Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. decembra 2012

Životné prostredie: Povedzte svoj názor na možný spôsob zlepšenia politiky EÚ v oblasti kvality ovzdušia

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o najlepšom spôsobe zlepšenia kvality ovzdušia v Európe. V nasledujúcich dvanástich týždňoch majú zúčastnené strany možnosť podeliť sa o svoje názory na spôsoby zabezpečenia úplnej implementácie existujúceho rámca, ako aj jeho zlepšenia a doplnenia o podporné akcie. Výsledky konzultácie sa stanú základom pre komplexnú revíziu politík v oblasti kvality ovzdušia v Európe naplánovanú na rok 2013. Konzultácia trvá do 4. marca 2013.

Mnohí občania EÚ sa naďalej znepokojujú nad znečisťovaním ovzdušia a súvisiacimi hrozbami pre životné prostredie a ľudské zdravie. Napriek pokroku dosiahnutému v minulých desaťročiach vďaka právnym predpisom na znižovanie škodlivých znečisťujúcich látok ako oxid siričitý, olovo, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a benzén niektoré znečisťujúce látky ešte stále spôsobujú problémy. Množstvo letného smogu, potenciálne škodlivého prízemného ozónu a jemných častíc, ktoré predstavujú významné zdravotné riziko, pravidelne prekračuje bezpečnostné hranice. V dôsledku toho spôsobuje vystavenie znečistenému ovzdušiu v EÚ naďalej každoročne viac ako 350 000 predčasných úmrtí.

Táto konzultácia je zložená z dvoch častí – krátkeho dotazníka pre širokú verejnosť a širšieho súboru otázok pre odborníkov a profesionálov zo štátnej správy, z regionálnych a miestnych orgánov, z výskumu, podnikateľského sektora, zo zainteresovaných strán, zdravotníctva, životného prostredia a z iných skupín so skúsenosťami s implementáciou právnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia.

Táto internetová konzultácia je súčasťou širšieho procesu, ktorého zámerom je zapojiť občiansku spoločnosť do chystanej revízie tejto politiky v oblasti kvality ovzdušia. Ide o posledný formálny krok konzultačného procesu, ktorý Komisia začala v januári 2011 (pozri MEMO/11/31) a ktorý zahŕňal pravidelné stretnutia s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami a prvú verejnú konzultáciu o účinnosti politiky EÚ v oblasti kvality ovzdušia a o prioritách pre budúcnosť (pozri IP/11/813).

Komisia takisto čoskoro uverejní výsledky prieskumu Eurobarometra o kvalite ovzdušia. Približne 25 000 európskych občanov z 27 členských štátov vyjadrilo svoj názor na otázky kvality vzduchu.

Ďalšie kroky

Na základe dvojročnej hĺbkovej analýzy a výsledkov tohto rozsiahleho konzultačného procesu pripraví Komisia návrh budúcej politiky EÚ v oblasti kvality ovzdušia najneskôr do roku 2013.

Viac informácií:

Dotazník pre odborníkov:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Dotazník pre širokú verejnosť:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Do konzultácie sa možno zapojiť na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnosti o politike EÚ v oblasti kvality ovzdušia a o jej revízii:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar