Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Градски форум: комисар Хаан приканва градовете да положат усилия за постигане на повече растеж и заетост

Брюксел, 15 февруари 2012 г. – комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан започва пряк диалог с представители на европейските градове. Структурните фондове на ЕС в момента са едни от най-важните инструменти, които държавите-членки могат да използват за насърчаване на растежа, а градовете следва да са основен приоритет поради особената си роля в европейските икономики. Ефективното инвестиране в нашите градове, които представляват почти 70 % от населението на ЕС, е изключително важно в момент, когато поради икономическата криза безработицата сред младежите достига неприемливо високото равнище от 22 %. На първия Градски форум в Брюксел на 16 февруари Комисията ще предостави на градовете възможност да изразят позицията си по новите предложения за градска политика, представени през октомври миналата година, които включват амбициозни планове за насочване на фондове към градовете, както и възможности за разработване на нови по-последователни подходи за обединяване на дейности в сектори като транспорта и околната среда и за насърчаване на иновациите от самите градове. Кметове и представители на градовете и на институциите на ЕС ще обсъдят как да постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ с по-динамичен подход към развитието на градските райони.

В това отношение комисар Хаан заяви: „Като икономически и политически центрове, в които живее почти 70 % от населението на ЕС, градовете са важна движеща сила за растежа на Европа. Макар регионалната политика да помага на всички региони да развиват индивидуалните си силни страни, от съществено значение е по-специално да се използва пълният потенциал на градовете. Събития като Градския форум ще спомогнат за превръщането на градовете в пълноправни партньори в процеса на възстановяването на Европа“.

Предложенията на Комисията в областта на политиката на сближаване за 2014—2020 г. имат за цел подкрепата на стратегическото координиране на градските политики за подобряване на устойчивото градско развитие и засилване на ролята на градовете в основната инвестиционна политика на ЕС. Създаването на „Платформа за градско развитие“ ще насърчи изграждането на капацитет и обмен на опит между градовете на равнището на Европейския съюз.

История на досието

Какво се предлага в бъдещата политика за градско развитие?

  • Определяне на специални фондове за интегрирано устойчиво градско развитие: Минимум 5% от ресурсите от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) във всяка държава-членка трябва да бъдат инвестирани чрез съгласувани действия, които ще доведат до дългосрочно енергийно ефективно и новаторско градско развитие. Управлението и изпълнението ще се делегират на градовете в различна степен в зависимост от институционалните разпоредби на всяка държава-членка.

  • Единна инвестиционна стратегия: Структурните фондове на ЕС следва да подкрепят градското развитие чрез стратегии, които са насочени едновременно към икономическите, екологичните, климатичните и социалните предизвикателства в градските райони. От държавите-членки се изисква да съчетават инвестиции от различни източници за подкрепа на мерки, свързани със заетостта, образованието, социалното приобщаване и подобряването на институционалния капацитет. Те ще бъдат подготвени и изпълнени в съответствие с единната инвестиционна стратегия.

  • Иновативни дейности, свързани с градовете: Комисията предлага част от бюджета (0,2 % от приноса на ЕФРР) да бъде заделена за финансирането на иновативни дейности в градските райони. Иновативните дейности, свързани с градовете, ще представляват градски пилотни проекти, демонстрационни проекти и свързани с тях проучвания от европейски интерес. Те могат да бъдат насочени към която и да било област на политиката, при условие че се постига една от целите на „Европа 2020“.

  • Платформа за градско развитие: На основата на списъци на градовете, предложени от държавите-членки, Комисията ще създаде платформа за стимулиране на пряк диалог между самите градове и между тях и Комисията. Платформата не е инструмент за финансиране, а начин градовете да споделят информация за използването на новите подходи.

Примери за градски проекти:

Обновяването на неподдържан квартал на Будапеща – район Józsefváros

Програма „Квартал Magdolna“ II отбелязва втория етап на интегриран социален проект за градско обновяване, подпомаган от ЕС и предназначен за възстановяване на квартал Magdolna в Будапеща.

Ново лице на железниците в Campania

С около 3,5 млн. души, живеещи в Неапол или неговите околности, редовните, добре организирани и удобни железопътни връзки се превърнаха в приоритет за Campania. Проектът за регионална система на метрото (РСМ) е насочен към този приоритет и включва устойчива мобилност и решения, съобразени с околната среда.

Нидерландска провинция ограничава увеличаващите се нива на шум в градовете – Gelderland

Нидерландска провинция ограничава нивата на шума от своите пътища и така намалява сериозното вредно въздействие върху човешкото здраве и подобрява условията на живот на местните жители.

Възродени квартали — REVIT, обновяването на пустеещи промишлени територии — Германия, Франция, Нидерландия, Обединеното кралство

Благодарение на REVIT шест европейски града споделят своя опит с възстановяването на пустеещи промишлени територии, при което са запазени историческите характеристики на съответните райони.

Екологични градски къщи в Балтийския регион — Германия, балтийските страни, Полша, Беларус

Жилищният фонд е една от сферите с най-повишено потребление на енергия и един от най-големите източници на емисии на CO2. Предвид измененията на климата и все по-оскъдния капацитет на енергийните източници започнатият неотдавна проект Urb.Energy цели насърчаването на по-активното използване на възобновяема енергия, предлага иновативни схеми за финансиране на свързаните с това дейности и въвежда пет стратегии за интегрирано градско развитие, включително указания и наръчници.

За повече информация:

Очаква се да присъстват около 400 участници, включително кметовете на големи европейски градове (Амстердам, Барселона, Варшава, Лисабон, София, Братислава, Манчестър, Лайпциг, Неапол, Лодз, Лил, Торино и Дюнкерк), представители на градските мрежи и сдружения, както и градовете, участващи в различните европейски инициативи в областта на градската политика.

Снимки от Градския форум са достъпни във Flickr

Може да следите # urbanforum в twitter @ EU_Regional

Видеокадри от „Градско развитие в ЕС 2012 г.“ са достъпни в EbS

Contact :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar