Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Fórum měst: komisař Hahn vyzývá města, aby se více zapojila do úsilí o hospodářský růst a vyšší zaměstnanost

Brusel 15. února 2012 – Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn zahajuje přímý dialog s evropskými městy. Jedním z nejdůležitějších nástrojů, které členské státy mohou v současnosti použít na podporu růstu, jsou strukturální fondy EU: jejich využití by mělo být zaměřeno především na města, neboť ta mají významnou úlohu v evropských ekonomikách. Účinné investice do našich měst, v nichž žije téměř 70 % populace EU, mají v době, kdy hospodářská krize způsobila nepřijatelně vysokou 22% nezaměstnanost mezi mladými lidmi, zásadní význam. Na prvním Fóru měst, jež se koná 16. února v Bruselu, poskytne Komise městům možnost, aby se vyjádřila k novým návrhům představeným v říjnu 2011, které se týkají jim určených politik. Tyto návrhy obsahují ambiciózní plány na vyčlenění finančních prostředků pro města a na vytváření nových a soudržnějších přístupů, které budou spojovat opatření v oblastech jako doprava a životní prostředí a podnítí inovaci ze strany měst. Starostové, primátoři a zástupci měst a orgánů EU budou diskutovat o tom, jak lze dynamičtějším přístupem k rozvíjejícím se městským oblastem dosáhnout cílů strategie Evropa 2020.

Komisař Hahn při příležitosti zahájení fóra prohlásil: „Naše města, která jsou hospodářskými a politickými centry a domovem pro téměř 70 % populace EU, představují důležitý motor růstu v Evropě. Pokud jde o rozvoj potenciálu, regionální politika pomáhá všem regionům bez rozdílu; nyní je však třeba zaměřit se především na úplné využití kapacit měst. Díky příležitostem jako tato mají města možnost stát se plnohodnotnými partnery při hospodářské obnově Evropy.“

Cílem návrhů Komise v oblasti politiky soudržnosti na období 2014–2020 je podpora strategické koordinace městských politik za účelem posílení udržitelného rozvoje měst a jejich úlohy v hlavní investiční politice EU. Vznik „platformy pro rozvoj měst“ podpoří budování kapacit a výměnu zkušeností mezi městy na úrovni EU.

Souvislosti

Jaké návrhy obsahuje budoucí politika pro rozvoj měst?

  • Účelové financování na podporu integrovaného udržitelného rozvoje měst: nejméně 5 % zdrojů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v každém členském státě bude investováno do koordinovaných akcí, které v dlouhodobém horizontu povedou k energeticky účinnému a inovativnímu rozvoji měst. Řízení a provádění opatření bude ponecháno v různé míře v pravomoci měst, a to v závislosti na institucionálních předpisech členských států.

  • Jednotná investiční strategie: strukturální fondy EU by měly podporovat rozvoj měst prostřednictvím strategií, které budou zaměřeny na hospodářské a současně na environmentální, klimatické a sociální výzvy městských oblastí. Pokud jde o opatření týkající se podpory zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování a zlepšování institucionální kapacity, měly by členské státy kombinovat investice z různých zdrojů. Opatření budou navržena a prováděna v souladu s jednotnou investiční strategií.

  • Inovativní akce v městských oblastech: Komise navrhuje vyčlenit část prostředků z rozpočtu (0,2 % zdrojů EFRR) na financování inovativních akcí v městských oblastech. Inovativními akcemi v městských oblastech se rozumí pilotní projekty určené městům, ukázkové projekty a související studie v evropském zájmu. Projekty mohou být zaměřeny na kteroukoliv oblast politik, pod podmínkou, že se zaměří na jeden z cílů strategie Evropa 2020.

  • Platforma pro rozvoj měst: na základě seznamu měst navržených členskými státy Komise zřídí platformu na podporu přímého dialogu mezi městy samotnými a městy a Komisí. Platforma není nástrojem pro financování, umožní však městům sdílet své poznatky ohledně využívání nových přístupů.

Příklady projektů:

Obnova chátrající čtvrti Magdolna v Budapešti (obvod Józsefváros)

Program Magdolna Quarter Programme II zahajuje druhou etapu integrovaného sociálního projektu na obnovu měst podporovaného Unií a je zaměřen na regeneraci čtvrti Magdolna v Budapešti.

Modernizace železniční dopravy v Kampánii

Železniční doprava s častými, výhodnými a pohodlnými spoji v neapolské aglomeraci, ve které žije přibližně 3,5 milionu lidí, je prioritním zájmem regionu Kampánie. Projekt Regional Metro System (RMS) proto zahrnuje udržitelnou mobilitu a řešení přijatelná z hlediska životního prostředí.

Nizozemská provincie Gelderland bojuje s rostoucími hladinami městského hluku

Nizozemská provincie Gelderland snižuje hladiny hluku na ulicích, čímž přispívá ke snižování závažných negativních dopadů na lidské zdraví a ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Obnova sousedství – REVIT, revitalizace chátrajících průmyslových objektů v Německu, Francii, Nizozemsku a ve Spojeném království

Díky programu REVIT se šest evropských měst dělí o zkušenosti s obnovou chátrajících průmyslových objektů souvisejících s historií dané oblasti.

Zelené městské domy v oblasti Baltského moře – Německo, Pobaltí, Polsko a Bělorusko

Bydlení je jednou z největších oblastí energetické spotřeby a zdrojů emisí oxidu uhličitého. V kontextu změn klimatu a nedostatku energetických zdrojů vznikl nový projekt Urb.Energy, který je zaměřen na podporu širšího využívání obnovitelné energie. Tento projekt nabízí inovativní schémata financování souvisejících činností a zavádí pět strategií pro integrovaný rozvoj měst, včetně pokynů a příruček.

Další informace

Fóra se zúčastní přibližně 400 účastníků, včetně hlavních představitelů velkých měst EU (Amsterdam, Barcelona, Varšava, Lisabon, Sofie, Bratislava, Manchester, Lipsko, Neapol, Lodž, Lille Métropole, Turín a Dunkerque), zástupců městských sítí a asociací, stejně jako zástupců měst zapojených do různých iniciativ městských politik EU.

Fotografie z Fóra měst na sociální síti Flickr

#urbanforum na twitteru @ EU_Regional

Audiovizuální materiál „EU Urban Development 2012“ na stránkách EbS

Kontaktní osoba:

Ton Van Lierop (+32 22966565)


Side Bar