Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 december 2012

Miljö: hur kan EU:s luftkvalitetspolitik förbättras?

Kommissionen genomför ett offentligt samråd om hur man bäst kan göra luften renare i Europa. Under kommande tre månader kan intresserade lämna synpunkter på hur dagens regler ska kunna tillämpas. Hur man kan förbättra dem och komplettera dem med andra åtgärder. Man kommer att ta hänsyn till synpunkterna när EU:s luftkvalitetspolitik ska ses över under 2013. Samrådet är öppet till och med den 4 mars 2013.

Förorening av luften och de hot miljön och hälsan som den ger är fortfarande ett orosmoment för många människor i EU. Under de senaste årtiondena har visserligen farliga ämnen som svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid och bensen minskat tack vare miljölagar, men vissa föroreningar är fortfarande ett problem. Sommarsmog, marknära ozon, som kan vara farligt, och fina partiklar, som är mycket hälsofarliga, överskrider med jämna mellanrum gränserna för vad som är säkert. Att människor utsätts för luftföroreningar leder därför fortfarande till att fler än 350 000 människor dör i förtid i EU varje år.

Samrådet är indelat i två delar: dels ett kort frågeformulär för allmänheten, dels flera frågor till experter från nationella, regionala och lokala myndigheter, forskarvärlden, företag, intressegrupper, hälsosektorn, miljögrupper och andra grupper som har erfarenhet av att tillämpa EU:s lagar om miljökvalitet.

Samrådet finns på webben och har som mål att även icke-experter ska bidra till genomgången av luftkvalitetspolitiken. Det är sista steget i det samråd som kommissionen startade i januari 2011 (se MEMO/11/31). Det har ägt rum flera möten med medlemsstaterna och andra intresserade samt ett första offentligt samråd för att ta reda på hur effektiv EU:s luftkvalitetspolitik är och vad man ska göra i framtiden (se IP/11/813).

Inom kort kommer kommissionen att presentera resultaten från en Eurobarometer-undersökning om luften. Cirka 25 000 personer i Europa i 27 medlemsländer har fått lämna synpunkter på vad de tycker om luftkvalitetsfrågor.

Nästa steg

Efter två års djupanalyser och resultaten från dessa samråd kommer kommissionen senast 2013 att lägga fram ett förslag om EU:s luftkvalitetspolitik.

Läs mer:

Frågeformulär för experter:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Frågeformulär för allmänheten:  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Frågorna kan besvaras på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Närmare information om EU:s luftkvalitetspolitik och genomgången av den:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar