Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 11 grudnia 2012 r.

Środowisko: Wyraź swoją opinię na temat sposobu, w jaki można ulepszyć politykę UE w zakresie jakości powietrza

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje publiczne na temat najlepszego sposobu poprawy jakości powietrza w Europie. Przez najbliższe dwanaście tygodni zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoją opinię na temat sposobów zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących ram, ich ulepszenia i uzupełnienia działaniami wspierającymi. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w kompleksowym przeglądzie polityki UE w zakresie jakości powietrza w roku 2013. Konsultacje te pozostaną otwarte do dnia 4 marca 2013 r.

Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzkiego w dalszym ciągu budzą obawy wielu obywateli UE. Mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach dzięki przepisom mającym na celu redukcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, ołów, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzen, niektóre zanieczyszczenia są nadal źródłem problemów. Letni smog, potencjalnie szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki pyłu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, regularnie przekraczają bezpieczne limity. W rezultacie narażenie na zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje przyczyną ponad 350 tys. przedwczesnych zgonów w UE rocznie.

Konsultacje są podzielone na dwie części – krótki kwestionariusz dla ogółu społeczeństwa i dłuższy zestaw pytań dla ekspertów i pracowników administracji krajowych, władz regionalnych lub lokalnych, naukowców, przedstawicieli świata biznesu, zainteresowanych stron, pracowników służby zdrowia, osób zajmujących się ochroną środowiska i innych grup zaangażowanych we wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza.

Wspomniane konsultacje internetowe są częścią szerszego procesu, mającego na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w nadchodzący przegląd polityki w zakresie jakości powietrza. Jest to ostatni formalny etap procesu konsultacji rozpoczętego przez Komisję w styczniu 2011 r. (zob. MEMO/11/31) i obejmował on regularne spotkania z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami oraz pierwsze publiczne konsultacje na temat skuteczności polityki UE w zakresie jakości powietrza i priorytetów w odniesieniu do przyszłości (zob. IP/11/813).

Komisja również wkrótce opublikuje wyniki sondażu Eurobarometru w sprawie jakości powietrza. Przeprowadzono rozmowy z około 25 tys. obywateli w 27 państwach członkowskich w celu poznania ich opinii na temat jakości powietrza.

Kolejne działania

W oparciu o dwa lata gruntownej analizy i o wyniki tego szeroko zakrojonego procesu konsultacji, najpóźniej do 2013 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie przyszłości polityki UE w zakresie jakości powietrza.

Dodatkowe informacje:

Kwestionarusz dla ekspertów: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Kwestionarusz dla ogółu społeczeństwa:  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Więcej szczegółów na temat polityki UE w zakresie jakości powietrza i jej przeglądu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar