Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel 7 december 2012

Företagskoncentrationer: Kommissionen går vidare med en fördjupad undersökning av ”Newco” – en sammanslagning av Munksjö med en del av Ahlstrom

Europeiska kommissionen har beslutat att gå vidare med en fördjupad undersökning enligt EU:s koncentrationsförordning av den planerade sammanslagningen till en ny enhet av Munksjö AB och Ahlstrom Corporations europeiska affärsområde för etikettering och bearbetning. Företaget Munksjö AB är baserat i Sverige och tillverkar pappersprodukter med högt förädlingsvärde, medan Ahlstrom Corporation (ALP) är en finsk tillverkare av högeffektiva material. De två enheterna skulle överföras till ett nytt företag, ”Newco”, i flera steg. Kommissionens inledande granskning tydde på potentiella konkurrensproblem på marknaderna för förimpregnerat papper och slipbaspapper, där det nya företaget skulle ha stora marknadsandelar både i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och globalt. Beslutet att nu gå vidare med en fördjupad undersökning säger dock inget om vad undersökningen kommer att ge. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig (till och med den 29 april 2013) att slutligt bedöma om transaktionen skulle minska den faktiska konkurrensen i EES.

– Den föreslagna koncentrationen i pappersindustrin skulle undanröja en konkurrent från vissa marknader som redan är starkt koncentrerade, säger kommissionens vice ordförande Joaquín Almunia med ansvar för konkurrenspolitik. Kommissionen måste se till att bevara en effektiv konkurrens och förebygga att kunderna påverkas negativt, särskilt när de få tillgängliga leverantörerna står på spel, fortsätter han.

Munksjö och ALP producerar bl.a. förimpregnerat papper, ett slags dekorpapper med slutanvändning i möbelindustrin, slipbaspapper, som används för att producera slipmedel (t.ex. sandpapper, slipskivor och slipbälten), samt elektrotekniskt papper, som används för isolering av högspänningssjökablar, transformatorer, motorer och generatorer.

Kommissionens inledande granskning visade att den planerade transaktionen skulle leda till en sammanslagning av två ledande leverantörer av förimpregnerat papper, både i EES och globalt. Kommissionen fruktar att de återstående konkurrenterna på båda marknaderna inte kan utöva ett tillräckligt stort konkurrenstryck på den sammanslagna enheten. Avlägsnandet av en viktig konkurrent kan leda till färre valmöjligheter för kunderna och eventuellt till högre priser på de berörda produkterna.

Kommissionen går nu vidare med en fördjupad undersökning av den föreslagna koncentrationen för att se om farhågorna bekräftas.

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 31 oktober 2012.

Företag och produkter

Munksjö är en svensk tillverkare av pappersprodukter med högt förädlingsvärde inom flera produktområden (dekorpapper, förimpregnerat papper, slipbaspapper, elektrotekniskt papper, konstnärspapper, pappersmassa, Spantex och tunnpapper). Munksjö kontrolleras av investeringsfonden EQT III Limited med säte på Guernsey.

Ahlstrom är en finsk tillverkare av högeffektiva material och är indelad i de fyra affärsområdena konstruktion och energi, filtrering, livsmedel och läkemedel samt etikettering och bearbetning. Den föreslagna transaktionen avser bara Ahlstroms europeiska affärsområde för etikettering och bearbetning.

Både Munksjö och ALP producerar pappersprodukter i olika segment. Företagens verksamhet överlappar dock varandra när det gäller förimpregnerat papper, slipbaspapper och, i mindre utsträckning, elektrotekniskt papper.

Ingen av det nya företagets aktieägare kommer att utöva kontroll över företaget, vare sig ensam eller tillsammans med andra aktieägare.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag med en omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

Kommissionen godkänner de allra flesta företagskoncentrationer efter en månadslång granskning, men om den har betänkligheter i konkurrenshänseende måste den gå vidare med en fördjupad undersökning (fas II). Att en fördjupad undersökning inleds betyder inte att slutresultatet av undersökningen är givet.

Tre andra fördjupade undersökningar pågår för närvarande. Den första avser Orange Austrias planerade förvärv av Hutchison på området för mobiltelefoni (se IP/12/726). Kommissionen har fram till den 21 december 2012 på sig att fatta ett slutgiltigt beslut. Den andra fördjupade undersökningen avser TNT Express planerade förvärv av budfirman UPS (se IP/12/816), där tidsfristen löper ut den 5 februari 2013. I den tredje fördjupade undersökningen utreder kommissionen Ryanairs plan att gå samman med sin konkurrent Aer Lingus (se IP/12/921). Här är tidsfristen den 6 februari 2013.

Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik, i det offentliga ärenderegistret under nummer M.6576.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar