalse kaasatuse ja institutsioonilise suutlikkuse parandamisega seotud meetmeid. Need meetmed kavandatakse ja rakendatakse kooskõlas ühtse investeerimisstrateegiaga.

  • Linnadega seotud innovatiivsed meetmed: komisjon teeb ettepaneku eraldada osa eelarvest (0,2% ERFist eraldatavast summast) innovatiivsete meetmete rahastamiseks linnapiirkondades. Innovatiivsed linnameetmed on linnadega seotud piloot- ja näidisprojektid ning muud Euroopa tasandil huvipakkuvad uuringud. Põhitähelepanu võib neis olla suunatud mis tahes poliitikavaldkonnale, kui see aitab kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele.

  • Linnaarengu platvorm: Komisjon loob liikmesriikide esitatud linnade nimekirja alusel platvormi otsedialoogi edendamiseks linnade endi ning ka linnade ja komisjoni vahel. Platvorm ei ole rahastamisvahend, see annab linnadele võimaluse jagada oma kogemusi uute lähenemisviiside kasutamise kohta.

Linnaprojektide näiteid

Budapesti unarusse jäänud Józsefvárosi ringkonna värskendamine

Magdolna kvartali programm II moodustab teise etapi ELi toetatavast integreeritud linnakeskkonna sotsiaalse uuendamise projektist, mille eesmärk on taaselustada Magdolna kvartal Budapestis.

Raudteeliikluse uuendamine Campanias

Napolis ja selle ümbruses elab ligikaudu 3,5 miljonit inimest, seega on raudteeliikluse tihedus, sujuvus ja mugavus muutunud Campania maakonna jaoks äärmiselt oluliseks. Regionaalse metroosüsteemi projekt tegeleb selle ülesandega ning ühendab endas säästva liikuvuse ja keskkonnasõbralikud lahendused.

Gelderlandi provints Madalmaades vähendab linnade mürataset

Madalmaade Gederlandi provints vähendab liiklusmüra ning kahandab seega negatiivset mõju inimeste tervisele ja parandab piirkonna elanike elutingimusi.

Piirkondade taassünd − REVIT, mahajäetud tööstuspiirkondade taaselustamine − Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad ja Ühendkuningriik

Projekti REVIT toel jagasid kuus Euroopa linna oma kogemusi mahajäetud tööstuspiirkondade taaselustamise ja piirkonna ajaloo säilitamise alal.

Keskkonnasõbralikud linnakodud Läänemere ääres − Saksamaa, Balti riigid, Poola, Valgevene

Elamuehitus on üks energiakulukamaid sektoreid ning ühtlasi suur süsinikdioksiidi heitmete allikas. Kliimamuutuse ning energiatarnete keerukuse taustal püütakse äsja käivitatud projekti Urb.Energy abil julgustada taastuvenergia laialdasemat kasutuselevõttu, pakkuda uuenduslikke skeeme meetmete rahastamiseks ning võtta kasutusele viis integreeritud linnaarengu strateegiat, sh koostada juhised ja käsiraamatud.

Lisateave

Foorumile oodatakse ligikaudu 400 osalejat, sh Euroopa suurlinnade (Amsterdam, Barcelona, Varssavi, Lissabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Leipzig, Napoli, Łódź, Lille Métropole, Torino ja Dunkerque) linnapäid, linnade võrgustike ja ühenduste esindajaid ning mitmetes ELi linnapoliitika algatustes osalevate linnade esindajaid.

Linnade foorumi fotosid vt Flickr'is

Jälgi foorumit #urbanforum twitteris @ EU_Regional

Videomaterjalid teemal „ELi linnade areng 2012” on kättesaadavad järgmisel veebilehel: EbS

Kontaktisik:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar